Nyheter  Onsdag 26. mai 2021

Stimuleringsordning 2021

Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren i 2021 er nå godkjent og åpen for søknader.

Lag som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke kompensasjon for merkostnader eller inntektsbortfall. Det kan også søkes om kostnader til utvikling eller tilpasning av aktiviteter. Det er ingen minstegrense for å søke.

Ordningen er utvidet fra tidligere fra å kun omfatte kostnadskompensasjon, til nå også inkludere kompensasjon for mindreinntekter fra arrangementer, publikumsinntekter og utleieinntekter.

Ordningen dekker arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført, og man kan da motta tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, kan man motta 50 prosent. Det kan bare gis tilskudd til en aktivitet eller et arrangement én gang.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det forespeilet at ordningen skal videreføres ut september og oktober, men i første omgang gjelder ordningen for perioden januar-august. Det kan søkes fortløpende og vi oppfordrer til å søke så snart som mulig. Siste søknadsfrist er 15. september. Søknadene behandles fortløpende og midler betales ut puljevis.

Hva kan det søkes om?

Merkostnader:

  • Økte kostnader til smittevernstilpasninger.
  • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner.

Tapte inntekter:

  • Færre arrangementsinntekter på grunn av covid-19 ved avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
  • Mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis avlyst arrangement.
  • Tapte publikums og uleieinntekter

Det gis ikke tilskudd til:

  • Bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.
  • Tap som dekkes av forsikringsordninger eller andre offentlige kompensasjonsordninger.
  • Aktiviteter som fremmer privatøkonomiske interesser.
  • Kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom

Tidligere engangsutbetaling i 2021 trekkes fra

Første del av stimuleringsordningen ble gjennomført tidligere i vår med søknadsfrist 20. april, der lag som kunne bekrefte at de hadde hatt merkostnader som følge av covid-19 kunne få utbetalt stimuleringsmidler etter forskriften §3, tilsvarende 13,4 prosent av utbetalt momskompensasjon i fjor.

Denne utbetalingen vil nå komme til eventuelt fratrekk ved behandlingen av søknader. Det vil si at tap organisasjonene allerede har hatt, og fått kompensert, vil påvirke støtten for fremtidige arrangement som ordningen søker å stimulere til. Etter hva vi forstår var dette nødvendig for å få ordningen godkjent av ESA, med tanke på å unngå dobbeltfinansiering.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert nærmere info og veiledning om ordningen på sine nettsider.