Panelsamtale: Rekrutteringsarbeidet med fokus på inkludering og mangfold

SAMSTEMT 2021: I andre bolk av fagkonferansen snakker Vanja Konradsen i Frivillighet Norge med to representanter for det offentlige: Johan Bengtsson fra Sunnfjord kommune og Åge Avedal fra Vestland fylkeskommune. Temaet er Inkludering og mangfold i rekrutteringsarbeidet.

I første del av sitt innlegg snakker Vanja fra Frivillighet Norge generelt om rekruttering og barrierer. Hun gir gode råd om hvordan man kan øke bevisstheten i egen organisasjon, og jobbe aktivt for å bli bedre på mangfold. I andre og siste del har hun en samtale med Johan Bengtsson fra Sunnfjord kommune og Åge Avedal fra Vestland fylkeskommune. Vanja deler flere nyttige nettadresser hvor organisasjoner og lag kan gå inn og registrere sin aktivitet for å skaffe flere deltakere. Vi lenker til disse, og deler dem også på siden Ressurser i inkluderingsarbeidet.

INNLEGG: OM REKRUTTERING OG BARRIERER

Bli kjent med barrierer i egen organisasjon

Har organisasjonen en felles forståelse for hvorfor mangfold er viktig?

Holdning: Hva tenker vi om hva vi vil endre og hvorfor?
Handling:
Det finnes mange verktøy, men tas de i bruk? Er vi redde for å prioritere?
Historien:
Hva vil vi fortelle om oss selv (i 2023) om hva vi gjorde for et større mangfold?

Tenk samarbeid for økt synlighet og rekruttering

Opprett fadderordninger for nye frivillige.
Matchmaking - ta kontakt med andre organisasjoner med lignede interesser.
Ta initiativ overfor kommune og næringsliv og tilby samarbeid.

Frivillig.no - en rekrutteringsportal

I undersøkelser er det mange som svarer at de aldri er blitt forsøkt rekruttert, forteller Vanja. Portalen frivillig.no er enkel å bruke for organisasjoner som ønsker å rekruttere flere til frivillig arbeid. Når man deltar får man også lære om å organisere, og får være med på å bestemme. Frivillig.no kan nå ut til flere - vi trenger flere under 30, flere med foreldre født utenfor Norden, og flere menn!

Ungfritid.no - få med flere unge nå

Ny portal for fritidsaktiviteter for barn og unge. Alle frivillige organisasjoner kan registrere sine fritidsaktiviteter for barn og unge nå - trykk her. Siden er søkbar for alle fra 15. april 2021.

SAMTALE: HVA ER DET OFFENTLIGES ROLLE?

Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv

Åge Avedal fra Vestland fylkeskommune refererer til deres ferske undersøkelse der resultatet er klart: Rekruttering er vanskelig. Fylkeskommunen inviterer til møteplasser og lager strategier, og nå søker de mer kunnskap om hva som er status og hvor vi skal fremover. Fylket ønsker å gi frivilligheten stor plass i den nye regionale planen for kultur, idrett og friluftsliv 2023–2035 som er på høring i disse dager.

I Frivillighetens år 2022 - blir alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere invitert med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med.

Hva kan kommunen bidra med?

Johan Bengtsson fra Sunnfjord kommune har råd om hva kommunene kan gjøre:
- Kartlegge hva som finnes av aktivitet
- Opprette kulturforum for hele kulturlivet
- Opprette frivillighetssentraler
- Bidra med tilskuddsordninger

Etablere en frivillighetspolitikk

Åge fra fylkeskommunen sier til at det er viktig med en helhetlig frivillighetspolitikk der kommunen definerer strategier for å kunne styrke feltet. Denne må være vedtatt politisk.

Åpne skolene for organisasjonene

Det offentlige har mye kontakt med barn og unge (skole, helse, introduksjonsprogram), og kan åpne opp rommet. Skoler kan åpne opp og slippe til organisasjoner som får vise seg frem og derved få kontakt med grupper som ikke deltar i dag, sier Åge.

Samarbeid mellom kommunen og det frivillige

Johan forklarer at kommunale tiltak er ment som et supplement til det frivillige – vi skal ikke konkurrere. Kulturskolen i Sunnfjord samarbeider med frivillige organisasjoner.

Ser det offentlige hvor nyttige frivillige organisasjoner er først når landet stenges ned, spør Vanja

Åge svarer: Politikere og offentlig ansatte er bevisste på at det frivillige er viktig. Det frivillige skal ikke være et instrument – vi må spille på lag, og det må være på frivillighetens premisser. Når man vedtar en frivillighetspolitikk får man anerkjent verdien av frivillighet og kulturliv, og får satt seg mål å jobbe mot. Kanskje det offentlig er for strenge på krav, så det frivillige må kjøre slalåm for å tilpasse seg. Frivilligheten / kulturlivet har en egenverdi. Det offentlige vet at frivilligheten er viktig for lokal samfunnet: Læring, mestring, demokratiopplæring. En må passe på at en ikke bestiller «nå må frivilligheten gjøre sånn og sånn», vi må spille på lag. Det offentlige har spesielt ansvar for å bygge ned barrierer.

Økonomi som barriere

Vanja peker på at godt og effektivt frivillig arbeid krever midler til administrasjon, og spør om det frivillige kanskje selv skal få bestemme hvordan de bruker midlene?

Johan: Det frivillige er en kraft som gir så mye – det gir ringvirkninger til hele samfunnet. Vi ser det nå under korona – vi har utfordringer med å få det digitale til å virke, vi kjenner at det menneskelige samværet er viktig. Det offentlige må stimulere det frivillige – da får man mye igjen, men det frivillige må selv få bestemme hva de skal gjøre. Det offentlig må gi stimulanse – tilrettelegging – arenaer. Organisasjonen må få en grunnstøtte så det er mulig å drive. Statlige midler er veldig "bestemt", men det offentlige bør også ha frie midler der det frivillige kan få utvikle ideer.

Vær tydelig på behov

Vanja fra Frivillighet Norge oppfordrer avslutningsvis det frivillige til å være tydelig på hva man trenger fremover ved å skrive høringer osv.

Frivillighetens år 2022 setter fokus på:

Tilgjengelighet
Økt deltakelse
Oppmerksomhet

Registrer din organisasjon på VÅR DAG.
Søk om kr. 25.000 til «Vår dag»

Kommentarer eller noe å tillegge? Ta kontakt.

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd