Nyheter  Fredag 20. mars 2020

Dette fikser vi sammen

Det er underlige tider, men vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe dere. Det er viktig å rapportere selv kurs med få timer for å kunne få tilskudd og ev ekstrakompensasjon for tapte timer grunnet korona. Det er åpnet for nettsamlinger med VO-tilskudd, les hvordan du registrerer disse her.

Departementet har vedtatt at timer gjennomført over nett kan registreres, så fremt alle kursdeltakerne er pålogget samtidig, men OBS - elektroniske timer krever instruktør/lærer. Det betyr at bandøvelser, stemmegruppeøvelser og andre kurs uten lærer faller utenfor dette unntaket. Etter de nye forskriftene kan man få tilskudd til kortere kurs med minst 4 kurstimer.

Dispensasjon

På grunn av de spesielle omstendighetene vil vi kunne gi dispensasjon slik at kurs kan godkjennes med så lite som én deltaker (på kurs med lærer). Forutsetningen er at kurset opprinnelig var planlagt for minst fire deltakere (inkludert ev. lærer). Hvis deltakerne faller fra underveis kan man forklare dette når man rapporterer kurset som har for dårlig fremmøte til å bli godkjent, og vi vil kunne godkjenne det likevel.

Unntaket vil foreløpig vare ut 2021.

Registrering i koronaperioden

  • Noter faktisk gjennomførte timer (øvelser som er avlyst skal ikke rapporteres)
  • Har dere øvinger eller kurs elektronisk og alle deltakerne er pålogget samtidig, kan også disse legges inn hvis øvelsen skjer med lærer. Dette gjelder altså ikke band og stemmeøvelser.
  • Registrert deltakere og frammøte på kurset.

Tenk smittevern, les veileder her, og følg instrukser/pålegg fra lokale myndigheter.

Kompensasjon fra MSF
Selv om antallet kurstimer vil bli lavere enn forventet også i 2021 sier Musikkens studieforbund at de vil sørge for at en mest mulig rettferdig kompensasjon gis for alle de avlyste kurstimene i Norge. De vil foreta en vurdering av hvordan dette skal gjøres når de ser i hvor lang periode begrensningene får innvirkning på normal øving.

Hold ut - dette fikser vi sammen!

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd

Mars 2020, siste oppdatering 03.09.2021