OVERSIKT OVER KJENTE KULTURPLANER I VESTLAND (2020)

Vi har på denne siden samlet de planene vi kjenner til. I de fleste kommunene som ikke har egne kulturplaner er det frivillige nevnt i samfunnsdelen av kommuneplanen som er det overordnede styringsdokumentet i kommunen. Det kan også ligge noe under oppvekst, under helse og under idrett og friluftsliv.


Kommuner som er sammenslått er merket med stjerne*. Selve spørreundersøkelsen foregikk i 2019, altså før kommunesammenslåingen, men vi ønsker så langt vi har kapasitet å fortsette arbeidet i årene som kommer. I løpet av høsten 2020 oppdaterte vi listen med de nye kommunenavnene samtidig som vi la inn info om de nye kulturplanene som er under utarbeidelse.

Mangler planer fra din kommune? Ta kontakt.

ALVER *

Planlegger ny Temaplan for kultur med oppstart høst 2021, ferdig høst 2022, står det i kommunen sin nye planstrategi.
* Lindås, Meland og Radøy kommuner ble Alver kommune fra 2020.

ASKVOLL

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur er omtalt i Kommuneplan for Askvoll 2011 – 2022 - samfunnsdel.
Frivilligheten er omtalt i samme plan, den er også nevnt i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021

ASKØY

Kommunedelplan for kultur 2012-2023
Frivillighetsplan 2017-2021

Kulturarenaer er omtalt i delplan for kultur og idrett

AURLAND

Funn fra kommunen sin nettside:
Planstrategi 2020 - 2023
på høring høsten 2020, kulturplan ikke nevnt.

AUSTRHEIM

Funn fra kommunen sin nettside:
Ingen kjente kulturplaner.

AUSTEVOLL

Frivilligheten er omtalt i planprogram for Kommuneplanen, Samfunnsdel 2013-2024, overordna plan for eldre.
Plan for kulturbygg 2015-2017
.

BERGEN

Kulturstrategi for Bergen 2015-2025
Amatørkulturplan 2018-2027
Plan for frivillighet
Bergen har en egen Kulturarenaplan.

BJØRNAFJORDEN *

I kommunens forslag til Planstrategi 2020-2024 ligger det inne en ny sektorplan for kultur, idrett og friluftsliv, planlagt fra 2023
* Os og Fusa kommuner ble Bjørnafjorden kommune fra 2020.

BREMANGER

Frivilligheten er omtalt i helse sine planverk, Folkehelseoversiktsdokument 2017.
Kulturarenaer er omtalt både i samfunnsdelen, og plan for fysisk aktivitet 2017-2020

BØMLO

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og kulturarenaer er omtalt i Kommuneplan, samfunnsdelen 2013-2025

EIDFJORD

Funn fra kommunens nettside:
Kultur, frivillighet og arenaer er omtalt i Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.

ETNE

I planstrategi 2020-2024 ligger det inne ny kulturplan med oppstart høst 2020 og ferdigstilling i 2021.


FEDJE

Ingen aktive kulturplaner.


FITJAR

Plan for frivillig arbeid skal startes opp i 2022, står det i Planstrategi 2020-2023.
Kommuneplan, samfunnsdel, skal rulleres (2020-2040)

FJALER

Frivillighet: Se samfunnsdelen av kommuneplanen.
Idrettsarenaer og nærmiljøanlegg er også omtalt i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (samme lenke som over).

GLOPPEN

I planstrategi 2020-2024 ligger det inne ny kommunedelplan for kultur.


GRANVIN *

Funn fra kommunen sin nettside:
Kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017 nevner kultur og frivilligheten. "Planen blir ikke rullert grunnet arbeid med ny kommuneplan etter sammenslåing", står det i i den kommunale planstrategien 2017-2020.
* Granvin og Voss kommuner blir Voss kommune fra 2020.

GULEN

Frivilligheten er omtalt i Kommuneplan, samfunnsdel 2012-2024, og i Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022.
Kulturbygg er også omtalt i Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022

HYLLESTAD

Kultur og frivillighet er omtalt i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, kap. 4.1.4 og 4.2.1, samt i Handlingsprogrammet, 2018-2021.

HØYANGER

Funn fra kommunen sin nettside:
Kultur og frivillighet er omtalt i Samfunnsdel 2019 - 2031 Samfunnsdel 2019 - 2031 er i skrivende stund ute på høring (høst 2020).


KINN *

I Kinn sin planstrategi 2020-2023 står det at man skal i gang med ny temaplan for kultur i løpet av 2021/2022.
Tidligere Vågsøy kommune hadde en Kommunedelplan for kultur 2018-2028
* Flora og Vågsøy kommuner ble Kinn kommune fra 2020.

KVAM

Frivillighetsplan med oppstart 2020-2021 ligger inne i Planstrategi 2020-2023.


KVINNHERAD

Overordnet kulturplan ligger inne som prioritert planoppgave i perioden (se kap. 3, s.10) i Planstrategi 2020-2024

Planprogram samfunnsdel og arealdel ligger her Kvinnherad 2050

LUSTER

Arbeid med kulturplan påbegynt, forventet ferdigstilt 2020.
Frivilligheten er omtalt i Kommuneplanen og Kommunal plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Trykk her for Plan for kulturarenaer.

LÆRDAL

Kulturplan 2016-2020
Frivilligheten er omtalt i kulturplanen.
Kulturarenaer er også omtalt i kulturplanen.


MASFJORDEN

Kultur og frivillighet er omtalt i Kommunedelplan for oppvekst 2014-2026 og i Handlingsdelen.
Kulturarenaer er omtalt i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.


MODALEN

Ny kulturplan 2020 - 2029 godkjent september 2020
Frivilligplan

OSTERØY

Kultur inngår i ny kommunedelplan for oppvekst 2019-2023, frivilligheten er også omtalt i denne.


SAMNANGER

Kulturplan 2009-2013 (2020) Skal fornyes.
Kulturarenaer er omtalt i kulturplan (over), og i Kulturminneplan.
Kommunen er godt i gang med å utarbeide en Frivilligerklæring.


SOGNDAL *

Kulturplan er ikke nevnt i Planstrategi for 2020-2023.
* Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner ble til Sogndal kommune fra 2020


SOLUND

Arbeid med kulturplan er påbegynt, ferdigstilles i 2021, står det i forslag til kommunal planstrategi (høst 2020).

STAD *

Ny temaplan for kultur ligger inne i Vedtatt planstrategi 2020 - 2023. Arbeidet skal starte i 2020.
* Eid og Selje kommuner ble Stad kommune fra 2020.

STORD

Arbeid med ny kulturplan er påbegynt, planlagt klar i 2020-21.
Frivilligheten vil bli omtalt i denne.
Kulturarenaer er omtalt i kommuneplan under idrett. Stord skal få ny kommuneplan, les her.

STRYN

Ny Kommunedelplan for kultur og idrett 2021-2031 ligger ute til høring (høst 2020).

SUNNFJORD*

Førde sin kommunedelplan for kultur gjelder ut 2020. Frivillighet og kulturarenaer er omtalt i denne.
* Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner ble Sunnfjord kommune fra 2020.


SVEIO

Frivillighetsplan 2019-2023
Kulturarenaplan ønsker man å få med i kommuneplan samfunnsdel som det jobbes med per 2019.


TYSNES

Ny kommundelplan for kultur, bibliotek og kulturskule med oppstart i 2023 ligger inne i Planstrategi 2020-2024.
Frivilligheten er omtalt i kommuneplan, Samfunnsdel 2018-2030, under Fritid.


ULLENSVANG *

Det ligger forslag om ny kulturplan i Planstrategien som skal opp til behandling 18. nov. 2020.
* Jondal, Odda og Ullensvang kommuner ble Ullensvang kommune fra 2020.

ULVIK

Funn fra kommunens nettside:
Kultur er omtalt i Kommuneplan, samfunnsdelen 2009-2020

VAKSDAL

Kommunedelplan for kultur 2016 - 2026
Frivillighet og kulturarenaer er omtalt i denne.

VIK

Funn fra kommunens nettside:
Kultur og frivillighet er nevnt i Kommuneplan Samfunnsdelen 2013-2024 og i Handlingsdelen til denne.


VOSS HERAD *

Kulturplan for Voss.
* Granvin og Voss kommuner ble Voss kommune fra 2020.


ØYGARDEN *

Strategisk plan for kultur og frivillighet, igangsatt 2022.
Kulturarenaer kan bookes via den nye portalen Aktiv kommune/Aktiv i Vest, trykk her.
* Fjell, Sund og Øygarden kommuner ble Øygarden kommune fra 2020.


ÅRDAL

Funn fra kommunens nettside:
Kommuneplan - samfunnsdelen 2019-2030 er til revisjon, her ligger planprogrammet.

REGIONALE PLANER FOR KULTUR:

Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025

Kultur for alle, regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019-2027


Ny regional plan for kultur, idrett og friluftsliv:
Ny regional plan er vedtatt.