Nyheter  Tirsdag 8. november 2022

Godt samspill i Haugesund

På knappe 2 måneder har nyansatt daglig leder i Haugesund musikkråd, Svein Roger Koppang, allerede satt spor etter seg. Virksomhetsleder i kommunens kulturavdeling benytter seg jevnlig av kompetansen hans i saker som angår musikkfrivilligheten. Haugesund musikkråd framstår tydelig, kompetent og samstemt i mange viktige saker, spesielt når det gjelder øvingslokaler.

På samme måte som en god dirigent forener musikanter i samspill må en daglig leder i et lokalt musikkråd jobbe for få til et godt samspill mellom kommunen og alle partene i kommunens musikkliv. Noe av det første Koppang tok tak i som nyansatt daglig leder var å bli kjent med det frivillige musikklivet. Gjennom å ta kontakt med de rundt 40 medlemslagene i Haugesund musikkråd gjorde han seg kjent med kontaktpersoner og hvem de forskjellige musikklagene var.

- Et spesielt viktig grep jeg gjorde var at jeg ba alle om å komme med en uttalelse om sine egne øvingslokaler. På den måten fikk jeg inngående kjennskap til hvor alle øver og hvordan de ulike øvingslokalene fungerer for de enkelte lagene, forteller Koppang.

Dette avdekket at det er svært stor variasjon mellom hvor fornøyde lagene er med lokalene sine. Mange er forsiktige med å stille krav til lokalet, for selv om lokalet ikke fungerer optimalt er det likevel bedre å ha et mindre egnet lokale enn å ikke ha noe lokale i det hele tatt. Men for noen er forholdene så utfordrende at de ikke har noe annet valg enn å ta tak i problematikken. Et klart eksempel på det er Haugesund ungdomskorps, som øver i musikkrommet på Hauge skole.

Haugesund ungdomskorps ovelse

Musikkøvelse med Haugesund ungdomskorps

Uegnede øvingslokaler for ungdomskorpset

Koppang kom i prat med Ingunn Eltvik Eliassen, som i tillegg til å være styremedlem i Haugesund musikkråd også er et aktivt medlem i Haugesund ungdomskorps.

- Da hun fortalte om øvingslokalene til ungdomskorpset ble jeg så engasjert at jeg ble med henne på korpsøvelsen samme kveld for å oppleve med egne øyne og ører hvordan lokalet fungerer. Øvingslokalet fungerte ikke for korps i det hele tatt. Det var virkelig dårlige forhold, noe akustikkrapporten også bekrefter.

Haugesund ungdomskorps bestilte våren 2022 en akustikkmåling av øvingsrommet som ble utført av Rogaland musikkråd. Rapporten fra akustikkmålingen viste at rommet ikke egner seg for øving med akustisk lydsterk musikk (korps) med flere enn 13 personer. Det er et høyt lydtrykknivå, bakgrunnsstøyen er over anbefalt grense, titteskapscenen vurderes som ikke egnet til musikkformål og de ekstra lange etterklangstidene gir en lavere bassfaktor enn ønskelig og en skarp klang i rommet. Rapporten konkluderte med en anbefaling om å ta kontakt med en fagakustiker for å få anvist tiltak for permanent utbedring av lydforholdene.

Øvingslokalet fungerte ikke for korps i det hele tatt. Det var virkelig dårlige forhold, noe akustikkrapporten også bekrefter.

Svein Roger Koppang, daglig leder i Haugesund musikkråd

Koppang har etter dette hatt dialog med Simon Næsse, direktør for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund kommune. Korpset har presentert akustikkrapporten for Haugesund kommune som er byggeier, og det er derfor de som må stå for eventuelle utbedringer av rommet. Kommunen har vært positive til å gjøre utbedringer, men at eventuelle kostnader tidligst vil kunne dekkes i 2023. Korpset har sagt seg villig til å forskuttere midler for å få fortgang i saken, men dette er ennå ikke besvart av kommunen. Haugesund musikkråd arbeider derfor videre med å bistå korpset i saken, både for å følge opp at det blir fortgang i saken og at eventuelle utbedringer blir permanente tiltak av høy kvalitet som utføres i tråd med fagakustikers anbefalinger.

Samarbeid med mange aktører i Haugesunds kulturliv

Koppang har rukket å ha fruktbare møter med mange aktører i Haugesunds kulturliv. I forbindelse med at det skal bygges nye lokaler for kulturskolen har han hatt møte med kulturskolerektor, Inga Sissel Rostløkken. - Det er svært viktig at det blir lagt til rette for et godt samarbeid når det skal komme nye lokaler slik at de nye lokalene kan være tilgjengelige for både kulturskolen og det frivillige kulturlivet på kveldstid, påpeker Koppang. Han har også hatt møte med Petter Losnegård, daglig leder på Festiviteten hvor de blant annet diskuterte hvordan man kan legge bedre til rette for at frivillige lag skal kunne ha råd og mulighet til å benytte seg av Festivitetens lokaler.

Aktiv i Haugesund

En annen ting Koppang avdekket når han kom i kontakt med de frivillige musikklagene var at mange ikke kjente godt nok til Aktiv i Haugesund, som er Haugesund kommunes sin nettportal med alt av aktiviteter, arrangementer som skjer i Haugesund. Koppang har derfor drevet et aktivt informasjonsarbeid ut mot lagene slik at de forstår verdien av å bruke denne nettsiden, noe som har ført til at mange flere musikklag i Haugesund nå benytter tjenesten.

Hjemmekontor

På lag med musikklivet i Haugesund på hjemmekontoret. Du finner ham også på Gamle Slakthuset i Haugesund hvor han har kontorplass.

Image1

Svein Roger Koppang, daglig leder i Haugesund musikkråd

Det er på mange måter ganske utrolig at Svein Roger Koppang har rukket å få gjort så mye allerede. Han har kun hatt to måneder i jobben og stillingsstørrelsen er på knappe 20%. Han forteller også at han har laget oversikter over hvilke tilskuddsordninger som gjelder det frivillige musikklivet. Han hjelper folk som tar kontakt med å navigere blant tilskudd og søknadsfrister og veileder i hvordan de går frem for å søke tilskudd.

- Folk tar kontakt. De bruker meg nå, sier Koppang.

Vi står mye sterkere når vi står sammen!

Svein Roger Koppang, daglig leder i Haugesund musikkråd

Samarbeidsavtale med kommunen

Koppang har siden oppstarten i september hatt et veldig tett og godt samarbeid med Randi Lofthus, virksomhetsleder i Kultur, idrett og frivillighet i kommunen. De har blant annet samarbeidet om frivillighetens år 2022. Musikkrådet har fungert som et bindeledd mellom kommunen og frivilligheten. Det at alle saker som er av felles interesse for kulturlivet kan formidles til kommunen samlet gjennom en person, det gir en felles stemme inn mot kommunen i stedet for at alle skal løfte frem sin sak på hver sin tue.

- Vi står mye sterkere når vi står sammen! understreker Koppang. Det samme gjelder også når kommunen ønsker å få innspill fra musikklivet eller ønsker å få informasjon ut til lagene, da kan musikkrådet formidle dette direkte ut til medlemmene gjennom sine kanaler.

- Musikkrådet har på denne måten allerede fungert som en ekstra ressurs for kulturavdelingen, forteller han ivrig. - Nå jobber vi for å få på plass en samarbeidsavtale med kommunen som kan sikre et godt samarbeid og videre drift for Haugesund musikkråd.

Det er tydelig at det er behov for et lokalt musikkråd i Haugesund med en daglig leder som kan holde i trådene. En daglig leder har en samlende kraft og kan være til stede tidlig i planprosesser og følge opp planer om utvikling og etablering av bygg og lokaler der det drives med kulturaktiviteter og opplæring.

Haugesund musikkråd vil fortsette å arbeide for best mulig vilkår for musikklivet i tett samarbeid med kommunen. Da er det avgjørende at det kommer på plass en samarbeidsavtale med kommunen som sikrer driften videre!