Viken fylkeskommune: tilskudd til kultur

Viken fylkeskommune har flere ulike støtteordninger for kulturlivet.

Kart Viken

Publikumsutvikling

Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum. Viken fylkeskommunes satsing er rettet inn mot prosjekter/tiltak for målgruppen unge mellom 16 og 30 år.

Tilskudd for 2021 er tildelt. Neste søknadsrunde kommer tidlig i 2022.
Les mer om ordninger her

Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid.
Ordningen skal først og fremst gi aktører i kulturlivet i Viken mulighet til å utvikle prosjekter i internasjonale partnerskap, og gjennomføre søknadsprosesser til ovennevnte ordninger. Aktuelle programmer er: Kreativt Europa, EØS-midler for kultur, Erasmus + og/eller Nordiske kulturmidler.

Søknadsfrist 1. april hvert år
Les mer om ordningen her

Tilskudd til festivaler i Viken

Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler. Formålet med ordningen er å støtte og stimulere til festivalutvikling i Viken ved å legge til rette for et mangfold av gode festivaler med et høyt kunstnerisk nivå.

Arrangører av festivaler kan søke om tilskudd og festivalen må vare i minst to dager. Det forutsettes at festivalen også har tilskudd fra enten kulturrådet, egen kommune eller andre private aktører.

Søknadsfristen var 15. februar kl. 12:00 for 2021
Les mer om ordningen her

Tilskudd til kulturarenaer i Buskerud

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Buskerud.

Viken fylkeskommune har to års midlertidig stans i nye søknader for spillemidler til kulturarenaer. Det innebærer at nye søkere ikke vil kunne sende inn søknad i 2021 og i 2022.
Les mer om ordningen og det politiske vedtaket her

Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune.

Søknadsfristen er 1. mai 2021
Les mer om ordningen her

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Viken fylkeskommunes planer for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Vikens innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Søknadsfristen var 15.februar for prosjekter som igangsettes/gjennomføres i første halvår, og 15. mars for prosjekter i andre halvår i 2021. Søknadsfristen for første halvår i 2022 blir 15. september 2021.
Les mer om ordningen her

Utviklingsstipend kultur

Viken fylkeskommune skal dele ut to utviklingsstipend kultur. Hver av de på kroner 50.000,-.
Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk.

Søknadsfristen var 1. februar 2021
Les mer om ordningen her

Viken fylkeskulturpris

Viken fylkeskommune skal dele ut fylkeskulturprisen for 2020. Prisen er på kroner 50.000. Kulturprisen skal deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Viken kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt. Kulturprisen skal gå uavkortet til en person eller til en bestemt gruppe.

Du kunne sende inn ditt forslag innen 1. februar 2021.
Les mer om ordningen her

Årets fylkeskunstner 2021

Årets fylkeskunstner er et arbeidsstipend på kr. 175.000

  • Hensikten med ordningen er å fremheve kjente kunstnere fra Viken, samt sette fokus på Viken som et kulturfylke.
  • Kunstnere innenfor alle kunstarter kan søke, men kun etablerte og anerkjente kunstnere vil komme i betrakting.
  • Søkeren må ha minst 50 prosent av sin årsinntekt fra kunstnerisk virksomhet og må ha bostedsadresse i Viken


Søknadsfristen var 1. februar 2021
Les mer om ordningen her