Nyheter  Onsdag 19. januar 2022

Antallsbegrensninger for kulturarrangementer skal vurderes på nytt

Helsemyndighetene skal revurdere antallsbestemmelser for konserter og arrangementer. Kulturbransjen etterlyser likebehandling med andre publikumsrettede tilbud, i form av at det må være lokalets størrelse som avgjør hvor mange som kan delta på konsert.

Musikkfrivilligheten har siden april 2020 hatt en smitteverngruppe ledet av Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund, som har vært bredt sammensatt med representanter fra kor, korps, band og orkestre. I et normalår arrangerer musikkfrivilligheten rundt 12.000 konserter årlig. I en tid hvor musikklivet forsøker å reetablere aktivitet er det positivt at antallsbegrensningen for arrangementer blir vurdert på nytt.

Dagens antallsbegrensning oppfattes som upresis opp mot den smitterisiko som arrangementet isolert sett måtte stå for. Lokaler kommer i mange forskjellige størrelser og varianter. Norsk musikkråd mener at antallsbegrensninger på offentlige arrangementer ikke bør baseres på et absolutt tall. Det mest nærliggende er å etablere den samme praksisen for antallsregulering som gjelder for eksempelvis butikker og serveringssteder.

Covid-19-forskriftens § 14 presiserer at serveringssteder skal sørge for at driften er smittevernfaglig forsvarlig, at gjester og personell kan holde minst 1 meter avstand til andre enn personer i samme husstand, at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, og ha rutiner for god hygiene, godt renhold og ventilasjon, og sørge for at disse rutinene blir overholdt.

Covid-19-forskriftens § 14a presiserer at andre virksomheter, som treningssentre, butikker, m.v. skal drives smittevernfaglig forsvarlig ved at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.

Etter vår mening bør en modell for musikkfrivilligheten og kulturfeltet være så enkel som mulig, og ta utgangspunkt i samme bestemmelse som i dag gjelder for serveringssteder, treningssentre og butikker. Kulturfeltet har tatt smittevern svært grundig siden pandemien startet. Dette burde gjenspeiles i at bestemmelsene som gjelder for kulturarrangementer viser tillit til at også arrangører tar smittevern like alvorlig som serveringssteder, treningssentre og butikker. Vi forslår følgende alternativer til kriterium, der alternativ 1 vil være mest treffsikker og presis, og vår klart foretrukne løsning:

Alternativ 1:

Den enkelte arrangør skal sørge for at driften er smittevernfaglig forsvarlig. Gjester og arrangører skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre enn personer i samme avstand. Ved ankomst skal det være minst 1 meter avstand mellom sitteplassene (eventuelt ett ledig sete), med unntak for personer i samme husstand. Arrangøren skal sørge for å ha rutiner for god hygiene, godt renhold og ventilasjon. Den enkelte konsertarrangør skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i arrangementslokalet, beregnet ut fra lokalenes størrelse.

Alternativ 2:

Den enkelte arrangør skal sørge for at driften er smittevernfaglig forsvarlig. Gjester og arrangører skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre enn personer i samme husstand. Ved ankomst skal det være minst 1 meter avstand mellom sitteplassene (eventuelt ett ledig sete), med unntak for personer i samme husstand. Arrangøren skal sørge for å ha rutiner for god hygiene, godt renhold og ventilasjon. Den enkelte konsertarrangør kan utnytte en prosentandel av lokalet, eksempelvis 50 pst.

Subsidiært kan antallsbegrensningen baseres på det respektive lokalets utforming, kapasitet og egnethet, herunder krav til friskluftstilførsel. Dette fordrer egne egnethetsvurderinger som det sannsynligvis ikke er rasjonelt å ta fatt på nå. Hvis lokalet tilfredsstiller teknisk forskrift, er kravet til friskluftstilførsel uansett ivaretatt all den tid normen om 1 meter avstand opprettholdes.