Nyheter  Torsdag 21. november 2019

Ta grep for kulturen!

20 % av kommunene i Sogn og Fjordane og Hordaland har en kulturplan. Vi i Vestland musikkråd mener det er nødvendig for et rikt lokalt frivillig musikk- og kulturliv å drive planmessig og langsiktig utvikling av kulturfeltet. For kommuner som i disse dager slår seg sammen er det spesielt viktig å samle det lokale kulturlivet for å utvikle fellesskap og identitet i den nye kommunen. Nyvalgte kommunestyrer er nå i gang med å legge en overordnet plan for 4-årsperioden og det er dermed på høy tid å sørge for at det lokale frivillige musikk- og kulturlivet ivaretas i det kommunale planverket.

Vestland musikkråd har undersøkt hvordan det frivillige musikklivet ivaretas i kommunale planer i Vestland. Så vidt vi har funnet har 12 av 59 kommuner en gjeldende kulturplan. Kultur og frivillighet er i de andre kommunene ofte omtalt i generelle vendinger i ulike plandokumenter. Vi kan ikke se at kommuner klarer å ivareta det frivillige musikklivet på en god måte i andre typer plandokumenter enn kulturplaner. Vestland musikkråd mener derfor at alle kommuner bør ha en kulturplan.

En kulturplan er naturlig nok ikke et mål i seg selv. En plan som ender i en skuff, er verdiløs. Men en plan som er godt forankret, både politisk og i kulturlivet, vil kunne bidra til et stort kulturelt løft lokalt. Vi vet at mange kommuner er gode på kultur, og vi vet også at vi har et levende, mangfoldig og kraftfullt frivillig musikkliv i Vestland-kommunene. Tenk hvilket potensiale vi da har om vi får på plass en målrettet, langsiktig og planmessig satsing på musikk og kultur i alle våre kommuner!

1. januar 2020 våkner vi alle opp til nye og endrede strukturer rundt oss. Vestland fylkeskommune er et faktum og vi går fra 59 til 43 kommuner. Hvordan skal vi bygge identitet og samhold i nye strukturer? For oss i Vestland musikkråd er det åpenbart at nøkkelen ligger i kulturlivet. Det er musikk- og kulturlivet, og selvsagt også frivilligheten og organisasjonslivet for øvrig, som bringer innbyggerne sammen. Vi er glade for at en del kommuner har signalisert at de vil starte opp arbeidet med kulturplaner etter kommunesammenslåingen og vi forventer at kulturfeltet ivaretas i kommunenes planstrategier for den første 4-årsperioden.

Vestland musikkråd sin melding til nykonstituerte kommunestyrer er klar: For å få til god kommunebygging i den kommende perioden er det viktig, og nødvendig, å starte arbeidet med kommunale kulturplaner umiddelbart!

Les gjerne mer om kulturplaner i Vestland her.


Marius Dale Romslo
Daglig leder
Vestland musikkråd