Hovedkonklusjoner fra akustikkmåling av øvingsrom i Stavanger

Stavanger kommune vedtok i 2022 at det skulle iverksettes en kartlegging av øvingsrom for voksenkor og voksenkorps i Stavanger. Arbeidet med kartleggingen startet i 2023 og første runde er nå blitt gjennomført av Rogaland musikkråd i samarbeid med NMF-Rogaland og Rogaland sangerforum. Her presenterer vi resultatene fra denne runden.

Lokaler Stavanger collage

Det er utfordrende å skulle lage en kortfattet og enkel oppsummering av akustikkmålingene fordi det er mange nyanser og variabler å ta hensyn til. For å få en best mulig forståelse av de ulike rommenes potensiale og utfordringer anbefaler vi å lese hele akustikkrapporten.

Alle rapportene er søkbare og kan lastes ned helt gratis på www.musikklokaler.no.

Akustikkmålingene er objektive målinger og rapportene gir status for lokalet slik det var ved målingsdato. Akustikkmålingene er utført i tråd med ISO 3382-1:2009, NS-EN ISO 16032:2004, NS-ISO 23591:2021 og NS 8178:2014.

Vi har også gjort akustikkmålinger av øvingslokaler i andre kommuner. Her er en full oversikt over alle lokalene vi har målt i Rogaland.

Hovedkonklusjoner voksenkor Stavanger Hovedkonklusjoner voksenkorps Stavanger

VOKSENKORPS - akustisk lydsterk musikk

Bjergsted2 2109

Bjergsted 2, rom 2109 - ensemblesalen

Målingene viser at ensemblesalen er tilstrekkelig som øverom for akustisk lydsterk musikk for opptil ca 20-24 utøvere. Som øverom for akustisk lydsvak musikk, har rommet tilstrekkelig størrelse for øving med inntil ca 35 utøvere i strykeorkester og for kor opp til ca 50 personer. For lydsvak akustisk musikk er etterklangstiden for kort.

Den lange og smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og stedvis høyt lydtrykknivå. Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.

Akustikkrapport

Eiganes aula

Eiganes skole, aula

Målingene viser at aulaen med et volum på 1300 m3 og gjennomsnittlig etterklangstid på 0,9sek., er egnet som fremføringssal for forsterket musikk. Scenens areal tilfredsstiller ikke kravet for areal til akustisk lydsterk musikk, stort ensemblerom. Vi anbefaler at rommet ikke brukes for mer enn 25 utøvere i lydsterk musikk. Etterklangstiden er for kort for akustisk lydsvak og lydsterk musikk. Etterklangstiden i bassområdet er for lang, og det er store variasjoner mellom de ulikemålepunktene. De korte etterklangstidene mellom 500 Hz og 2000 Hz, gir en høyere bassfaktor enn ønskelig, noe som gir en «rumlende» klang i rommet. Det vil gi balanseproblemer for alle typer musikkensembler. Bakgrunnsstøyen er målt til 37 dB og er over anbefalt grense.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanentutbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

Gausel musikkrom

Gausel skole, musikkrom

Målingene viser at musikkrommet på Gausel skole, med et volum på 310 m3, er tilstrekkelig for øving med lydsterk akustisk musikk for inntil 10 utøvere, men takhøyden på 2,7 m er under anbefalt minstehøyde og gjør rommet uegnet som øvingsrom for akustisk lydsterk musikk. Jf. fig.1 er rommet egnet som øvingsrom for forsterket musikk.

Gjennomsnittlig etterklangstid (0,6 sek) er for kort for akustisk lydsterk musikk, men er egnet for forsterket musikk. Bassfaktoren er høy og ligger utenfor anbefalt toleransegrense.

Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense. Romforsterkningen er høy.

Akustikkrapport

Jatten musikkrom

Jåtten skole, drama- og musikksal

Målingene viser at dramasalens romvolum gjør det egnet som et mellomstort ensemblerom for øving for akustisk lydsterk musikk (korps) for grupper på inntil 20 personer.

Gjennomsnittlig etterklangstid er innenfor anbefalt grense for akustisk lydsterk musikk, men den lange og smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger, uansett om de rigger på tvers eller på langs. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå.

Å overskride maksantallet vil vi fraråde, siden det vil gi høyere lydtrykkbelastninger enn ønskelig. Dette er spesielt viktig for brassband, som er svært lydsterkt i utgangspunktet.

Titteskapsscenen vurderes som ikke er egnet til akustiske musikkformål. Den lave bassfaktoren (jfr. fig 2) gir en bassfattig og diskantisk klang i rommet. Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

NB! Dette lokalet er målt tidligere og det kan derfor ha blitt gjort endringer i lokalet som vi ikke kjenner til. Måledato: 26.02.2020

Akustikkrapport

Kristianslyst aula

Kristianslyst skole, aula

Som øvingsrom for akustisk lydsterk musikk, plasseres dette rommet i kategorien «stort ensemblerom». Rommets volum er tilstrekkelig for øving med lydsterk akustisk musikk, men netto riggareal er for lite. Vi anbefaler at rommet ikke brukes for mer enn 25 utøvere i lydsterk musikk. Romforsterkningen er spesielt høy på scenen, noe som kan gi skadelig høye belastninger over tid. Som øvingsrom for akustisk lydsvak musikk, plasseres dette rommet i kategorien «stort ensemblerom». Volumet er tilstrekkelig for øving med akustisk lydsvak musikk for 120 utøvere. Men netto riggareal tilsier at det er egnet for ca 30 utøvere i lydsvak musikk. Den gjennomsnittlige etterklangstiden er for kort til å fungere for akustisk lydsvak musikk. Gjennomsnittlig etterklangstid ligger i skjæringspunktet mellom det nedre sjiktet for øvingslokale for akustisk lydsterk musikk og øvre grense for konsertlokale for forsterket musikk. Rommet har for lang etterklangstid i bassområdet. Dette er uheldig for alle sjangere og spesielt forsterket musikk. Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.

Samlet sett er hovedutfordringen at aulaen har for lite netto riggareal for akustisk lydsterk musikk. Det gjør at utøverne vil komme for tett på hverandre. Den gjennomsnittlige etterklangstiden er for kort til å fungere for akustisk lydsvak musikk. Bassfaktoren er altfor høy for forsterket musikk. Aulaen kan fungere som et konsertlokale for forsterket musikk, hvis bassfaktoren senkes mye.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

Rennesoy musikkrom

Rennesøy skule, musikkrom

Volumet på 178 m3 er altfor lite til dagens bruk med 25 korpsmusikanter. Hvis takhøyden hadde vært 3,5 meter kunne det ha fungert som et lite ensemblerom for lydsterk musikk med inntil 6 personer. Som øvingsrom for forsterket musikk plasseres dette rommet (jf. Kapittel 5.6, tabell 3) med et volum på 178 m3 og takhøyde på 2,6 meter i kategorien «lite ensemblerom». Rommet har en «skoeskeform» tilnærmet 1,3:1 og er en gunstig romform for øvingsrom for musikk.

Etterklangen i et rom på 178 m3 skal være mellom 0,4 og 0,6 for forsterket musikk og mellom 0,6 og 0,8 sekunder for akustisk lydsterk musikk. Gjennomsnittlig etterklangstid i dette rommet er målt til 0,6 sekunder.

Det frarådes å fortsatt benytte lokalet til korpsøving, men med noen tiltak vil dette rommet kunne benyttes til øving for forsterket musikk.

Akustikkrapport

Roaldsoy musikkrom

Roaldsøy skole, musikkrom

Volumet på 137 m2 er altfor lite til dagens bruk med 25 korpsmusikkanter. For et korps med 25, eller flere medlemmer skal takhøyden være minst 5 meter og et volum på minst 1250 m3. Rommet skal være 120 m 2 + 2 ekstra m2 for hver person – altså 145 m2 for 25 musikere. (For 24 musikere skal volumet være minst 750 m3, takhøyden minst 4,5 m). Hvis takhøyden hadde vært 3,5 meter kunne det ha fungert som et lite ensemblerom for lydsterk musikk med inntil 4-5 personer.

Som øvingsrom for forsterket musikk plasseres dette rommet (jf. Kapittel 5.6, tabell 3) med et volum på 137 m3 og takhøyde på 2,7 meter i kategorien «lite ensemblerom». Rommet har en «skoeskeform» tilnærmet 1,3:1 og er en gunstig romform for øvingsrom for musikk. Etterklangen i et rom på 137 m3 skal være mellom 0,4 og 0,5 for forsterket musikk og mellom 0,5 og 0,8 sekunder for akustisk lydsterk musikk. Gjennomsnittlig etterklangstid i dette rommet er målt til 0,7 sekunder.

Det frarådes å fortsatt benytte lokalet til korpsøving, men med noen tiltak vil dette rommet kunne benyttes til øving for forsterket musikk.

Akustikkrapport

Servicetorget kantine

Servicetorget, kantinen

Målingene viser at kantinen med et volum på 481 m3 gjør det volummessig egnet som et lite ensemblerom for øving for akustisk lydsterk musikk for grupper inntil 10 personer. Takhøyden er for lav. Gjennomsnittlig etterklang er ved nedre anbefalte grense for akustisk lydsterk musikk. Den kvadratiske romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå.

Målingene viser variasjon i etterklangen mellom de ulike målepunktene i bassområdet. Bassfaktoren er noe høyere enn ønskelig, og det samme er relativ etterklangstid i diskantområdet. Dette vil gi balanseproblemer for alle typer musikkensembler. Taket har to dragere i betong som flukter med systemhimlingen, som under målingene førte til store utslag ved etterklangsmålingene. Målingene viser god klarhet i rommet. Dette har betydning for lytteforholdene og taletydelighet.

Bakgrunnsstøyen er mye utenfor anbefalt grense. Slik lokalet er i dag, viser målingene at det er godt egnet til kantinedrift og møterom. Bakgrunnsstøyen er sjenerende.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

Skeie gymsal

Akustikkmåling av gymsalen på Skeie skole

Skeie skole, gymsal

Som øvingslokale for akustisk lydsterk musikk har rommet tilstrekkelig volum for inntil 23 utøvere. Rommet er noe for avlangt, og har tilstrekkelig takhøyde. Etterklangstiden er en meget stor utfordring i dette rommet. Den er altfor høy og varierer sterkt både mellom målepunktene og gjennom frekvensområdet. Gjennomsnittlig etterklangstid på 1,8 sekunder er langt over myndighetskravet for gymnastikksaler (ref NS 8175) og altfor høyt for akustisk lydsterk musikk. De store forskjellene i klarhet mellom målepunktene gir uklar lydoppfatning på ulike steder i rommet. Bakgrunnsstøyen er meget tilfredsstillende for bruksområdet. Rommets er stort nok til bruk som øvingsrom for akustisk lydsterk musikk, men er noe i underkant for et korps med 30 medlemmer. Rommet har godt potensiale, men det må iverksettes tiltak for å senke og jevne ut etterklangsforholdene. Dersom dette utbedres, vil salen kunne fungere godt både for gymnastikk og lydsterk musikk. Rommet tilfredsstiller på grunn av altfor lang etterklangstid ikke myndighetskravet i NS 8175 for undervisningsrom til gymnastikk.

Det anbefales å ta kontakt med en fagakustiker med ansvarsrett for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

Tasta musikkrom

Tasta skole, musikkrom

Musikkrommet på Tasta skole har et volum på 491 m³ og har en takhøyde på 3,1 m. Det er tilstrekkelig for < 12 utøvere (lite ensemblerom). Rommet har en gjennomsnittlig etterklangstid på 0,99 sek, som er godt tilpasset formålet, men den lave takhøyden vil gi mye uønsket refleksjon, og svært høyt lydtrykk (G = 18 dB) om maks antall utøvere overskrides. Etterklangsprofilen (fig 1 og 2 s. 6) viser at klangbalansen ikke er tilfredsstillende for akustisk musikk, men noe bedre egnet til forsterket musikk. Bakgrunnsstøyen er innenfor kravet i NS8178.
Et lokale beregnet for akustisk lydsterk musikk, i dette tilfelle et skolekorps (brass band) med over 25 utøvere, skal etter NS8178 ha et romvolum på minst 1500 m³, og takhøyden må være minst 5 m. Derfor anbefaler vi korpset å finne et annet øvingsrom som er stort og høyt nok.

NB! Dette lokalet er målt tidligere og det kan derfor ha blitt gjort endringer i lokalet som vi ikke kjenner til. Måledato: 16.01.2017

Akustikkrapport

VOKSENKOR - akustisk lydsvak musikk

Bekkefaret storsalen

Bekkefaret bydelshus, storsalen

Målingene viser at storsalen med et volum på 1041 m3 er egnet som et stort ensemblerom for øving for akustisk lydsvak musikk for grupper inntil 40 sangere. Den gjennomsnittlige etterklangstiden på 0,7 sekunder er for kort for akustisk lydsvak musikk, men egnet til forsterket musikk. Slik rommet er i dag, er det best egnet til forsterket musikk. Den korte etterklangstiden mellom 400 Hz og 1250 Hz gir høyere bassfaktor enn ønskelig (jfr. fig 2), noe som gir et rumlete lydbilde. Det kan gi balanseproblemer for alle typer musikkensembler.

Den smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå. Titteskapscenen vurderes som ikke egnet til musikkformål. Bakgrunnsstøyen er over anbefalt grense.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

Bergeland stuen

Bergeland bydelssenter, stuen

Målingene viser at stuen med et volum på 271 m3, har volumpotensiale for inntil 10 personer. Lokalets utforming med «to rom» som består av ulik takhøyde og takform, gjør det ikke egnet til musikkutøvelse. Gjennomsnittlig etterklang er ved øvre anbefalte grense for akustisk lydsvak musikk. Bassfaktoren er lavere enn ønskelig. Målingene viser lav klarhet i rommet. Dette har betydning for lytteforholdene og taletydelighet. Bakgrunnsstøyen er over anbefalt grense.

Samlet sett er rommet uegnet for musikk, hovedsakelig pga størrelse, romform og takform. Delen med størst takhøyde kan fungere for små grupper lydsvak musikk, inntil 5-6 utøvere, forutsatt utjevning av den ujevne frekvensfordelingen. Alternativt kan rommene dempes til kurs- og møtevirksomhet og blir da ikke egnet til noe musikkformål.

Dersom man ønsker å gjennomføre akustiske tiltak i rommet anbefales det å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

1319 1691498801

2106 - Ensemblerommet

67 m2

Bjergsted 2, rom 2106 - ensemblerom

Målingene viser at ensemblerommet har tilstrekkelig volum som øverom for akustisk lydsterk musikk for inntil 6 utøvere. Som øverom for akustisk lydsvak musikk, er volumet tilstrekkelig for inntil 12 utøvere. Den lange og smale romformen er uhensiktsmessig og medfører at utøverne vil komme tett på vegger. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og stedvis høyt lydtrykknivå. I tillegg er de dype dragere et stort problem: Utformingen av rommet gjør det ikke egnet til musikk.

Gjennomsnittlig etterklangstid (0,7 sek.) er innenfor anbefalt lengde for akustisk lydsterk musikk, men for kort for akustisk lydsvak musikk.

Bakgrunnsstøyen (39 dBA) er svært høy og langt over anbefalt grense (30 dBA).

Akustikkrapport

Bjergsted2 2109

Bjergsted 2, rom 2109 - ensemblesalen

Målingene viser at ensemblesalen er tilstrekkelig som øverom for akustisk lydsterk musikk for opptil ca 20-24 utøvere. Som øverom for akustisk lydsvak musikk, har rommet tilstrekkelig størrelse for øving med inntil ca 35 utøvere i strykeorkester og for kor opp til ca 50 personer. For lydsvak akustisk musikk er etterklangstiden for kort.Den lange og smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og stedvis høyt lydtrykknivå. Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.

Akustikkrapport

Eiganes aula

Eiganes skole, aula

Målingene viser at aulaen med et volum på 1300 m3 og gjennomsnittlig etterklangstid på 0,9sek., er egnet som fremføringssal for forsterket musikk. Scenens areal tilfredsstiller ikke kravet for areal til akustisk lydsterk musikk, stort ensemblerom. Vi anbefaler at rommet ikke brukes for mer enn 25 utøvere i lydsterk musikk. Etterklangstiden er for kort for akustisk lydsvak og lydsterk musikk. Etterklangstiden i bassområdet er for lang, og det er store variasjoner mellom de ulikemålepunktene. De korte etterklangstidene mellom 500 Hz og 2000 Hz, gir en høyere bassfaktor enn ønskelig, noe som gir en «rumlende» klang i rommet. Det vil gi balanseproblemer for alle typer musikkensembler. Bakgrunnsstøyen er målt til 37 dB og er over anbefalt grense.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanentutbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

Kristianslyst aula

Kristianslyst skole, aula

Som øvingsrom for akustisk lydsterk musikk, plasseres dette rommet i kategorien «stort ensemblerom». Rommets volum er tilstrekkelig for øving med lydsterk akustisk musikk, men netto riggareal er for lite. Vi anbefaler at rommet ikke brukes for mer enn 25 utøvere i lydsterk musikk. Romforsterkningen er spesielt høy på scenen, noe som kan gi skadelig høye belastninger over tid. Som øvingsrom for akustisk lydsvak musikk, plasseres dette rommet i kategorien «stort ensemblerom». Volumet er tilstrekkelig for øving med akustisk lydsvak musikk for 120 utøvere. Men netto riggareal tilsier at det er egnet for ca 30 utøvere i lydsvak musikk. Den gjennomsnittlige etterklangstiden er for kort til å fungere for akustisk lydsvak musikk. Gjennomsnittlig etterklangstid ligger i skjæringspunktet mellom det nedre sjiktet for øvingslokale for akustisk lydsterk musikk og øvre grense for konsertlokale for forsterket musikk. Rommet har for lang etterklangstid i bassområdet. Dette er uheldig for alle sjangere og spesielt forsterket musikk. Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.

Samlet sett er hovedutfordringen at aulaen har for lite netto riggareal for akustisk lydsterk musikk. Det gjør at utøverne vil komme for tett på hverandre. Den gjennomsnittlige etterklangstiden er for kort til å fungere for akustisk lydsvak musikk. Bassfaktoren er altfor høy for forsterket musikk. Aulaen kan fungere som et konsertlokale for forsterket musikk, hvis bassfaktoren senkes mye.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

Madla storsalen

Madla bydelshus, storsalen

Målingene viser at aulaen med et volum på 810 m3 har potensiale som et stort ensemblerom for øving for akustisk lydsvak musikk inntil 32 personer. Gjennomsnittlig etterklang er i øvre grense som er anbefalt for akustisk lydsvak musikk. Den noe smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme noe tett på vegger. Målingene viser lav klarhet i rommet. Dette har betydning for lytteforholdene og taletydelighet. Den ujevne etterklangskurven er en stor utfordring i rommet, denne bør utjevnes. De ekstra lange etterklangstidene i diskantområdet gir en lavere bassfaktoren enn ønskelig, noe som gir en skarp klang i rommet. Bakgrunnsstøyen er langt over anbefalt grense.

Rommet har på grunn av sin romform potensiale til øvingsformål for musikk, men det er utfordrende å tilpasse de akustiske forholdene slik at de blir tilfredsstillende. Rommet har trolig best potensiale som øverom for «vanlige» kor (og egentlig ikke for operakor). Ifølge standarden er operasang definert som lydsterk musikk. For operakor (og lydsterk musikk) blir romforsterkningen for høy.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene. I den forbindelse bør det vurderes hva oppdraget til akustiker skal være sammenlignet med de øvrige lokalene i kommunen og hvem det skal tilpasses for.

Akustikkrapport

Midjord moterom

Midjord bydelshus, kafé/møterom

Målingene viser at møterommet med et volum på 120 m3 er i kategorien «lite ensemblerom» og har volumpotensiale til inntil 5 personer. Takhøyden er under anbefalt minste høyde. Drageren på tvers av rommet er uhensiktsmessig for musikkformål.

Gjennomsnittlig etterklang er ved nedre anbefalte grense for akustisk lydsvak musikk. Den smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå. Bakgrunnsstøyen er over anbefalt grense.

Rommet er for lite, har for lang og smal form og altfor lav takhøyde til å være egnet for musikk. Det anbefales ikke å bruke rommet til musikkformål.

Akustikkrapport

Sunde Kvernevik musikkrom

Sunde og Kvernevik bydelshus, musikkrom

Målingene viser at musikkrommet med et volum på 233 m3, volummessig er egnet for øving for få personer med akustisk lydsvak (inntil 9-10 personer) og akustisk lydsterk musikk (4-5 personer). Imidlertid gjør den lave takhøyden, samt den veldig smale romformen, rommet lite egnet som øvingsrom for begge kategorier. Den smale romformen fører til at utøverne kommer for tett på hverandre, tak og vegger, noe den høye romforsterkningen i rommet viser. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå. Dette er spesielt utfordrende for akustisk lydsterk musikk.

Gjennomsnittlig etterklang er under anbefalt grense for både akustisk lydsvak og akustisk lydsterk musikk. Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.

Målingene viser at musikkrommet egner seg best som møterom. Den lave etterklangstiden, sammen med de høye verdiene for klarhet viser at rommet er godt egnet til dette formålet.

Akustikkrapport

Teina aula

Teinå skole, aula

Som øvingslokale for akustisk lydsvak musikk vurderes rommet som et mellomstort ensemblerom for 12-20 brukere. Romgeometrien, og spesielt at rommet er åpent mot en stor gang, gjør at måleresultatene ikke gir et fullstendig bilde av rommet. Romdimensjonene er i utgangspunktet gunstige selv om lengde:breddeforholdet virker kvadratisk. Takhøyden på 5,0 m er tilfredsstillende. Gjennomsnittlig etterklang på 0,9 sekundet er litt for lavt til dagen bruk. Slik rommet fremstår er det egnet som øvingsrom for akustisk lydsterk musikk for 10 musikere.

Bakgrunnsstøyen i rommeter uakseptabel høy. Plasseringen i tilknytning til gangen er meget uheldig og begrenser rommets bruk.

Flutterekkoet må fjernes, og om mulig bør variasjonene i etterklangstid i bassområdet jevnes ut. Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

Tjensvoll storsalen

Tjensvoll bydelshus, storsalen

Målingene viser at aulaen med et volum på 349 m3 gjør det egnet som et mellomstort ensemblerom for øving for akustisk lydsvak musikk for grupper på inntil 14 personer, men takhøyden er lavere enn anbefalt. Gjennomsnittlig etterklang er under anbefalt grense for akustisk lydsvak musikk. Den smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå. Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.

Rommet anses godt egnet til formålene møter, fester, barnebursdager, konfirmasjoner, men lite egnet for korsang. Til dette er takhøyden for lav, romformen for lang og smal og etterklangstiden for kort. Dersom etterklangstiden økes, blir rommet mindre egnet for bruksformålene utenom musikk, dette er trolig ikke hensiktsmessig for dette rommet.

Dersom man ønsker å øke etterklangstiden for å tilpasse rommet for korøving, anbefales det å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Akustikkrapport

Vikevag aula

Vikevåg skule, aula

Volumet på 754 m3 er stort nok til øving med lydsvak musikk, opp til 30 utøvere. Romgeometrien er uheldig, takformen gir samling av lyd midt i rommet og for lav takhøyde over scenen. Denne er så lav at scenen framstår ubrukelig for musikkformål. Romformen ellers er gunstig med unntak av at salen er del av en stor gang som påvirker lydforholdene negativt. Målingene viser at etterklangstidene er noe lave for lydsvak musikk, men er bedre egnet til lydsterk musikk. Romvolumet er for lydsterk musikk stort nok til ca. 16 utøvere. Med noe mer absorbsjon vil det også kunne benyttes til forsterket musikk.

Bakgrunnsstøyen er over kravet til øverom for lydsvak musikk, og litt over kravet til lydsterk musikk. Bakgrunnstøyen vil ikke være problematisk for blåsere. Etterklangen er utenfor toleransegrensene for aktuell bruk.

Akustikkrapport

Oyahuset storsalen

Øyahuset bydelshus, storsalen

Volumet på 877 m3 er stort nok til øving for øving med lydsvak musikk, opp til 35 utøvere. Romgeometrien som er så og si kvadratisk med en pyramideformet takkonstruksjon er utfordrende og gir ujevne lydforhold rundt i rommet. 1:1 i forholdet mellom lengde og bredde er ikke gunstig.

Det tekniske rommet er svært dårlig lydisolert og det medfører at ventilasjonen er veldig hørbar og sjenerende i rommet.

Rommet kan fungerer bra som øvingsrom for kor selv om takformen er utfordrende, Diffusjonen i frekvensområdet under 250 hz bør økes for å jevne ut lydforholdene. Videre bør isolering av det tekniske rommet prioriteres, dette vil gjøre rommet til et mye bedre øvingsrom, og da vil det også ha vesentlig bedre potensiale som konsertlokale (selv om rommet har for lite volum til dette).

Det anbefales å kontakte fagakustiker for å jevne ut etterklangsforholdene og bedre lydisolasjonen inn mot teknisk rom.

Akustikkrapport