Gode musikklokaler for alle

Vestland musikkråd (VMR) arbeider for at det frivillige musikklivet skal få gode, tilpassede og tilgjengelige øvings- og konsertlokaler. 4 av 5 musikklokaler er uegnet til det det brukes til.

Skolen er et kulturhus der folk bor, og musikklivet kan bidra med kunnskap om feltets behov både ved nybygging og oppussing. VMR ønsker å være en viktig part i høringer, planprosesser og andre aktuelle fora.


Sjekk ut ditt eget øvingslokale

Kom i gang: Hvor godt er øvingsrommet mitt? Last ned sjekkliste her.

Internasjonal standard for akustikk i musikklokaler

Norsk musikkråd har vært en av pionerene for å fremme bedre musikklokaler til øving og fremføring. Det har blant annet resultert i verdens første standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse (NS-ISO 23591).

Musikkrådets normer og anbefalinger

Norsk musikkråd sine normer og anbefalinger kan lastes ned her.

Søk støtte til akustikkmåling:

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Les mer her.

Kartlegger kulturarenaer

Det er etablert et samarbeid med Kulturalliansen for å kartlegge alle kulturarenaer som er i bruk av det frivillige kulturlivet. Her er database over kulturlokalene som er målt.

VMR har fått tilskudd fra fylkeskommunen for å kjøpe inn akustisk måleutstyr, men per i dag har vi ikke måler hos oss. Vi kan likevel knytte kontakt med måler fra andre fylker - ta kontakt for nærmere informasjon.


I oversikten under finner du akustikkmålinger som er foretatt av oss. Søk på lokalets navn eller sted. Vær oppmerksom på at noen av lokalene er korrigert i ettertid, så de akustiske forholdene kan være bedre nå enn det som fremgår av rapporten.

Database musikklokaler