Hovedkonklusjoner akustikkmålinger Randaberg

Det er mange nyanser og variabler å ta hensyn til som gjør det utfordrende å lage en kortfattet og enkel oppsummering av akustikkmålingene. For å få en best mulig forståelse av de ulike rommenes potensiale og utfordringer anbefaler vi å lese hele akustikkrapporten.

Alle rapportene er søkbare og kan lastes ned helt gratis fra databasen for musikklokaler.

Akustikkmålingene er objektive målinger og rapportene gir status for lokalet slik det var ved målingsdato. Akustikkmålingene er utført i tråd med ISO 3382-1:2009, NS-EN ISO 16032:2004, NS-ISO 23591:2021 og NS 8178:2014.

Vi har også gjort akustikkmålinger av øvingslokaler i andre kommuner. Her er en full oversikt over alle lokalene vi har målt i Rogaland.

Mer informasjon om akustikkmålinger finner du på www.musikklokaler.no
Grodem skole

Grødem skole, aula

I følge NS8178 er romvolumet på 790 m³ tilstrekkelig for en framføringssal for forsterket musikk med inntil 200 personer (tilhørere + utøvere). NS8178 anbefaler en takhøyde på 8 m. I aulaen er takhøyden 2,3 m-5,0 meter, noe som begrenser lydspredningen i rommet. I følge NS8178 bør det være minst 4 m takhøyde ved bakre rad for akustisk musikk. Bak- og sideveggene er uten diffuserende eller absorberende flater, noe som bidrar til uønsket ekko.

Aulaen er tilnærmet kvadratisk og har fast amfi. Det er flere dørnisjer i lokalet, noe som sammen med ulike takhøyder gir variable lydtrykkforhold i salen.

Forholdet mellom lengde og bredde er 1:0,7, noe som er bredere enn ønskelig til musikkformål. Scenen er utformet som en titteskapsscene, noe som iflg. NS8178 vurderes som «ikke egnet til musikkformål».

Gjennomsnittlig etterklangstid er 0,63 sek, og det er passe for forsterket musikk (0,6-0,8), men for kort for akustisk lydsvak og lydsterk musikk. Målingene viser noe variasjon i bassområdet.

Bakgrunnsstøyen (31 dBA) er over anbefalt grense i NS8178 for framføringssal for forsterket musikk (30 dBA), og er mest uttalt i bass- og mellomregisteret (63-500 Hz).

Scenen har et nettoareal på ca 64 m². Det er tilstrekkelig riggareal for forsterket musikk (≥ 50 m²). Scenen vurderes som uegnet for korps- og korøving siden scenens romvolum er 290 m³. I følge NS 8178 trengs det minst 700m3 for kor, 1000 m3 for janitsjarkorps og 1500 m3 for brassband. Forskjell i takhøyde inne på scenen (4,5 m) og takhøyden i området utenfor scenen før første benkerad (3,3 m), gir svært ulike lydforhold, og anbefales ikke for akustisk musikk. Når det i tillegg er for kort etterklang, vil vi fraråde bruk av aulaen til øvingsformål for kor eller korps.

Måledato: 09.04.2019

Akustikkrapport

Randaberghallen

Randaberghallen, møtesalen

I følge NS8178 er romvolumet på 657 m³ tilstrekkelig som mellomstort ensemblerom for akustisk lydsvak musikk (kor, treblås- og strykeensembler) for 25-30 utøvere. For akustisk lydsterk musikk er romvolumet tilstrekkelig for inntil 20 utøvere. Rommet har skoeske-form der forholdet mellom lengde og bredde er 2,1:1. I følge NS8178 er rommet smalere enn anbefalt (høyst 1,6:1) for å få tilstrekkelig avstand til vegger. Smale rom gir utfordringer med kort avstand til vegger. Takhøyden er 4,2 m, og den er noe lavere enn anbefalt (4,5-5,0 m). Gjennomsnittlig etterklangstid er 0,83 sek, og det er passe for akustisk lydsterk musikk (0,8,-1,2), men for kort for akustisk lydsvak musikk (1,2-1,4 sek). Målingene viser relativt stor variasjon i bassområdet, noe som gir et vanskelig lydbilde. Målingene viser stor variasjon, spesielt i bassområdet (opp til 500 Hz) som antagelig kommer av refleksjon fra rammeverket i stål i rommet og vegger med vindu og stålplater.

Bakgrunnsstøyen (33 dBA) er ifølge NS8178 høyere enn anbefalt grense (30 dBA). Den er mest uttalt i bass- og mellomregisteret (63-500 Hz). Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak.

Måledato: 07.05.2019

Akustikkrapport

Tungenes fyr

Tungenes fyr, Fyrkafeen

Hovedkonklusjon:
- For lang etterklangstid
- For lav takhøyde og romvolum for akustisk musikk
- Rommet trenger absorpsjon for å fungere godt til tale og forsterket musikk
Rommet har et volum er på 181 m3 og en takhøyde på 2,4 m. I henhold til NS8178 defineres dette som et mellomstort ensemblerom for forsterket musikk. Takhøyden på 2,4 m er lavere enn anbefalt for denne størrelsen ensemblerom (≥ 3 m). Rommet har for lav takhøyde og for lite volum til å vurderes som et rom for akustisk fremført musikk.

Forholdet mellom lengde og bredde er 1,78:1, og er større enn anbefalt for mellomstort ensemblerom (1,3:1-1,6:1). Ved konsertlokale anbefaler Norsk musikkråd 1,2:1. For smale rom gir utfordringer med kort avstand til vegger. Gjennomsnittlig etterklangstid (1,06 sek) er for lang for forsterket musikk, og for kommunikasjon og tale.
Bakgrunnsstøymålingen viser at den er over anbefalt grense for konsertlokaler (25 dBA). Bakgrunnstøyen i dette rommet er målt til 26 dBA, men oppleves veldig stille ettersom støyen dominerer i dypbassområdet.

På grunnlag av rommets dimensjoner vurderes dette rommet som egnet for forsterket musikk, men etterklangstiden bør senkes til 0,5 sek i frekvensregisteret 250-4000 Hz.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak.

Måledato: 08.05.2019

Akustikkrapport