Nyheter  Tirsdag 25. oktober 2022

En samlet stemme fra musikklivet i Stavanger

Mandag 24.oktober arrangerte Rogaland musikkråd et informasjonsmøte om etablering av Stavanger musikkråd. Til stede på møtet var representanter fra konsertarrangører, band, det rytmiske musikkfeltet, øvingsfellesskap, korps, kor, orkester og Stavanger kommune.

Etableringen av et lokalt musikkråd i Stavanger er viktig fordi det er et behov for noen som kan tale musikklivets behov på vegne av et samlet musikkliv i kommunen. For å få det til er det viktig at rådet har en legitimitet i musikkmiljøet og kan representere bredden i feltet. Stavangers musikkliv er bredt og favner alt fra store konsertarrangører og musikkfestivaler, musikere og band i tillegg til et variert og stort frivillig musikkfelt bestående av kor, korps, trekkspillklubber, storband, orkester med mere.

Liv Tjemsland

Liv Tjemsland, daglig leder i Rogaland musikkråd

Stort engasjement

Det var en engasjert forsamling som møtte opp på informasjonsmøtet på Sølvberget bibliotek og kulturhus mandag kveld. Etter at bandet Freya&Helena fra AKKS Stavanger hadde opptrådt tok daglig leder i Rogaland musikkråd, Liv Tjemsland, ordet. Hun innledet møtet med å fortelle om lokale musikkråd som del av en større organisasjonsstruktur med Norsk musikkråd som øverste ledd. Et viktig satsingsområde for Rogaland musikkråd har lenge vært arbeidet for egnede øvingslokaler for musikk. – Etter at nasjonal standard for musikklokaler kom i 2014, som ble en internasjonal standard i 2021, opplever vi at det har blitt større og større bevisstgjøring og kunnskap om behovet for egnede musikklokaler. Etterslepet på gode og egnede lokaler for musikkutøving er stort i hele landet, slo Tjemsland fast.

Mette Thorsen, styreleder i Time musikkråd, holdt et innlegg om hvordan de, som er et helt nyopprettet musikkråd, har klart å få god kontakt med kultursjef og politikere i Time kommune og hvordan de arbeider med å få på plass bedre lokaler for musikklivet i Time.

Oyvind Lapin Larsen 2

Øyvind Lapin Larsen, daglig leder i Sandnes musikkråd

Øyvind Lapin Larsen, daglig leder i Sandnes musikkråd, presenterte hvordan de i en årrekke har samarbeidet godt med Sandnes kommune. I Sandnes har dette arbeidet blant annet resultert i akustikkmålinger og forbedringer av flere øvingslokaler for det frivillige musikklivet i kommunen. – Innenfor idrett er det ofte lettere å forklare behovet for egnede arenaer. Alle forstår at man ikke kan gå på skøyter på en fotballbane, uttalte Larsen. Noe av det viktigste Sandnes musikkråd bidrar med til kommunen er en inngående kjennskap til det lokale musikklivet. - Som daglig leder sitter jeg på verdifull kunnskap, fungerer som rådgiver for kommunen og ekstra arbeidsressurs, utdypet Larsen. I Sandnes har musikkrådets arbeid ført til politiske vedtak for å sikre at behovene for egnede lokaler for musikklivet i større grad ivaretas. Sandnes musikkråd driver også konsertserier i byen, både på Vinterland i desember og i Lanternen gjennom hele sommeren.

Innenfor idrett er det ofte lettere å forklare behovet for egnede arenaer. Alle forstår at man ikke kan gå på skøyter på en fotballbane!

Øyvind Lapin Larsen, daglig leder i Sandnes musikkråd

Det kom mange innspill fra de frammøtte på mandagens møte. Det som kom veldig tydelig fram, var at det er stor mangel i Stavanger kommune på egnede øvingslokaler for frivillige musikklag, som kor, korps og amatørorkester. I tillegg ble det etterlyst flere fremføringsarenaer som kan være alternativer til å leie i stedet for Stavanger konserthus sine store saler. Disse er ofte for dyre for de frivillige musikklagene til tross for de ordninger som i dag finnes i form av husleiekompensasjon fra Stavanger kommune. Fra det rytmiske feltet ble det blant flere løftet fram et behov for veiledning til unge band, samt tiltak for å holde på band i Stavanger og motvirke en tendens til musikerflukt til andre storbyer som Bergen og Oslo. Et lokalt musikkråd kan være en samlende stemme for enkeltmusikere og band som hver for seg kan finne det utfordrende å nå fram til kommunen med sine ønsker og behov. Tydeligst av alt var signalet om at dersom et lokalt musikkråd i Stavanger skal kunne ha kapasitet til å arbeide godt for hele bredden i musikkfeltet må det på plass en daglig leder i minst 50% stilling slik det er i Sandnes musikkråd. Å arbeide med disse problemstillingene opp mot kommunen krever tid, langsiktighet og kompetanse. Det er ikke noe som kan dekkes av frivillig arbeid alene. Dette ble gjentatt mange ganger av aktører fra ulike deler av feltet.

Det som helt tydelig kom frem på møtet var at det er et behov for å få på plass et lokalt musikkråd i Stavanger, og det viktigste nå er at prosessen er i gang.

Jon Egil Henriksen, styreleder i Rogaland musikkråd

Informasjonsmøtet endte med at det ble nedsatt et interimsstyre som skal arbeide med å få på plass et stiftelsesmøte for Stavanger musikkråd på nyåret. Interimsstyret tar med seg alle innspillene som kom frem på møtet og vil sortere og foreslå en strategi- og handlingsplan som baserer seg på innspillene fra mandagens møte. Interimsstyret vil også arbeide fram vedtekter for det lokale musikkrådet og komme med forslag til kandidater til et styre i Stavanger musikkråd som speiler det mangfoldige musikklivet i kommunen.

- Det som helt tydelig kom frem på møtet var at det er et behov for å få på plass et lokalt musikkråd i Stavanger, og det viktigste nå er at prosessen er i gang, sier Jon Egil Henriksen, styreleder i Rogaland musikkråd i etterkant av møtet.