Hovedkonklusjoner akustikkmålinger Time

Det er mange nyanser og variabler å ta hensyn til som gjør det utfordrende å lage en kortfattet og enkel oppsummering av akustikkmålingene. For å få en best mulig forståelse av de ulike rommenes potensiale og utfordringer anbefaler vi å lese hele akustikkrapporten.

Alle rapportene er søkbare og kan lastes ned helt gratis fra databasen for musikklokaler.

Akustikkmålingene er objektive målinger og rapportene gir status for lokalet slik det var ved målingsdato. Akustikkmålingene er utført i tråd med ISO 3382-1:2009, NS-EN ISO 16032:2004, NS-ISO 23591:2021 og NS 8178:2014.

Vi har også gjort akustikkmålinger av øvingslokaler i andre kommuner. Her er en full oversikt over alle lokalene vi har målt i Rogaland.

Mer informasjon om akustikkmålinger finner du på www.musikklokaler.no
Bryne aula

Bryne skule, aula

I følge NS8178 er romvolumet på 1000 m3 tilstrekkelig som øve- og konsertlokale for akustisk lydsvak musikk (kor, treblås- og strykeensembler) for 20-80 utøvere (stort ensemblerom). Netto riggareal på scenen er ca. 60 m2. Det er for lite for store ensembler, som etter NS8178 trenger min 75 m2 (kor) og 100 m2 (korps).
Taket blir trappet ned mot bakre del av amfiet, der takhøyden er 3 m. Anbefalt minste takhøyde ved bakerste rad i amfi er 4 m (jf. NS8178). Så lav takhøyde gir utfordringer for lydkontroll (se s. 9).
Gjennomsnittlig etterklangstid (1,34 sek) er passe for akustisk lydsvak musikk. For akustisk lydsterk og for forsterket musikk er etterklangen for lang. Den lave bassfaktoren (se figur 2 for relativ etterklangstid) gir en svært bassfattig og diskantisk klang i rommet. Opptrinnene i amfiet gir svært sterke refleksjoner tilbake til scenen, og er trolig årsaken til ekkoene som registreres under målingen.
Bakgrunnsstøyen (30 dBA) er innenfor anbefalt grense (30 dB), men tydelig tonekarakter ved ca. 1000 Hz, samt høyt nivå ved ca.40 Hz er svært forstyrrende for musikkaktiviteter. Støykilden er i første rekke lysprosessoren og kjøleviften som er montert i miksepulten.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak.

Måledato: 07.02.2019

Akustikkrapport

Vardheia aula

Vardheia ungdomsskule, aula

Målingene viser at aulaen med et volum på 2000 m3, plasseres i kategorien stort ensemblerom (jfr. NS 8178 kap 5.6, tabell 2). Rommets volum er tilstrekkelig for øving med lydsterk akustisk musikk og janitsjarkorps for opp til minst 50 utøvere.
Gjennomsnittlig etterklang på 1,0 sek. er innenfor nedre grense for akustisk lydsterk musikk. Målingene viser stor variasjon i spredningen mellom målepunktene. Det er uvanlig at etterklangen ikke samler seg i mellomtone og diskant. Fra mellomtoneområdet rundt 500 Hz til diskantområdet rundt 3250 Hz, viser målingene variasjon opp til 0,5 sek.
Ifølge NS 8178 skal scene ha tilnærmet samme etterklang som sal, og det skal være god akustisk kobling mellom scene og sal. Målingene viser tydelig at sal og scene er to akustiske rom (jfr. fig. 5 og rapporten fra scenen). Målingene av klarhet (jfr. fig. 7) og romforsterkning (jfr fig. 8) viser det samme. Etterklangen i bassområdet på scenen er for lang og bør dempes for å få en bedre kopling mellom scene og sal.
Bakgrunnsstøyen (24 dBA) er innenfor anbefalt grense (30 dBA).
Samlet sett er hovedutfordringen at sal og scene er to forskjellige akustiske rom. Dette innebærer at scenerommet fungerer dårlig som scene når sal og scene brukes sammen. Det anbefales å kontakte en erfaren fagakustiker med musikkerfaring for å bøte på forholdene – samt å se sal og scene både som isolerte rom (med foleveggen framme) og foldeveggen trukket fra. Det bør være et krav at rommene oppfattes som ett akustisk rom.

Måledato: 28.12.2021

Akustikkrapport

Vardheia scene

Vardheia ungdomsskule, scene

Målingene viser at scenen egner seg som et øverom for akustisk lydsterk musikk for inntil 10-12 utøvere. Romforsterkingen er noe høy (17 dBA) og over anbefalt grense for lydsterk musikk i øvingsrom (15 dB).
Rommet har to skråstilte vegger som NS 8178 anbefaler for å unngå flutterekko. Forholdet mellom rommets lengde:bredde er 1,3:1 og er innenfor anbefalingen til NS 8178 (1,3:1 – 1,6:1).
Gjennomsnittlig etterklangstid (0,8 sek) er innenfor anbefalt lengde, men målingene viser at det er betydelig for lang etterklangstid og spredning i bassområdet opp til 160 Hz.
Bakgrunnsstøyen (24 dBA) er innenfor anbefalt grense (30 dBA).
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for reduksjon av etterklangstiden i bassområdet.

Måledato: 28.12.2021

Akustikkrapport