Hovedkonklusjoner akustikkmålinger Sola

Det er mange nyanser og variabler å ta hensyn til som gjør det utfordrende å lage en kortfattet og enkel oppsummering av akustikkmålingene. For å få en best mulig forståelse av de ulike rommenes potensiale og utfordringer anbefaler vi å lese hele akustikkrapporten.

Alle rapportene er søkbare og kan lastes ned helt gratis fra databasen for musikklokaler.

Akustikkmålingene er objektive målinger og rapportene gir status for lokalet slik det var ved målingsdato. Akustikkmålingene er utført i tråd med ISO 3382-1:2009, NS-EN ISO 16032:2004, NS-ISO 23591:2021 og NS 8178:2014.

Vi har også gjort akustikkmålinger av øvingslokaler i andre kommuner. Her er en full oversikt over alle lokalene vi har målt i Rogaland.

Mer informasjon om akustikkmålinger finner du på www.musikklokaler.no
Dysjaland allrom

Dysjaland skule, allrom

Romvolumet i allrommet på Dysjaland skule er 1068 m³, når volumet til nisjen og ytre del av scenerommet er tatt med. Takhøyden i selve rommet er 5,6 m, og i nisjen 2,6 m. På grunn av den lave takhøyden i nisjen, vil vi anbefale at den unngås brukt til øvings-/konsertformål. I følge NS8178 er anbefalt romvolum for brassband 1500 m³ og 1000 m³ for janitsjarkorps, takhøyde minimum 5 m. Allrommet vurderes som i minste laget til et brassband, men kan egne seg for et mindre janitsjarkorps med opp mot 24 utøvere.
Rommet har en gjennomsnittlig etterklangstid på 0,77 sek., som er for kort for akustisk musikk, men innenfor området for forsterket musikk. Etterklangsprofilen (fig 2 s. 6) viser at klangbalansen er svært ujevn både for forsterket og akustisk musikk. Det vil gi utfordringer med å balansere et ensemble godt, og kan føre til svært høye lydtrykknivåer i enkelte frekvensområder.
Bakgrunnsstøyen er godt innenfor kravet i NS8178 når ventilasjonen er avslått.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for å jevne ut etterklangstidene/tilpasse til ønsket formå
l

Måledato: 21.03.2017

Akustikkrapport

Sola kulturhus ensemblesal

Sola kulturhus, ensemblesal

Ensemblesalen i Sola kulturhus har et volum på 400 m³. Rommet er 5-kantet der kortveggene er parallelle og to av hjørnene i rommet er 90°. Rommet har et skrått tak. På det høyeste er det 5,7 m og det blir lavere ned mot inngangspartiet (4,3 m). Dette vil gi ulike lytteforhold, siden takvinkelen vil konsentrere refleksjonene til en side av rommet.
Etter NS8178 er romvolumet tilstrekkelig for et mellomstort ensemblerom for lydsterk akustisk musikk og kan fungere for <15 utøvere. Romformen fører til at netto tilgjengelig riggplass blir svært liten for et så stort ensemble. Utøverne vil komme for tett på veggene eller hverandre, noe som bidrar til høyt lydtrykk. For janitsjarkorps med over 25 utøvere, skal det etter NS8178 være et romvolum på minst 1000 m³ og takhøyde på minst 5 m.
Rommet har en gjennomsnittlig etterklangstid på 0,62 sek, noe som er lavere enn ønskelig for formålet. Etterklangsprofilen (fig 2 s. 6) viser at klangbalansen ikke er tilfredsstillende for akustisk musikk, men noe bedre egnet til forsterket musikk. Rommet har en svært høy romforsterkning, som kan gi høyt lydtrykk, spesielt for store ensembler (G=22dB).
Bakgrunnsstøyen er innenfor kravet i NS8178 til øvingsrom.
Alt i alt viser målingene at salen er best egnet til øving med forsterket musikk, og at romvolum og romforsterkning begrenser antall utøvere til <12-15 om det skal brukes til akustisk lydsterk musikk. Vi anbefaler at rommet ikke benyttes til korpsøving.

Måledato: 08.02.2017

Akustikkrapport

Sola kulturhus intimscenen

Sola kulturhus, intimscenen

Salen har et romvolum (1100 m3) som tilsier at den kan klassifiseres etter NS8178 som et stort ensemblerom (>25 utøvere) for akustisk lydsterk musikk, eller som en framføringssal for forsterket musikk med < 140 personer (utøvere + tilhørere).
Romformen er utfordrende for akustisk musikk, og kan gi ekko og lydfokusering som fører til ulike lytteforhold rundt om i rommet.
Den gjennomsnittlige etterklangen er svært kort, og er best egnet til forsterket musikk. Bassfaktoren er svært høy (1,84-1,87), noe som er uønsket til alle typer musikk, siden salen favoriserer dype frekvenser i for stor grad. Årsaken ligger trolig i at tepper er dominerende som lydabsorbenter, og de har liten virkning under 500 Hz. Dette forklarer også de økte G-verdiene (romforsterkning) i lave frekvenser. Romforsterkningen kan bidra til svært høyt lydtrykk fra lydsterke ensembler (korps/storband).
Bakgrunnsstøyen er lav, og innenfor kriteriene i NS8178 for konsertlokaler.
Scenen er i rommet, noe som er gunstig for musikkformål.
Alt i alt viser målingene at salen er meget godt dempet for forsterket musikk, og dermed best egnet for bruk med PA, men akseptabel for tale/teater. For akustisk lydsterk musikk er gjennomsnittlig etterklangstid for kort, og klangbalansen favoriserer bass i for stor grad. Det er stort behov for avbøtende tiltak som kan heve gjennomsnittlig etterklang til 1,0-1,1 sekund, og nøytralisere den høye bassfaktoren, dersom salen skal fungere godt til formålet.
Vi anbefaler å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete og målrettede tiltak for å bøte på problemene.

Måledato: 10.02.2017

Akustikkrapport

Tananger korpsrom

Tananger kulturstasjon, korpsrom

Korpsrommet på Tananger kulturstasjon har et romvolum på 260 m³. Det er i følge NS8178 bare ¼ av hva et fullt korps trenger, og 1/6 av hva som anbefales for et brassband. Rommet er rektangulært med horisontalt tak, men forholdet mellom bredde og lengde er 1:2,1, og netto riggareal (uten at utøvere kommer for tett på veggene) blir derfor meget lite.
Rommet har en gjennomsnittlig etterklangstid på 0,44 sek, som er lavere enn ønskelig for formålet. Etterklangsprofilen (fig 2 s. 6) viser at balansen mellom mellomtone/diskant og bassområdet favoriserer bass i ekstrem grad. Årsaken er at skumdemping og lette gardiner har minimal/ingen effekt under 500 Hz. Kombinasjonen lite romvolum og lange etterklangstider i bassen vil gi svært høy lydtrykksbelastning under korpsøving.
Korpsrommet vurderes derfor som helt uegnet som øvingsrom for korps/brassband
. For øving med forsterket musikk er rommet egnet for inntil 12 personer (mellomstort ensemblerom). Kravet i NS8178 er minst 30 m³/utøver for akustisk lydsterk musikk, og minst 1500m3 for et brassband (som er et svært lydsterkt ensemble). En fagakustiker kan kanskje gjøre rommet egnet til et lite ensemblerom for akustisk lydsterk musikk inntil 8 personer.
Bakgrunnsstøyen er innenfor kravet i NS8178 til øvingsrom når varmepumpen er skrudd av.

Måledato: 14.03.2017

Akustikkrapport