Nyheter  Onsdag 26. mai 2021

Det skal være lett å være frivillig i Vestland

For å nå målet om et mer inkluderende og tilgjengelig kulturliv og sivilsamfunn, har Vestland fylkeskommune vedtatt sin første frivilligstrategi. Denne er i helt i tråd med Vestland musikkråd sitt handlingsprogram for de neste to årene.

Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering vedtok en ny frivilligstrategi for Vestland 2021–2022 i møtet 25. mai. Utvalgsleder Stian Davies tror strategien vil styrke samarbeidet og gi frivilligheten i Vestland et løft, står det på nettsiden til Vestland fylkeskommune.

"Frivilligstrategien for Vestland er særleg retta mot mål 4 i utviklingsplanen for fylket, om like moglegheiter for å delta i verdiskaping. Strategi 4.1 er sentral: Vestland skal fremje opne og inkluderande arenaer for deltaking i kultur, frivillig arbeid og sivilsamfunn."

Dette er i tråd med Vestland musikkråd sitt handlingsprogram for 2021 - 2023, der det står: "Vestland musikkråd skal gjøre en innsats for bredere deltakelse i det frivillige musikklivet. Et viktig kriterium for en god folkehelse i et godt lokalsamfunn er at alle føler tilhørighet, og får bidra med noe som er viktig for felleskapet. Vi mener at aktiv deltakelse i musikklivet forhindrer utenforskap. Gjennom samspill der gamle og nye tradisjoner møtes kan det dannes vennskap og mestringsfølelse; et godt utgangspunkt for tillit mellom mennesker, og håp for fremtiden."

Gå til vår side om inkludering og mangfold for flere ressurser.

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd

Illustrasjonsfoto lånt av Vestland fylkeskommune: "Frå Trivselsskogen på Sandane", Morten Wanvik, Vestland fylkeskommune.