Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet for at musikkøvelser kan gjennomføres på en forsvarlig og akseptert måte. I tillegg til nasjonale bestemmelser er det viktig å følge med på begrensninger som blir satt i den enkelte kommune.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Musikkens studieforbund, og representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er fortløpende revidert opp mot myndighetenes bestemmelser. Substansielle endringer blir forelagt Kulturdepartementet før publisering. Senest oppdatert 17. august 2021.

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene.

Hopp til veilederen

Status pr 17. august:

 • Musikkøvelser kan gjennomføres i grupper på inntil 30 personer innendørs, og inntil 40 personer utendørs. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal eller øvingsrom, men hver gruppe må holdes adskilt med 2 meter avstand mellom hver gruppe. Ved økt lokal smitte anbefaler FHI å redusere gruppestørrelsen.
 • Det bør tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi fortsatt 1,5 meter avstand i front. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger.
 • Utøvere på tvers av kommuner og regioner kan delta på samme musikkøvelse.

Kommuner som har innført eller er omfattet av forsterkede smitteverntiltak vil ha innført andre begrensninger. Kontroller alltid hva som gjelder lokalt før gjennomføring av musikkøvelser.

NMR plakat a4 smittevern pdf70 01

Deltakere på musikkøvelser må gjøre seg kjent med smittemåte og symptomer slik det er forklart på Folkehelseinstituttets nettsider.

Last ned plakat (A4-størrelse) Last ned plakat (A3-størrelse)

Smittevern for musikkovelser v170821

Den som er ansvarlig tilrettelegger av musikkøvelser har et særskilt ansvar for å informere. Det anbefales at veilederen sendes til alle utøvere som skal delta, og at plakaten skrives ut og henges opp på et synlig sted i lokalet.

Last ned veileder

Referanse Helsedirektoratet: Koronavirus - beslutninger og anbefalinger:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

Seneste utgave av veilederen finnes alltid tilgjengelig på adressen http://www.musikk.no/smittevern

Se også: Spørsmål og svar til veilederen

Smittevern for musikkøvelser

Innledning

Denne veilederen er utformet som følge av forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), som har et forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. hvor personer fysisk møtes (§ 13).

Veilederen er senest oppdatert 17. august.

Formålet med forskriften er å begrense spredning av koronaviruset i befolkningen. Denne veilederen er utarbeidet for at musikkøvelser skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte og i henhold til de smitteverntiltakene som foreligger.

Musikkøvelser er ikke et kulturarrangement i alminnelig forstand, men en organisert kultur- og opplæringsaktivitet hvor personer fysisk må møtes for å spille og synge sammen.

I Covid-19-forskriften forutsettes det at Helsedirektoratet gir anbefalinger om fysisk avstand som skal holdes mellom mennesker og begrensninger på antall personer som kan samles i en gruppe. Denne veilederen kan kun anvendes innenfor de til enhver tid gjeldende begrensninger som Helsedirektoratet har satt samt eventuelle restriksjoner i den enkelte kommune.

Veilederen er utarbeidet av Norsk musikkråd i samarbeid med Musikkens studieforbund og representanter fra band, kor, korps og orkestre. Det er gitt innspill til veilederen av Folkehelseintstituttet¹. Veilederen er godkjent av Helsedirektoratet ved opprettelsen² og substansielle endringer forelegges Kulturdepartementet³ før publisering.

Dersom gjeldende avstands- og hygienekrav for smittevern på musikkøvelser følges, kan hele ensemblet (koret, korpset, orkesteret, bandet mv.) delta på musikkøvelsen, men det er påkrevd med gruppeinndeling. Det forutsettes dokumentasjon og loggføring på hvem som er til stede.

Pr. 17. august gjelder følgende begrensninger:

 • Musikkøvelser kan gjennomføres i grupper på inntil 30 personer innendørs, og inntil 40 personer utendørs. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal, men hver gruppe må holdes adskilt
 • Innendørs gjelder minst 1 meter, men som en ekstra forholdsregel anbefales vi fortsatt 1,5 meter avstand i front. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger
 • Krav om 1 meter avstand kan unntas dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten

Kommuner som har innført eller er omfattet av forsterkede smitteverntiltak vil ha innført restriksjoner. Kontroller alltid hva som gjelder lokalt før gjennomføring av musikkøvelser.

Musikklivets samfunnsrolle

Musikk er en universell uttrykksform på tvers av språk, kjønn og alder, som spiller en stor rolle i de flestes liv. Når de største og avgjørende begivenhetene i livet passeres, er musikk en selvfølgelig del av markeringen, og viktig for å styrke samhørighet, glede og trøst. For utøverne er musikk et uttrykk og en aktivitet som skaper mestring og samhold og som motiverer til stadig å søke nye høyder. For publikum, en kilde til av- og påkobling og til felles opplevelser.

Etter nedstengingen av kulturaktivitet som følge av koronautbruddet, ble det frivillige musikklivet avskåret fra effektive og gode fellesøvelser. Fellesøvinger kan imidlertid gjennomføres samtidig som smittevernet ivaretas.

Musikkøvelser er viktig for å ivareta det sosiale, gi samhold og inspirasjon. Det er fullt mulig å gjennomføre musikkøvelser selv om musikerne holder avstand og følger de øvrige smittevernfaglige rådene som foreligger.

For å begrense smitte under en kontrollert gjennomføring av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

Smitteforebyggende tiltak

Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19 som kan oppstå under musikkøvelser.

Alle tiltak må baseres på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende restriksjoner og anbefalinger.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon
01 smittevern syke personer

1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser

Deltakere på musikkøvelser må gjøre seg kjent med smittemåte og symptomer slik det er forklart på Folkehelseinstituttets nettsider.

05 smittevern god handhygiene

2. God hygiene

Det må etableres gode hygienetiltak i forbindelse med øvelsene, slik at rådene om håndhygiene kan følges. Lokalene må ha en plan for renhold fra byggeier, som viser hyppighet og øvrige rengjøringsrutiner.

○ Ha tilgang på grundig vask av hender, med nok såpe og tørkepapir ved alle håndvasker og toaletter.

○ Ha alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig.

○ Rengjøring før og etter øvelsen av pianotangenter, slagverksutstyr og andre flater som oppbevares i øvingsrommet og som skal benyttes under øvelsen.

○ Det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter.

Folkehelseinstituttet har gitt anbefalinger for rengjøring av ulike type elementer som gulv, bord og utstyr.

02 smittevern ingen naerkontakt

3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer

Det er som hovedregel ikke anledning til å organisere musikkaktivitet hvor fysisk nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde avstandskravet.

○ Lokalet må tømmes helt for deltakere, før en ny gruppe kan oppsøke rommet.

○ Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel, ved å planlegge pauseaktivitet og på vei inn og ut av øvelsen.

○ Ingen felles opp- eller nedrigging. Stoler og utstyr må settes fram i forkant av øvelsen.

○ Rigging og flytting av utstyr som stoler, pauker og slagverksutstyr bør planlegges på forhånd.

○ Det anbefales å dele øvingslokalet inn i soner og markere hver utøvers plassering, slik at det er lett å overholde avstandskravet.

○ For å redusere risiko for nærkontakt, unngå felles servering av mat og drikke⁴.

03 smittevern begrens felles bruk utstyr

4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr

Selv om enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater og gjenstander fra timer til dager, er det usikkert i hvilken grad viruset er levedyktig og dermed i stand til å gi sykdom. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være lav. Det må likevel tas forholdsregler.

○ Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Noter, notestativ, nettbrett, kabler, drillstav, buer, strenger, harpiks, blyanter eller plekter bør som hovedregel ikke deles med andre.

○ Bli enige om hvem som skal benytte eller betjene delt utstyr som piano, trommesett, sanganlegg, miksepult og lignende. Hvis delt eller felles utstyr må benyttes av flere anbefales håndvask før og etter bruk. Deltakere må oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet så lenge aktiviteten pågår.

○ Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (drill-stav, hansker, slagverk, stikker, køller mv.) bør begrenses.

○ Utstyr som skal benyttes av andre må vurderes rengjort etter bruk (mellom hver økt).

○ Vær aktsom ved bruk av mikrofoner og vindhetter til disse.

○ For blåseinstrumenter som skal skifte bruker, er Folkehelseinstituttets vurdering at det bør ha gått 3 dager etter et bytte av instrument før det kan tas i bruk av en annen person. Det er viktig å fjerne, vaske og tørke spytt så godt det lar seg gjøre.

04 smittevern bli enige bruk utstyr

5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon

Øvingslokalet må være stort nok til at avstandskravet mellom hver utøver kan gjennomføres. Avstandskravet for musikkøvelser er minst 1 meter, men innendørs oppfordres fortsatt til 1.5 meter i front og 1 meter til siden⁵ mellom hver utøver.

○ Ved høyt lokalt smittetrykk (rød kommune⁶) anbefales 2 meter avstand i alle retninger innendørs for sangere og blåseinstrumenter for utøvere fra og med 20 år.

○ Det bør tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

○ I forkant av bruk av et nytt lokale eller opptreden på nye steder skal det gjennomføres en praktisk gjennomgang for å sikre at smittevernet blir tilstrekkelig ivaretatt.

○ Bruk oversiktlige lokaler som er lett tilgjengelige, og der alle er på samme plan (ikke benytt amfiløsninger og kortrapper).

○ Vær spesielt oppmerksom på at lokalet har mulighet for å ha god ventilasjon under øvelsen (benytt åpne dører eller vindu for luftgjennomstrømning). Dårlig ventilasjon i små rom med lav takhøyde og hvor mange samles, øker risikoen for å bli smittet.

○ Varmepumper gir ikke tilstrekkelig friskluftstilførsel.

○ Luft godt før og under øvelsen. Det anbefales redusert øvingstid, for eksempel 30 minutter sammenhengende før pause med lufting.

○ Følg med på myndighetenes krav til avstand, gruppestørrelser og maks antall deltakere. Endringer kan komme på kort varsel.

○ Bruk av skolebygg i skoletiden må følge aktuelle bestemmelser om smittevern i undervisning.

○ For øvingsrom som er mindre enn 25 m² (bandrom og andre små øveceller) er kravet at det skal være mulig å kunne holde minst 1 meters avstand mellom hver person. Ved høyt smittepress (rød kommune) anbefales minst 2 meter avstand også her.

Særlig ansvar for tilrettelegger

De som tilrettelegger for musikkøvelser, skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og Norsk musikkråd, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Øvelsen må organiseres slik at det minimerer smitterisiko mellom utøvere både før, under og etter øvelsen. Vær spesielt oppmerksom ved ankomst, pauser og avreise.

Alle typer musikkaktivitet må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets gjeldende anbefaling om samling av personer og samling i grupper overholdes. Helgeseminarer og aktivitet som innebærer felles overnattinger bør begrenses.

Gjeldende myndighetskrav med 1 meter avstand innendørs er pr definisjon nærkontakt etter 15 minutter. Opprettholdes 2 meter avstand mellom hver utøver, vil det kunne begrense antall personer som må tas ut i karantene hvis smitte blir påvist etter øvelsen har funnet sted. I praksis har likevel ofte hele grupper som har vært i samme rom over tid blitt tatt ut i karantene. Det er derfor viktig å sikre god og nøyaktig dokumentasjon over hvem som har deltatt.

Musikk- og korøvelser eller andre lignende kulturaktiviteter er ikke omfattet av forbudet i Covid-19-forskriften §13. Forbudet i bestemmelsen gjelder kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes. En naturlig forståelse av ordet "kulturarrangement" tilsier at forbudet er ment å ramme forestillinger og lignende hvor det legges til rette for at mennesker møtes, som for eksempel konserter, teaterforestillinger og danseforestillinger.

Selv om musikkøvelser og andre lignende aktiviteter ikke omfattes av forbudet i Covid-19-forskriften § 13, må slike aktiviteter følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper. Ved lokale smitteutbrudd kan kommunale smitteverntiltak på nærmere vilkår forby eller begrense sosial omgang⁷.

Veilederen for musikkøvelser omhandler ikke konserter, stevner eller mesterskap. For konserter og andre arrangementer se Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer under covid-19-utbruddet⁸.

 • Alle som skal delta på øvelse må informeres om hvilke regler som gjelder for antall personer, avstand til hverandre, og hvordan man opptrer i øvingslokalet i forkant av oppmøte på øvelsen.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal en voksenperson være til stede og sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalingene. Det oppfordres til at foresatte ikke deltar under øvelser, men venter utenfor bygget.
 • Ha dialog med medlemmer i risikogruppen og ta hensyn til behov for tilrettelegging.
 • Vaksinerte (beskyttede) er gitt unntak fra enkelte karantenebestemmelser samt i det private rom⁹. De fleste musikkøvelser gjennomføres i det offentlige rom, som på skoler, kulturhus og andre møtelokaler. I det offentlige rom gjelder de samme kjørereglene for vaksinerte og uvaksinerte.
 • Vurder om enkelte øvelser kan deles opp i mindre ensembler.
 • Begrens andre møter som krever fysisk oppmøte og benytt videokonferanser når det er mulig.
 • Spesiell oppmerksomhet må utøves av dirigent som står ansikt-til ansikt mot utøverne. 2 meters avstand må opprettholdes og unngå roping/skriking som frembringer mer dråpedannelse og dermed kan øke risiko for smitte.
 • Velg en smittevernansvarlig i hvert enkelt ensemble. Smittevernansvarlig skal kunne bistå kommunen ved eventuell senere smittesporing¹⁰.
 • Smittevernansvarlig har et særlig ansvar for at nødvendig avstand blir opprettholdt. Ansikt mot ansikt gir størst risiko
 • Det anbefales å utpeke en person i hver gruppe som bidrar til at smittevernrådene følges.
 • Hvis det kun kan gjennomføres gruppeøvelser, er det mulig for flere grupper å oppholde seg på samme øvingsareal eller område samtidig. Det er da en forutsetning at øvingsarealet eller området er slik at gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Det bør til enhver tid være minst 2 meters avstand mellom gruppene.
 • Hvis det deltar flere enn 30 utøvere på musikkøvelsen må det utarbeides en oversikt over de fremmøtte med kontaktopplysninger, som kan deles med helsemyndighetene ved behov. Dokumenter hver utøvers plassering på øvelsen (benytt gjerne foto) slik at det er enkelt å identifisere utøverne. Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager.

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Særskilt om aktiviteter for barn og unge

Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med faste deltakere kan på visse vilkår gjøre unntak fra avstandsbestemmelsene. Det bør tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hindrer for normal utøvelse av aktiviteten.

Deltakere på barne- og ungdomsaktiviteter bør deles inn i grupper på inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs, og gruppene bør holdes mest mulig adskilt. Øvelsen bør organiseres slik at hvis noen blir syke i en gruppe, trenger ingen i den andre gruppen å gå i karantene. Øvelsen bør gjennomføres slik at gruppene ikke har nærkontakt med hverandre (minst 2 meter og helst mer), og hvis mulig bør gruppene øve i hvert sitt rom.

Voksne bør holde avstand til andre voksne og til barna der det er mulig. Dirigenter og instruktører må holde god avstand til utøvere (2 meter), siden de står ansikt-til-ansikt og det må unngås nærkontakt samt roping/skriking og dermed mer dråpedannelse. Unntaket gjelder kun øvelser og ikke arrangementer. For konkurranser og andre arrangementer gjelder avstandskravet i Covid-19 forskriften.

Arrangementer av lengre varighet med dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting (som sommerleir, sommerskoler, sommerkurs og andre ferieaktiviteter) kan gjennomføres og anses normalt ikke som et arrangement, se nærmere informasjon og risikovurdering fra FHI¹¹.

Veiledende anbefaling til romstørrelse og ventilasjonsluftmengde for ulike gruppestørrelser

Beregnes med en buffer + minst 1.5 m2 pr. utøver (1,5 meter til neste utøver foran, 1 meter til siden). Bufferen er veiledende og satt for å sikre nok plass til utstyr (backline og slagverksrigg), og samtidig kunne holde tilstrekkelig avstand mellom utøverne.

Anbefaling om areal gjelder forutsatt god ventilasjon i rommet som skal benyttes. Anbefalt ventilasjonsluftmengde (pr time) er etter TEK17, som er forskriften alle nye bygg må følge. Dårlig ventilasjon i små rom med lav takhøyde og hvor mange samles, øker risikoen for å bli smittet.

Antall personer Buffer + m² pr utøver Anbefalt areal Anbefalt ventilasjonsluftmengde (TEK17)¹²
5 10 m² 7,5 m² 17,5 m² 173,75 m³
15 20 m² 22,5 m² 42,5 m² 496,25 m³
30 30 m² 45 m² 75 m² 967,5 m³
> 31 30 m² + antall * 1,5 m² (30 + (antall * 1,5)) m² ((m² * 2,5) + (26 * antall)) m³

For sangere og blåsere i kommuner med høyt smittetrykk:

Ved høyt smittetrykk (rød kommune) anbefales det 2 meter avstand i alle retninger mellom sangere og blåsere (fra og med 20 år). Beregnes med en buffer + minst 4 m2 pr. utøver (2 meter til neste utøver foran, 2 meter til siden).

Antall personer Buffer + m² pr utøver Anbefalt areal Anbefalt ventilasjonsluftmengde (TEK17)¹²
5 5 m² 15 m² 25 m² 192,5 m³
6 10 m² 24 m² 34 m² 241 m³
15 10 m² 60 m² 70 m² 565,5 m³
>15 15 m² + antall x 4 m² (15 + (antall * 4)) m² ((m² * 2,5) + (26 * antall)) m³

Fotnoter

¹ https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-for-musikkovelser-og-andre-organiserte-kulturaktiviteter/

² https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

³ Fra 4. mai blir endringer i veilederen forelagt Kulturdepartementet, som fra denne dato har sektoransvar for veiledere i smittevern på kulturfeltet.

⁴ Det er ikke påvist covid-19 smitte via mat, det å unngå servering er et kontaktreduserende tiltak.

⁵ Avstand er målt fra skulder til skulder.

⁶ Med rød kommune menes 20 smittetilfeller pr 100.000 innbyggere. Antall smittede fremgår av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (msis.no). VG henter data to ganger i døgnet for grafisk oversikt over kommuner, se https://www.vg.no/spesial/2020/corona/#norge

⁷ Se Rundskriv I-7/2020 om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-72020-om-kommunale-smitteverntiltak-som-forbyr-eller-begrenser-sosial-omgang/id2769937/

https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/spesifikasjon-for-smittevern-paa-konserter-og-arrangementer/

https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-regler-unntak-vaksinerte

¹⁰ Legens plikt til smittesporing er omtalt i Smittevernloven §3-6

¹¹ https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-for-musikkovelser-og-andre-organiserte-kulturaktiviteter/

¹² Forutsatt ventilasjon i henhold til teknisk forskrift (TEK17) og Arbeidstilsynets veiledning til klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Nyere undervisningsrom, forsamlingslokaler, serveringssteder og kontorbygninger m.m. vil normalt ha en frisklufttilførsel i henhold til forskriften. Kirker og større bygg kan være ventilert med et annet prinsipp. Private boliger har også ventilasjonskrav, men er ikke dimensjonert for mange personer.