Nyheter  Torsdag 24. juni 2021

Musikk er også liv og helse

En ny rapport fra Vista Analyse viser at det organiserte musikklivet bidrar med en årlig samfunnsnytte på 15,8 milliarder kroner. Les om hvorfor deltakelse i musikklivet er viktig for både deg og samfunnet her.

Musikklivets samfunnsnytte kan måles både i kroner og ører

Om lag 10 prosent av befolkningen opp til 80 år er aktive, frivillige deltakere i det organiserte musikklivet. Her legges det ned et betydelig antall timer i form av egenøving, fremføring, frivillig arbeid og innsamlingsaktiviteter. Dette gir en høy verdi for den enkelte, men også for samfunnet.

Over hele landet, i alle lokalsamfunn og i alle aldersgrupper, utøves det musikkaktiviteter hos kor, korps, band, orkestre og konsertarrangører. At dette er nyttig for de som deltar er det ingen tvil om, men er det mulig å beregne den samfunnsøkonomiske nytten?

Svarer er ja, selv om mange av virkningene er indirekte, slår Vista analyse fast en samfunnsøkonomisk verdsettelse av den egenopplevde nytten av øving og spilling til om lag 11,4 mrd. kroner årlig. Publikumsnytten anslås til i overkant av 500 mill. kroner årlig og verdien av frivillig arbeid og innsamlingsaktiviteter anslås til nær 3,5 mrd. kroner per år.

Forskning viser at musikklivet kan gi bedre psykisk helse, høyere livskvalitet, og økt læringsutbytte hos den enkelte deltaker. Det kan ha positive eksterne effekter for samfunnet, for eksempel lavere sykefravær, mer energi på jobben, som igjen gir økt produktivitet og verdiskapning for samfunnet.

En norsk studie viser at å utøve musikk, sang eller teater også reduserer risikoen for tidlig død. Vista Analyse anslår verdien av vunne leveår ved å utøve musikk til 440 mill. kroner årlig. Dersom bedre helse ved deltakelse i musikklivet gir økt yrkesdeltakelse og færre sykemeldinger, er forsiktige anslag på de mulige produksjonsgevinstene henholdsvis 60–603 mill. kroner og 36–145 mill. kroner per år.

I tillegg kommer betydelige ikke-prissatte gevinster knyttet til bedre livskvalitet, bedre læringsutbytte hos barn og unge og mindre problemadferd hos ungdom.

At det frivillige musikklivet representerer store verdier for individ og samfunn er noe vi har vært klar over lenge, men nå kan det også dokumenteres: Det organiserte musikklivet bidrar med en samfunnsnytte på minst 15,8 milliarder hvert eneste år.

T1b

Musikk i kroner og ører

Vista Analyse har på oppdrag fra Norsk musikkråd kartlagt de samfunnsøkonomiske gevinstene ved det frivillige, organiserte musikklivet. Rapporten setter musikklivet inn i et samfunnsøkonomisk perspektiv og viser hvilke samfunnsøkonomiske gevinster musikklivet gir, og hvordan disse gevinstene kan måles og verdsettes

Last ned rapporten

T2b

Verdien av musikk

De siste årene har musikkens effekter på læringsevne og helse blitt et mer omfattende forskningsfelt. Dette notatet oppsummerer hovedtrekk i denne forskningen. Formålet er å avdekke gevinster musikk gir den enkelte og samfunnet.

Last ned rapport