Hovedkonklusjoner akustikkmålinger Klepp

Det er mange nyanser og variabler å ta hensyn til som gjør det utfordrende å lage en kortfattet og enkel oppsummering av akustikkmålingene. For å få en best mulig forståelse av de ulike rommenes potensiale og utfordringer anbefaler vi å lese hele akustikkrapporten.

Alle rapportene er søkbare og kan lastes ned helt gratis fra databasen for musikklokaler.

Akustikkmålingene er objektive målinger og rapportene gir status for lokalet slik det var ved målingsdato. Akustikkmålingene er utført i tråd med ISO 3382-1:2009, NS-EN ISO 16032:2004, NS-ISO 23591:2021 og NS 8178:2014.

Vi har også gjort akustikkmålinger av øvingslokaler i andre kommuner. Her er en full oversikt over alle lokalene vi har målt i Rogaland.

Mer informasjon om akustikkmålinger finner du på www.musikklokaler.no

Engelsvoll gymsal

Engelsvoll skule, gymsal

Målingene viser at gymsalen med et volum på 832 m3, plasseres i kategorien stort ensemblerom for akustisk lydsterk musikk (jf. NS-ISO 23591:2021 tabell 5.6, tabell 1 og 2). Rommets volum er tilstrekkelig for øving med inntil 16 utøvere for akustisk lydsterk musikk. Som øvingsrom for akustisk lydsvak musikk, er rommet egnet for inntil 33 utøvere.
Som fremføringssal for akustisk lydsterk og lydsvak musikk, er gymsalen for liten.
Gjennomsnittlig etterklangstid er 1,3 sek., og det er innenfor grensen for akustisk lydsvak musikk, men for lang for akustisk lydsterk musikk. Den lave bassfaktoren gir en bassfattig og diskantisk klang i rommet.
Romforsterkningen er høy.
Målingene viser lite klarhet i rommet. Dette har betydning for lytteforholdene og taletydelighet.
Bakgrunnsstøyen er 27 dBA og over anbefalt grense (25 dBA).
Vurdert etter gjeldende myndighetskrav for bruk som gymsal: Etter NS 8175 (tabell 10 klasse C) skal etterklangen i slike saler være maks 0,2 sek. x takhøyde, noe som i denne salen tilsvarer maksimalt 1,0 sek. Da blir salen også egnet for blåseensemble og bedre tilpasset DKS som ofte benytter høyttalere.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 02.01.2023

Akustikkrapport

Engelsvoll musikkrom

Engelsvoll skule, musikkrom

Målingene viser at musikkrommet med et volum på 378 m3, plasseres i kategorien mellomstort ensemblerom (jf. NS-ISO 23591:2021 tabell 5.6, tabell 1). Rommets volum er tilstrekkelig for øving for lydsvak musikk inntil 15 utøvere. Det er skråtak, og gjennomsnittlig takhøyde på scenen er innenfor anbefalingene for akustisk lydsvak musikk (minst 4,5 m). I rommet som helhet, er gjennomsnittlig takhøyde 5,0 m. Netto riggareal på scenen er ca 44 m², og etter standarden er dette arealet egnet for 15 utøvere.
Gjennomsnittlig etterklangstid er 1,3 sek. Den ligger ved øvre grense for akustisk lydsvak musikk.
Bakgrunnsstøyen er 28 dBA og over anbefalt grense (25 dBA).
Målingen av klarhet viser stor variasjon i rommet. Romforsterkningen er svært høy. For den aktiviteten som skjer i musikkrommet med sang og spill på akustiske instrumenter, legger romforsterkningen til minst 20 dB. Da kommer man godt over 100 dB i lydnivå som vil være skadelig over tid.
Vår vurdering er at rommet vil være mest hensiktsmessig for kun undervisning, men at rommet må dempes mye ned, helst til 0,8 - 0,9 sek. Rommet vil da ikke være egnet for korsang, men heller vurdere gymsalen til dette formålet.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 02.01.2023

Akustikkrapport

Klepp ungdomsskule aula

Klepp ungdomsskule, aula

Målingene viser at aulaen med et volum på 2670 m3 plasseres i kategorien «stort ensemblerom» (jf. NS 8178 tabell 5.6, tabell 3) for inntil 54 utøvere i akustisk lydsterk musikk. Utfordringen i dette lokalet er at det er for lite netto riggareal både på scenen og i salen.
Gjennomsnittlig etterklang på 1,2 sek. er innenfor anbefalt lengde for akustisk lydsterk musikk. Målingene viser noe spredning mellom målepunktene i bassområdet (fig. 3.2), men etterklangsprofilen viser at lokalet har jevn gjennomsnittlig etterklang fra mellomtoneområdet (250-1000 Hz) til diskantområdet (over 1000 Hz).
Målingene av klarhet (jf. fig. 7) og romforsterkning (jf fig. 8) viser at det er svak kopling mellom scene og sal.
Bakgrunnsstøyen (32 dBA) er over anbefalt grense for øverom og framføringssal.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 22.12.2022

Akustikkrapport

Orstad grendahus musikkrom

Orstad grendahus, musikkrom

Målingene viser at musikkrommet med et volum på 290 m3, plasseres i kategorien mellomstort ensemblerom. Rommets volum er tilstrekkelig for øving inntil 12 utøvere. Takhøyden på 2,5 m, og på scenen 2,1 m, er under anbefalt høyde. Netto riggareal på scenen er 11,4 m², som etter standarden er for lite (minst 60 m²).
Gjennomsnittlig etterklang på 0,6 sek. er innenfor anbefalt lengde for forsterket musikk. Bassfaktoren er for høy for forsterket musikk. Taket har god absorpsjon, men det er ingen absorbsjon på vegger. Bakgrunnsstøyen målt til 27 dBA er innenfor anbefalt grense.
Den lange og smale romformen gir utfordringer med kort avstand til vegger og mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 22.12.2022

Akustikkrapport

Orstad skule grupperom

Orstad skule, grupperom

Målingene viser at grupperommet på Orstad skule med et volum på 52 m3 er egnet som øvecelle for øving for akustisk lydsvak musikk for inntil 2 personer. Det betyr at det etter standarden ikke er egnet til undervisning.
Gjennomsnittlig etterklang er under anbefalt grense for akustisk lydsvak musikk.
Den smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå.
Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 22.12.2022

Akustikkrapport