Resultater fra akustikkmåling av øvingslokaler i Stavanger

Første runde av kartleggingen av øvingsrommene til voksenkorene og voksenkorpsene i Stavanger kommune er gjennomført. Resultatene fra akustikkmålingene er dessverre ikke oppløftende.

Liv oktober 2022 2

Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd

Rogaland musikkråd har, med bistand fra Agder musikkråd, i løpet av våren 2023 målt akustikken i de kommunale lokalene som benyttes til øving. Resultatene viser at svært få av lokalene egner seg som øvingslokaler slik de er i dag. Noen av lokalene er rett og slett uegnet, mens andre er mindre egnet. Noen lokaler viser et potensiale dersom det blir utført tiltak til forbedringer i rommet i samråd med fagakustiker.

Resultatene var litt som forventet egentlig, forteller Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd. - Vi vet at det er svært mange som øver i rom som ikke er egnet til musikkutøving, men i mangel av noe bedre er det dette som blir brukt.

Som denne kartleggingen antyder, finnes det dessverre pr. i dag ikke mange lokaler i Stavanger som er egnet til musikkøving. I kampen om å få tilgang til lokaler blir det ofte slik at korps og kor velger lokaler ut fra hvor det er mulig å få tilgang og ikke etter hvor det er best egnet å drive med musikk. Øvingsrommets akustikk blir i mange tilfeller noe man bare må leve med. Det er synd når man vet at egnede øvingsrom gir bedre musikalsk kvalitet, økt rekruttering og bedre arbeidsmiljø og trivsel!

Vi vet at det er svært mange som øver i rom som ikke er egnet til musikkutøving, men i mangel av noe bedre er det dette som blir brukt.

Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd.

Akustikkens betydning

Akustikken i et lokale kan virke både som med- og motspiller for de som spiller eller hører på. Det er særlig romvolum, form og etterklangstider som påvirker dette. Å synge eller spille i feil akustikk skaper problemer for utøvere og dirigenter fordi musikerne tvinges til å kompensere volum, klang og balanse og fordi dirigenten ikke alltid hører skikkelig.

Musikere i et ensemble har behov for å kunne lytte til hverandre, og dirigenten har behov for å kunne høre de ulike stemmegruppene tydelig. I tillegg er det viktig at det ikke er mye bakgrunnsstøy i rommet som forstyrrer. I noen rom er det faktisk slik at bakgrunnsstøyen har en tonekarakter som vil forstyrre musikken.

Bergeland 2

Akustikkmåling av Stuen i Bergeland bydelssenter, Stavanger

- I ett av øvingsrommene viste akustikkmålingen at rommet hadde en bakgrunnsstøy med en tonekarakter som tilsvarer omtrent tonen Ass/Giss. Når en slik tone klinger i rommet konstant, vil det være sjenerende og utfordrende å synge eller spille i tonearter hvor denne tonen ikke passer inn, utdyper Tjemsland.

Volumet i et rom og romformen er også av avgjørende betydning for om rommet egner seg til musikkutøving. Hvis et stort ensemble må øve i et rom som er for lite, vil lyden som produseres i rommet bli svært høy og det kan potensielt være helseskadelig for utøverne.

Ulike ensembler trenger ulike typer rom

Det mange ikke er klar over er at ulike typer ensembler har behov for ulike typer rom når man skal øve. I grunnen er det sammenlignbart med idrettens ulike behov for standarder til ulike typer idretter. En fotballbane har visse krav som er annerledes enn kravene som stilles til en tennisbane. På samme vis er det også for musikk. Et kor har behov for et rom med helt andre klanglige kvaliteter enn for eksempel et brassband. Et brassband produserer svært mye lyd og kategoriseres som akustisk lydsterk musikk, mens et kor produserer mye mindre lyd og kategoriseres som akustisk lydsvak musikk.

Et korps har for eksempel behov for øvingsrom med en mye kortere etterklangstid enn hva et kor har. For koret vil en lengre etterklangstid hjelpe koret med å oppnå et godt lydbilde, mens det vil ødelegge for korpset fordi lyden vil bli sauset sammen og kan bli oppfattet som støyete. Som et eksempel kan du se for deg et stort kirkerom som er et rom med typisk lang etterklangstid. Hvis et korps spiller der kan det fort bli grøtete og et sammensurium av lyd, mens det for et kor kan være oppløftende med den ekstra klangen som rommet gir.

Skeie gymsal

Akustikkmåling av gymsalen på Skeie skole

Et eksempel vi kan trekke fram fra akustikkmålingene i Stavanger er Skeie skoles gymsal, hvor blant annet Skeie Brass øver. Akustikkmålingen viste at den gjennomsnittlige etterklangstiden i rommet er altfor lang for akustisk lydsterk musikk (korps).

- Slik etterklangen i rommet er i dag, tilfredsstiller det heller ikke myndighetenes krav etter NS 8175 for undervisningsrom til gymnastikk. Den lange etterklangstiden vil gjøre støynivået i gymtimene for høyt. En utbedring av rommet vil derfor være til fordel for skolens gymnastikkundervisning og samtidig gjøre det til et bedre egnet øvingsrom for korps, påpeker Tjemsland. - Dette viser hvordan en forbedring av akustikken i rommet er til fordel for flere enn musikkutøverne.

I den motsatte enden av skalaen vil et tørt rom være svært utfordrende for et kor å øve i. Når det blir for kort etterklang, vil det bli tungt å synge og man kan ende opp med å overanstrenge stemmen for å kompensere for den manglende klangen i rommet.

En utbedring av rommet vil være til fordel for skolens gymnastikkundervisning og samtidig gjøre det til et bedre egnet øvingsrom for korps.

Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd

Kartlegging Stavanger

Bakgrunn

Flere av Stavanger kommunes korps og kor har store ambisjoner og holder et høyt musikalsk nivå. I kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025 trekkes det frem at det er en utfordring for flere, spesielt voksenkorpsene, at øvingslokalene i kommunen ikke holder god nok kvalitet.

"Det handler både om akustikken, og dårlig eller mangelfull lagringsplass for instrumenter, uniformer, noter og annet utstyr, som utgjør store verdier" (Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025, Stavanger kommune, 5.4.8 Øvingslokaler for korps og kor)

Stavanger kommune vedtok derfor i 2022 at det skulle iverksettes en kartlegging av øvingsrom for voksenkor og voksenkorps i Stavanger.

Arbeidet med kartleggingen startet i 2023 og første runde er nå blitt gjennomført av Rogaland musikkråd i samarbeid med NMF-Rogaland og Rogaland sangerforum.

Hovedkonklusjoner fra akustikkmåling av øvingsrom i Stavanger

Det er mange nyanser og variabler å ta hensyn til som gjør det utfordrende å skulle lage en kortfattet og enkel oppsummering av akustikkmålingene. For å få en best mulig forståelse av de ulike rommenes potensiale og utfordringer anbefaler vi å lese hele akustikkrapporten.

Alle rapportene er søkbare og kan lastes ned helt gratis på www.musikklokaler.no

Akustikkmålingene er objektive målinger og rapportene gir status for lokalet slik det var ved målingsdato. Akustikkmålingene er utført i tråd med ISO 3382-1:2009, NS-EN ISO 16032:2004, NS-ISO 23591:2021 og NS 8178:2014.

Vi har også gjort akustikkmålinger av øvingslokaler i andre kommuner. Her er en full oversikt over alle lokalene vi har målt i Rogaland.

Hovedkonklusjoner voksenkor Stavanger Hovedkonklusjoner voksenkorps Stavanger