0 - Regelverk

Vestland musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund (MSF) opplæringstilskudd til opplæring og øving i musikk. Dette er et skattefritt tilskudd til organisert opplæring for amatøraktivitet innen musikk. Kurs med min. 4 timer godkjennes. Minimum 4 deltakere på hvert kurs.

 • Organisert vil si at man må være medlem i en av MSF sine medlemsorganisasjoner for å få denne støtten. Trykk på lenken over, rull nedover siden, og velg "Medlem i Musikkens studieforbund" for å finne en oversikt over hvilke organisasjoner dette gjelder. Medlemmer i Norges korforbund og i Norges musikkorpsforbund søker som vanlig direkte til dem.
 • Amatør vil i denne sammenhengen si at man ikke er profesjonell musiker som lever av musikkaktiviteten. Her er det, som vi vet, flytende overganger; mange band forsøker å bli helprofesjonelle men må likevel beholde dagjobben for å få det til å gå rundt. Vi pleier å si: "Søk til du blir flau!" og vit at liste over alle søkerne blir publisert på våre nettsider, her, grunnet krav i Voksenopplæringsloven.
 • Laget skal være demokratisk oppbygd, og alle avgjørelser skal tas i fellesskap.
 • Et kurs består av minimum 4 personer over 14 år (som fyller i løpet av kalenderåret) og opprettes normalt for all fellesaktivitet i koret, bandet, orkesteret per semester. Instrument- og stemmegrupper skal det opprettes egne kurs for siden disse må ha egne studieplaner.
 • 3 deltakere godkjennes hvis kurset har lærer/dirigent, da registreres lærer som deltaker, og det føres fremmøte også for lærer/dirigent.
 • Trioer kan nå søke direkte via portalen, forutsetningen er at man står på egen musikalske ben som gruppe. Da velges en egen studieplan for trioer: Opplæring i samspill i trio, eller Opplæring i sang i trio, dette unntaket gjelder altså ikke for stemme- og instrumentgrupper som ellers er del av et større ensemble - da må man være minst fire personer.

 • Telling av timer: Timetall/klokkeslett skal rundes av til nærmeste kvarter.
 • Tilskuddet utgjør kroner 50,- per time hvis man øver uten lærer (som band gjør), eller kr. 120,- per time hvis man øver med lærer (dirigent). Timesatsen kan bli nedjustert i tilfeller der potten er tom. I krisesituasjoner (som pandemi) kan det utbetales høyere tilskudd etter styrevedtak i studieforbundet.
 • Det enkelte kurs må ha en varighet på minimum 4 timer. Nytt i forskrift fra Kulturdepartementet fra januar 2021.
 • Kurset må ha minst fire godkjente deltakere (tre hvis kurset har lærer). Godkjent/fullført får man hvis man har vært tilstede minst 75 % av tiden.
 • Lærer er det samme som instruktør for et kurs, eller dirigent på samspillkurs (øving). Lærer kan også være en instruktør dere leier inn for eksempel for et helgeseminar, eller i forbindelse med en konsert. Navn på denne skal oppgis og registreres fremmøte på.
 • Heldigitale kurs er nå lov, men det er krav om samtidighet - altså at aktiviteten foregår samtidig, og ikke via opptak.
 • Kontaktpersonen må være fylt 18 år.
 • Alle kurs (øvinger) søkes om på forhånd og rapporteres etter kursavslutning via nettportalen.
 • Søknads- og rapporteringsfrist er tre uker etter kursslutt - senest 30. juni og 31. desember. Man søker før kurset starter, og bør rapportere så snart som mulig etter at kurset er avsluttet. Hvis man ikke respekterer fristene har man heller ikke krav på tilskuddet, selv om saksbehandlerne gjør alt de kan for å få dere med.
 • Utbetalingsdatoer: Vårsemesteret betales ut i første halvdel av november, høstsemesteret betales ut i løpet av april.
 • Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Dette prioriterte tilskuddet forbeholdes normalt fylkes- og kretsledd av medlemsorganisasjonene i MSF, ikke vanlige lag. Les mer om de prioriterte emnene her.
 • Er det behov for tilrettelegging av undervisningen? Har noen av deltakerne behov for praktiske tiltak for å kunne delta (trengs det noter med stor skrift grunnet synshemning, er det behov for ekstra lærer eller annet), kan det søkes tilretteleggingstilskudd for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med dette. Det kreves at søker har gyldige bilag som dokumenterer at utgiftene er reelle. Disse skal innsendes på forespørsel.

Lovverket

Her finner du Voksenopplæringsloven samt forskrifter.

Spørsmål til kurset?

Er det ting du ikke finner på veiledningssidene eller i veilederne (som ligger lenket til under de ulike knappene), kontakt oss ved å sende melding direkte via portalen (ikke via telefon eller vanlig epost) da dette er del av saksbehandlingen som skal dokumenteres.

Katarina Wolff
Daglig leder
Vestland musikkråd

Siden er oppdatert juni 2024