Panelsamtale: Inkludering, mangfold og likestilling i musikklivet

SAMSTEMT 2021: Trine Gabrielsen, daglig leder i AKKS Bergen, leder en panelsamtale mellom Silvelin Havnevik fra Norges Musikkorps Forbund, Rune F. Brunslid fra Norges korforbund, og Vincent Mrimba som kommer fra en jobb som prosjektkoordinator på Ny-Krohnborg Senter og nå er direktør i kulturetaten i Bergen kommune.

MED FOKUS PÅ TRIVSEL OG GOD INFORMASJON

Silvelin Havnevik snakker om Musikkorps Forbund (NMF) sitt prosjekt PULSE; FeriePULSE som har opplegg i ferien, og HelgePULSE som går over en langhelg. Dette er et inkluderingsprosjekt for barn og unge som omfatter alle som vil drive med musikk – ikke bare minoriteter. Det er åpent for alle, og krever verken instrument- eller korpsbakgrunn.

SUKSESSKRITERIER:
Pris: PULSE er gratis.
Mål: Mestring. Deltakerne skal oppleve at de får ting til.
Sted: Tenke på målgruppens behov før en velger sted.
Musikkvalg: Tilpasset målgruppen.
Transport: Arrangere henting (NMF bruker ofte ungdommer til dette), det letter tilgjengelighet og er med på å etablere nettverk.
«Trivselsteam»: En gruppe spesielt opprettet for å ta vare på barna, for trygghet og trivsel også i pausen.
Ressurser: Dokumentere foreldreressurser, hvilken kompetanse har de?

BARRIERER:
Manglende kjennskap til organisasjons- og dugnadskulturen. Informasjonsarbeid overfor foreldre er uhyre viktig, kunnskap fjerner hindringer. Mange vet ikke at deltakelse også har sosiale fordeler, ikke bare forpliktelser.

Det er masse ressurser i alle foreldre og alle barn.

LAGET EN VEILEDER FOR Å DELE ERFARINGER

Rune F. Brunslid fra Norges korforbund er enig i det Silvelin sier, og snakker om to vellykkede prosjekt i Norges korforbund (NK). Først forteller han om et prosjekt på Voss som har ført frem til en veileder andre kan bruke i ettertid (last ned) «Hvordan starte et internasjonalt kor i Norge». Forskning viser bedre integrering i arbeidslivet enn i organisasjonslivet, det er altså vanskelig å integrere flerkulturelle i eksisterende kor. Derfor ble det startet et kor med vuggesanger spesielt med tanke på innvandrerkvinner. Dette ble en stor suksess, og det er i ettertid startet 4-5 kor andre steder. NK har også tiltak med korsang for psykisk helse; altså nyopprettede kor der man kan synge sammen i trygge omgivelser. Her er erfaringen at flere fortsetter i samme kor, men mange går også videre til vanlige kor. Vestland musikkråd har lignende erfaringer fra årene da vi arrangerte «Jeg kan ikke synge»-kurs.

Erfaring å ta med videre:
Vi må ha respekt for at mange ikke kjenner våre samfunnsstrukturer, og ikke ta for gitt at andre er innforstått med å delta på faste ting hver uke, og at det forventes at man deltar på dugnad. Vi må lære videre at dugnad har verdier – blant annet får det ned kostnadene i koret.

Det skal finnes et kor for alle!

VIKTIG Å INVOLVERE FORELDRENE

Vincent Mrimba, Bergen kommune, sier det har vært en spennende reise fra å være prosjektkoordinator i et nytt senter som skal bygges opp i et område med krevende levekår, frem til i dag når han jobber som byråkrat som skal tilrettelegge for andre. Han forteller om Ny-Krohnborg senter som ble bygget da skolen da ble pusset opp, og hvordan han fikk ansvar for å fylle det hele med innhold: Dans, musikk og idrett.

SUKSESSKRITERIER:
Brosjyrene må være på mange språk: På Løvstakksiden hadde de elever med 38 ulike språk, det er viktig at foreldrene forstår teksten for at barna skal få delta.
Bindeledd: Målet var å involvere alle innbyggerne i området, Vincent var bindeleddet mellom de ulike gruppene.
Foreldrene: Viktig å ikke glemme foreldrene. Kvinnene sitter hjemme og venter på barna, de har ofte dårlig språk og ingen jobb. På Ny-Krohnborg senter arrangerte de zumbakurs, svømmekurs og sykafé – dette var stor suksess, og mens mødrene var i bassenget var barna på dansekurs! Det mest interessante var at de så effekt også på oppmøtet på foreldremøter og dugnad.

BARRIERER:
Kulturelle utfordringer: Tabu å blande kjønn på samme aktivitet. Kjønnsroller; noen av barna kommer rett fra introduksjonskurs og er altså nyankomne, mange av disse har aldri vært med på noen aktivitet, for eksempel jenter fra Afghanistan som ikke har fått spilt fotball, og gutter fra Argentina som ikke fikk danse flamenco.
Familieflytting: Et problem at flyktninger blir flyttet etter 6 måneder når de har opparbeidet seg et miljø.
Pris: Alle vil være med, men det kan ikke koste penger. Hvor lenge kan kommunen subsidiere?
Mange deltakere, lite plass: Tips - først gratis, deretter symbolsk sum for å sile ut de som er minst interessert og få bedre plass på aktiviteten.
Bemanningsproblem: Behov for tilstedeværelse av voksen som kan forhindre uønskede gjester og skape trygghet.
Konkurranse: Alle søker om de samme midlene. Heller lage fellesprosjekt, søke penger sammen og deretter drive prosjektet sammen.
Frivillige: Vanskelig å skaffe folk som kan stille som leksehjelp.
Medieomtale: Når media omtaler barns boområder i negative ordelag oppleves det ikke bra for barna

Vi har snudd historien som fortelles, nå er området et attraktivt sted der folk vil flytte inn!

Kommentarer eller noe å tillegge? Ta kontakt.

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd