Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 4. april 2018.

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For Buskerud musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Buskerud musikkråd ble stiftet 1979 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Buskerud musikkråd er fylkesledd/regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Buskerud musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Buskerud.

For å nå sine mål skal Buskerud musikkråd:

• Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene

• Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet

• I tråd med § 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv

• Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet

• Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1.1

1. Fylkes-/regionledd av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund er medlemmer i Buskerud musikkråd.

2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til §§ 1 og 2 i Buskerud musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Buskerud musikkråd.

3. Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråds/Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer (lag) i Buskerud fylke samlet som ett medlem i Buskerud musikkråd.

For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

• Organisasjonen er åpen for alle

• Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene

§ 3.1.2

Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Buskerud musikkråd hvis de slutter seg til §§ 1 og 2 i Buskerud musikkråds vedtekter.

§ 3.2

Styret i Buskerud musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans.

§ 3.3

Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

§ 3.4

Organisasjoner som arbeider i strid med Buskerud musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.

Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 ORGANISASJON

Buskerud musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Buskerud. Buskerud musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte.

Buskerud musikkråd har lokalledd, lokale musikkråd, der det er hensiktsmessig. For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av Buskerud musikkråd, og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i Buskerud musikkråd godkjenne vedtektene.

Medlemskap i lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Buskerud musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i mars/april.

§ 5. 1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Følgende med fulle rettigheter:

• Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1, pkt. 1 og 2

o Organisasjon med færre enn 500 medlemmer: 2 representanter

o Organisasjon med 500 medlemmer eller flere: 3 representanter

• Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.2: 2 representanter hver

• Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1 pkt. 3: 1 representant hver

• Lokale ledd med vedtekter godkjent av Buskerud musikkråd: 2 representanter hver

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har én stemme.

Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt

Følgende har forslag- og talerett:

• Styrets varamedlemmer

• Representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

• Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

• Hovedtillitsvalgt for de ansatte

• Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet

• Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

• Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene

• Øvrige representanter fra lokale musikkråd

• Gjester invitert av styret

• Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 2 måneder før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

• Godkjenne representantenes fullmakter

• Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

• Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere

• Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden

• Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens to regnskapsår.

• Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap

• Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten

• Behandle strategi- og handlingsplan for kommende to-årsperiode

• Behandle budsjett for kommende to-årsperiode

Foreta valg av:

• Leder – velges særskilt

• Fire styremedlemmer

• Tre varamedlemmer til styret

• Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite

• Revisor

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Buskerud musikkråd må ha tilknytning til musikklivet i Buskerud. Minst tre av styrets medlemmer må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Buskerud musikkråd.

Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

• Lede Buskerud musikkråd i perioden mellom årsmøtene

• Iverksette årsmøtets vedtak

• Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Buskerud musikkråd

• Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev

• Oppnevne nødvendige utvalg

• Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer

• Utarbeide årsmelding og regnskap

• Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett

• Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket

• Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller lederne i medlemsorganisasjoner/institusjoner og lokale musikkråd ved

behov. Ledermøtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte.

Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Buskerud musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr. § 3, minst fire måneder før årsmøtet.

Oppløsning krever 3/4 flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt Buskerud musikkråd kan etableres.