Hovedkonklusjoner akustikkmålinger Sandnes

Det er mange nyanser og variabler å ta hensyn til som gjør det utfordrende å lage en kortfattet og enkel oppsummering av akustikkmålingene. For å få en best mulig forståelse av de ulike rommenes potensiale og utfordringer anbefaler vi å lese hele akustikkrapporten.

Alle rapportene er søkbare og kan lastes ned helt gratis fra databasen for musikklokaler.

Akustikkmålingene er objektive målinger og rapportene gir status for lokalet slik det var ved målingsdato. Akustikkmålingene er utført i tråd med ISO 3382-1:2009, NS-EN ISO 16032:2004, NS-ISO 23591:2021 og NS 8178:2014.

Vi har også gjort akustikkmålinger av øvingslokaler i andre kommuner. Her er en full oversikt over alle lokalene vi har målt i Rogaland.

Mer informasjon om akustikkmålinger finner du på www.musikklokaler.no
Austratt gymsal

Austrått skole, gymsal

Målingene viser at gymsalen, som har tilstrekkelig romvolum for et janitsjarkorps med opptil 40 utøvere, fortsatt har store utfordringer med ujevn etterklang, spesielt i bassområdet, noe som gir en svært høy bassfaktor. Målingene i 2021 viser at etterklangen er blitt litt kortere og mer samlet i spesielt diskantområdet siden forrige måling i 2014, men at etterklangen i bassområdet fortsatt er for lang. Gjennomsnittlig etterklangstid (1,1 sek) er innenfor anbefalt lengde, men bør etter vår vurdering, senkes ytterligere ned mot 0,9 sekunder, og samles innenfor de frekvensavhengige toleransegrensene i NS 8178.

Den lange og smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger, uansett om de rigger på tvers eller på langs. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og stedvis høyt lydtrykknivå. Salen trenger ytterligere demping, spesielt i bassområdet, og har også behov for mer diffusjon for å jevne ut forholdene rundt om i salen. Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 28.04.2021. Det ble også utført en akustikkmåling av rommet i 2014

Akustikkmålinger 2014 og 2021

Bogafjell aula

Bogafjell skole, aula

Rommets volum er på 380 m3. Dette gir en kapasitet på 10 – 12 musikanter (30 m³ pr. person).
Gjennomsnittlig etterklangstid i rommet er 0,83 sekunder, men er noe ujevnt fordelt fra målepunkt til målepunkt.
Bakgrunnsstøyen i rommet er 23 dBA, noe som er tilfredsstillende. Det er imidlertid viktig å merke seg at lydgjennomgang gjennom vindusrekken er betydelig. Måling av bakgrunnstøy ble foretatt mens det ikke var elever i bygningen. Det var derfor ikke mulig å vurdere bakgrunnsstøy gjennom foldeveggen når det er elevaktivitet i tilstøtende rom.

Alt i alt viser målingene at rommet har potensiale som øverom for et lite skolekorps.

Måledato: 01.05.2015

Akustikkrapport

Hana aula

Hana skole, aula

Alt i alt viser målingene at rommet har potensiale både som som øverom og konsertlokale for skolekorps, men at det er behov for akustiske tiltak for at det skal fungere tilfredsstillende. Gjennomsnittlig etterklangstid i rommet er 1,48 sekunder. Dette er i øvre nivå for etterklangstid for øvelokale for lydsterk musikk. Etterklangstiden i diskantområdet er i målesituasjonen lang, noe som gjør at klangen i rommet kan virke noe hard. Etterklangstiden må reduseres, spesielt i diskantregisteret.
Midt i rommet er det et tykt portier som kan heves og senkes. Dette var i målesituasjonen senket til 2,8 meter over golvet. Erfaringsmessig vil slike tepper ha en gunstig effekt for demping av etterklangstid i diskantområdet.
Det anbefales å gjøre en ny måling av etterklangstiden både når teppet er helt nedsenket og helt hevet.

Måledato: 19.02.2015

Akustikkrapport

Lundehaugen aula

Lundehaugen ungdomssole, aula

Målingene viser at aulaen har tilstrekkelig romvolum for bruk som øvingslokale (stort ensemblerom) for akustisk lydsterk musikk (korps). Netto riggareal på scenen er ca. 50 m2, og det betyr at aulaen kan fungere som øvingslokale for et skolekorps på inntil 20 personer.
Som konsertlokale vurderes aulaen som for liten for akustisk lydsterk musikk.
Gjennomsnittlig etterklangstid (0,99 sek) er innenfor grenseverdiene for akustisk lydsterk musikk, men den lave bassfaktoren gir en bassfattig og diskantisk klang i rommet.
Bakgrunnsstøyen er innenfor anbefalt grense.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak hvis en permanent utbedring av lydforholdene er ønskelig.

Måledato: 10.03.2020

Akustikkrapport

Lura gymsal

Lura skole, gymsal

Rommets størrelse ligger på nedre grense som øverom for korps, og har en maksimal akustisk kapasitet på ca 35 utøvere. Romformen er tilfredsstillende.
Etterklangstiden ligger i øvre område for det som er akseptabelt for lydsterk musikk (korps) akseptabelt nivå og der er også for lang for gymsalsbruk.
Bakgrunnsstøyen er gjennomsnittlig tilfredsstillende lav, men er noe høy i nærheten av ventilasjonsristene.
Alt i alt viser målingene at rommet har potensiale til å fungere tilfredsstillende som øverom for lydsterk musikk (korps) med opptil 35 musikanter.
Etterklangstiden i diskantområdet ligger imidlertid i det øvre, akseptable nivå.
Det anbefales å ta kontakt med akustiker for å anvise relevante tiltak.

Titteskapsscenen har altfor liten åpning og for lav takhøyde til å kunne fungere for musikkformål. Dersom denne skal kunne fungere må avgrensningene mot salen fjernes, både på siden og over sceneåpningen.

Måledato: 16.02.2015

Akustikkrapport

Sandved gymsal

Sandved skole, gymsal

Målingene viser at gymsalens romvolum gjør det egnet som et mellomstort ensemblerom for øving for akustisk lydsterk musikk (korps) for grupper på opptil ca. 30 personer, men at etterklangstiden er svært mye for lang for alle musikkformål.
Gjennomsnittlig etterklangstid er over anbefalt grense for musikkutøvelse generelt, inkludert akustisk lydsterk musikk. Den lange og smale romformen vil gjøre at utøverne vil komme tett på vegger, uansett om de rigger på tvers eller på langs. Resultatet er mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå.
Den lave bassfaktoren (jfr. fig 2) gir en bassfattig og diskantisk klang i rommet og vil gi balanseproblemer under øving.
Bakgrunnsstøyen er over anbefalt grense.

Vurdert etter gjeldende myndighetskrav for bruk som gymsal: Etter NS 8175 (tabell 10 klasse C) skal etterklangen i slike saler være maks 0,2 x takhøyde, noe som i denne salen tilsvarer < 1,0 sekunder.

Gjennomsnittlig etterklangstid (Tmid) i rommet er 2,2 sekunder.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 07.12.2020

Akustikkrapport

Sandved musikkrom

Sandved skole, musikkrom

Rommets volum er på 190 m3. Dette gir rommet en akustisk kapasitet på maksimalt 8-10 personer.
Gjennomsnittlig etterklangstid i rommet er 0,43 sekunder, men er noe ujevnt fordelt. Etterklangstiden er betydelig lenger i bassområdet (opp mot 1,8 sek). Etterklangstiden holder seg jevnt lavt i diskantområdet over 1kHz.
Bakgrunnsstøyen i rommet er 22 dBA, noe som er tilfredsstillende.

Alt i alt viser målingene at rommet har potensiale som øverom for mindre ensemblegrupper opp mot 6-10 personer.
For et korps på 30 personer anbefales et øverom med større volum enn det rommet korpset benytter pr. d.d.

Måledato: 02.10.2014

Akustikkrapport

Soma stangeland gymsal

Soma-Stangeland skole

Rommets volum er på 1135 m3. Dette gir rommet en akustisk kapasitet på maksimalt 37 utøvere (30 m³ pr person).
Gjennomsnittlig etterklangstid i rommet er 1,06 sekunder, men er ujevnt fordelt. Etterklangstiden er lengre i bassområdet og i diskantområdet, begge opp mot 1,6 sek.
Bakgrunnsstøyen i rommet er 27 dBA ved avskrudd anlegg, noe som er tilfredsstillende, men med påskrudd anlegg var det en tydelig hørbar lyd.

Alt i alt viser målingene at rommet har potensiale som øverom for skolekorps, men at det er behov for akustiske tiltak for at det skal fungere tilfredsstillende. Så lang etterklangstid i diskantområdet vil gi rommet en hard og ubehagelig diskantklang. Etterklangstiden må reduseres, spesielt i diskantområdet, men også i bassområdet.
Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak.

Måledato: 24.02.2015

Akustikkrapport

Trones gymsal

Trones skole, gymsal nord

Målingene viser at gymsalen med et volum på 822 m3 er egnet som et stort ensemblerom for øving for akustisk lydsterk musikk (skolekorps) for grupper på inntil 16 personer. Gjennomsnittlig etterklang er målt til 1,9 sekunder, og er over anbefalt grense for akustisk lydsterk musikk. For at rommet skal fungere godt for akustisk lydsterk musikk, må etterklangen dempes betraktelig.

Den smale romformen er uheldig og vil gi mye direkte tidlig refleksjon og høyt lydtrykknivå. I snitt legges det til 18 dB til lydnivået i rommet. Den høye romforsterkningen er en konsekvens av at etterklangstiden er for lang. For et akustisk lydsterkt ensemble i et rom på denne størrelsen bør ikke verdien ligge over 15 dB.

Bakgrunnsstøyen målt til 31 dBA er over anbefalt grense. Gymsalen har titteskapscene og den vurderes som ikke egnet til akustiske musikkformål. Målingene viser svært lav klarhet i rommet. Dette har betydning for lytteforholdene og taletydeligheten.

Vurdert etter gjeldende myndighetskrav for bruk som gymsal:

Etter NS 8175 (tabell 10 klasse C) skal etterklangen i slike saler være maks 0,2 x takhøyde, noe som i denne salen tilsvarer maksimalt 1,2 sekunder. Etterklangen i dette rommet er 1,9 sekunder og tilfredsstiller derfor ikke myndighetskravet for undervisningsrom til gymnastikk. Det anbefales å ta kontakt med en fagakustiker med ansvarsrett for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 02.11.23

Trones musikkrom

Trones skole, musikkrom

Rommets volum er på 190 m3. Dette gir rommet en akustisk kapasitet på maksimalt 8 – 10 personer.
Gjennomsnittlig etterklangstid i rommet er 0,52 sekunder, men er meget ujevnt fordelt over frekvensområdet. Etterklangstiden er betydelig lenger i bassområdet (opp mot 2,0 sek). Etterklangstiden holder seg jevnt lavt i diskantområdet over 400Hz.
Bakgrunnsstøyen i rommet er 30 dBA, noe som er tilfredsstillende i øverom for blåsere.

Alt i alt viser målingene at rommet har potensiale som øverom for mindre ensemblegrupper opp mot 6 – 10 personer. Det er behov for akustiske tiltak for å jevne ut etterklangstiden i bassområdet.
For korps på 30 personer fastsetter NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål et minste romvolum på 1.000 m³. Det målte rommet på kun 30m³er således helt uegnet som øverom for korps.

Måledato: 18.02.2015

Akustikkrapport

IMG 0765

Varatun gård

Målingene viser at salen med et volum på 528 m3 er egnet som et mellomstort ensemblerom for øving for akustisk lydsterk musikk (storband) for grupper på inntil 17 personer og for øving for akustisk lydsvak musikk (kor) for grupper inntil 21 personer.

Gjennomsnittlig etterklang er målt til 1,6 sekunder, og er over anbefalt grense for akustisk lydsterk musikk. For at rommet skal fungere godt for akustisk lydsterk musikk, må etterklangen dempes betraktelig.

Målingene viser lav klarhet i rommet. Dette kan ha betydning for lytteforholdene og taletydeligheten.

Bakgrunnsstøyen er målt til 33 dBA, og er over anbefalt grense.

Akustikkmålingen viser at etterklangstiden må dempes betraktelig. Derfor anbefaler vi at rommet tilrettelegges for akustisk lydsvak musikk.

Det anbefales å ta kontakt med fagakustiker for å få anvist konkrete tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Måledato: 22.08.23

Akustikkrapport