Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet for at musikkøvelser kan gjennomføres på en forsvarlig og akseptert måte. I tillegg til nasjonale bestemmelser er det viktig å følge med på begrensninger som blir satt i den enkelte kommune.

Alle kan nå delta på musikkøvelser

Nasjonale anbefalinger for fritidsaktiviteter og musikkøvelser er opphevet fra 2. februar 2022. Nå kan hele ensemblet øve sammen igjen, uten ekstra avstand eller gruppeinndeling. 12. februar ble de aller fleste smitteverntiltak opphevet, som inkluderer også anbefaling om å holde 1 meter avstand. Dermed er det ingen krav eller anbefalinger knyttet, og musikkensembler kan nå øve som før pandemien.

Det er mye smitte i samfunnet, og vil være det en god stund. Innad i ensemblene vil det være forskjellig holdning til om det er greit å øve nå eller ikke. Dette kan være en vanskelig diskusjon å ta for både styret og deltakere. Noen innspill til en god dialog kan være:

 • Sett smittesituasjonen på agendaen
  • Styret bør invitere alle deltakerne i ensemblet til å diskutere hvordan vi kan gjennomføre øvelser i en situasjon med mye smitte og lite restriksjoner.
 • Ha forståelse for at noen føler seg mer utrygge enn andre
  • Det kan være bakenforliggende årsaker som gjør at noen fortsatt er redd for å bli smittet, selv om samfunnet åpner opp. Dette trenger heller ikke være begrunnet i medisinske årsaker, og disse holdningene må deltakere få lov til å ha.
 • Alle deltakere er like viktige
  • I dialogen må alle være like viktige, uavhengig om du er tillitsvalgt, synger tenorstemme eller spiller trommer. Alle som ønsker ordet må få det, og har like stor rett til å bli lyttet til under dialogen.
 • Lytt til hverandre
  • Som instrumentalister og sangere er vi godt vant til å lytte til hverandre under musikkøvelsen. Dette er like viktig under samtalen. Det er sårt å føle seg overhørt, så bruk tiden til å lytte og forsøke å forstå hverandre.
 • Finn gode løsninger sammen
  • Inviter til en god samtale om hvordan vi kan gjennomføre musikkøvelser der alle føler seg trygge, med mål om å få gjenopptatt øvelser helt eller delvis. Vær åpne for finne løsninger dere ikke har tenkt på, og få disse frem i lyset ved å stille spørsmål. Gode spørsmål er som regel åpne: Hva? Hvordan? Hvorfor?
 • Hold dialogen åpen
  • Dere trenger ikke bli enige om noe endelig umiddelbart, og det dere blir enige om trenger ikke være hugget i stein. Tør å teste ut løsninger, evaluer disse, og ta opp temaet igjen. Smittetallene vil ikke være høye for alltid, og på et eller annet tidspunkt vil vi være tilbake til en tilnærmet normal hverdag.

Veileder: Smittevern for musikkøvelser, som var gjeldende til og med 1. februar 2022, kan leses her.

Smitteverntiltakene oppheves

NMR plakat a4 smittevern pdf70 01

Deltakere på musikkøvelser må gjøre seg kjent med smittemåte og symptomer slik det er forklart på Folkehelseinstituttets nettsider.

Last ned plakat (A4-størrelse) Last ned plakat (A3-størrelse)

Veileder v 250122

Den som er ansvarlig tilrettelegger av musikkøvelser har et særskilt ansvar for å informere. Det anbefales at veilederen sendes til alle utøvere som skal delta, og at plakaten skrives ut og henges opp på et synlig sted i lokalet.

Last ned veileder

Referanse Helsedirektoratet: Koronavirus - beslutninger og anbefalinger:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

Seneste utgave av veilederen er alltid tilgjengelig på adressen http://www.musikk.no/smittevern

Se også: Spørsmål og svar til veilederen

ARKIVERT: Smittevern for musikkøvelser

Innledning

Denne veilederen er utformet som følge av forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. Ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), som har et forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. Hvor personer fysisk møtes (§ 13).

Veilederen er senest oppdatert 21. januar 2022, i lys av de nasjonale anbefalingene gjeldende fra 14. januar 2022.

Formålet med forskriften er å begrense spredning av koronaviruset i befolkningen. Denne veilederen er utarbeidet for at musikkøvelser skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte og i henhold til de smitteverntiltakene som foreligger.

Organiserte musikkøvelser er ikke omfattet av arrangementsdefinisjonen i forskriften (§13 bokstav b). Musikkøvelser er ikke et kulturarrangement i alminnelig forstand, men en organisert kultur- og opplæringsaktivitet hvor personer fysisk må møtes for å spille og synge sammen. Til dette har myndighetene etablert påbud eller anbefalinger om fysisk avstand og begrensninger på antall personer som kan samles i en gruppe.

Denne veilederen kan kun anvendes innenfor de til enhver tid gjeldende begrensninger som myndighetene har satt samt eventuelle bestemmelser i den enkelte kommune.

Veilederen er utarbeidet av Norsk musikkråd i samarbeid med Musikkens studieforbund og representanter fra band, kor, korps og orkestre basert på myndighetenes restriksjoner og anbefalinger¹ ² ³.

Dersom gjeldende avstands- og hygieneanbefalinger for smittevern på musikkøvelser følges, kan hele ensemblet (koret, korpset, orkesteret, bandet mv.) delta på musikkøvelsen, men det er anbefalt med en gruppeinndeling for både voksne og barn. Husk på dokumentasjon og loggføring på hvem som er til stede.

Pr. 21. januar 2022:

 • For barn og unge anbefales gruppestørrelser innendørs på omtrent 20 personer, eller etter kohort eller klasse.
 • For voksne som øver innendørs gjelder anbefalingene om avstand, og det er anbefalt at det ikke deltar flere enn 20 personer pr gruppe.
 • Utover de generelle anbefalingene for godt smittevern, kan musikkøvelser utendørs gå som normalt, både for barn, unge og voksne.
 • Flere grupper kan benytte samme øvingsareal. Det anbefales god ventilasjon/lufting der en opp holder seg i samme rom med personer utenfor husstanden over tid.

Kommuner som har innført eller er omfattet av forsterkede smitteverntiltak vil ha innført restriksjoner. Kontroller alltid hva som gjelder lokalt før gjennomføring av musikkøvelser.

Musikklivets samfunnsrolle

Musikk er en universell uttrykksform på tvers av språk, kjønn og alder, som spiller en stor rolle i de flestes liv. Når de største og avgjørende begivenhetene i livet passeres, er musikk en selvfølgelig del av markeringen, og viktig for å styrke samhørighet, glede og trøst. For utøverne er musikk et uttrykk og en aktivitet som skaper mestring og samhold og som motiverer til stadig å søke nye høyder. For publikum, en kilde til av- og påkobling og til felles opplevelser.

Musikkøvelser er viktig for å ivareta det sosiale, gi samhold og inspirasjon. Det er mulig å gjennomføre musikkøvelser selv om musikerne holder avstand og følger de øvrige smittevernfaglige rådene som foreligger.

For å begrense smitte under en kontrollert gjennomføring av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

Smitteforebyggende tiltak

Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19 som kan oppstå under musikkøvelser.

Alle tiltak må baseres på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende uttalelser.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon
01 smittevern syke personer

1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser

Deltakere på musikkøvelser må gjøre seg kjent med smittemåte og symptomer slik det er forklart på Folkehelseinstituttets nettsider. Syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon kan ikke delta.

05 smittevern god handhygiene

2. God hygiene

Det må etableres gode hygienetiltak i forbindelse med øvelsene, slik at rådene om håndhygiene kan følges.

○ Lokalene må ha en plan for renhold fra byggeier, som viser hyppighet og øvrige rengjøringsrutiner.

○ Ha tilgang på grundig vask av hender, med nok såpe og tørkepapir ved alle håndvasker og toaletter.

○ Ha alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig.

○ Rengjøring før og etter øvelsen av pianotangenter, slagverksutstyr og andre flater som oppbevares i øvingsrommet og som skal benyttes under øvelsen.

○ Det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter.

Folkehelseinstituttet har gitt anbefalinger for rengjøring av ulike type elementer som gulv, bord og utstyr.

02 smittevern ingen naerkontakt

3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer

○ Vær varsom med å gjennomføre musikkaktiviteter hvor fysisk nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde avstand.

○ Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel, ved å planlegge pauseaktivitet og på vei inn og ut av øvelsen.

○ Det er anbefalt for voksne å bruke munnbind i fellesområder innendørs om det ikke er mulig å holde avstand.

○ Ingen felles opp- eller nedrigging. Stoler og utstyr bør settes fram i forkant av øvelsen.

○ Rigging og flytting av utstyr som stoler, pauker og slagverksutstyr bør planlegges på forhånd.

○ Det anbefales å dele øvingslokalet inn i soner og markere hver utøvers plassering, slik at det er lett å overholde avstandskravet.

○ For å redusere risiko for nærkontakt, anbefales det å unngå felles servering av mat og drikke.

03 smittevern begrens felles bruk utstyr

4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr

Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være lav. Det bør likevel tas forholdsregler.

○ Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Noter, notestativ, nettbrett, kabler, drillstav, buer, strenger, harpiks, blyanter eller plekter bør som hovedregel ikke deles med andre.

○ Bli enige om hvem som skal benytte eller betjene delt utstyr som piano, trommesett, sanganlegg, miksepult og lignende. Hvis delt eller felles utstyr må benyttes av flere anbefales håndvask før og etter bruk. Deltakere må oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet så lenge aktiviteten pågår.

○ Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (drill-stav, hansker, slagverk, stikker, køller mv.) bør begrenses.

○ Utstyr som skal benyttes av andre må vurderes rengjort etter bruk (mellom hver økt).

○ Vær aktsom ved bruk av mikrofoner og vindhetter til disse.

○ For blåseinstrumenter som skal skifte bruker, er Folkehelseinstituttets vurdering at det bør ha gått 3 dager etter et bytte av instrument før det kan tas i bruk av en annen person. Det er viktig å fjerne, vaske og tørke spytt så godt det lar seg gjøre.

04 smittevern bli enige bruk utstyr

5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon

Øvingslokalet bør være stort nok til at avstandskravet mellom hver utøver kan gjennomføres. Avstandsanbefalingen for musikkøvelser er minst 1 meter, men innendørs oppfordres fortsatt til 1.5 meter i front og 1 meter til siden mellom hver utøver.

○ For voksne som øver innendørs er det anbefalt å dele i grupper på maks 20 personer. Flere grupper kan øve i samme lokale, med minst 2 meter avstand mellom gruppene.

○ Musikkøvelser utendørs kan gå som normalt, både for barn, unge og voksne, innenfor gjeldende avstandsanbefalinger.

○ Innendørs musikkøvelser for barn og unge kan gjennomføres med kontakt dersom det er nødvendig av hensyn til gjennomføring av aktiviteten. Dette gjelder også voksne, men kun ved utendørs øvelser.

○ Smitterisikoen innendørs ved trening med høy intensitet, sang og bruk av blåseinstrumenter kan være økt. Ytterligere avstand mellom personer, for eksempel 2 meter, kan bidra til å redusere smitterisikoen ved disse aktivitetene.

○ Vær spesielt oppmerksom på at lokalet har mulighet for å ha god ventilasjon under øvelsen (benytt åpne dører eller vindu for luftgjennomstrømning). Dårlig ventilasjon i små rom med lav takhøyde og hvor mange samles, øker risikoen for å bli smittet.

○ Varmepumper gir normalt ikke friskluftstilførsel.

Luft godt før og under øvelsen. Det anbefales redusert øvingstid, for eksempel 30 minutter sammenhengende før pause med lufting.

○ I forkant av bruk av et nytt lokale eller opptreden på nye steder bør det gjennomføres en praktisk gjennomgang for å sikre at smittevernet blir tilstrekkelig ivaretatt.

○ Bruk oversiktlige lokaler som er lett tilgjengelige, og der alle er på samme plan (det er ikke anbefalt å benytte amfiløsninger og kortrapper).

○ Følg med på myndighetenes krav til avstand, gruppestørrelser og maks antall deltakere. Endringer kan komme på kort varsel.

○ Bruk av skolebygg i skoletiden må følge aktuelle bestemmelser om smittevern i undervisning.

○ For øvingsrom som er mindre enn 25 m2 (bandrom og andre små øveceller) er anbefalingen at det bør være mulig å kunne holde minst 1 meters avstand mellom hver person.

Særlig ansvar for tilrettelegger

De som tilrettelegger for musikkøvelser, bør holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og Norsk musikkråd, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Øvelsen må organiseres slik at det reduserer smitterisiko mellom utøvere både før, under og etter øvelsen. Vær spesielt oppmerksom ved ankomst, pauser og avreise.

Alle typer musikkaktivitet bør gjøres på en måte som sikrer at myndighetenes gjeldende anbefaling om samling av personer og samling i grupper overholdes. Helgeseminarer og aktivitet som innebærer felles overnattinger bør begrenses.

Gjeldende myndighetsanbefaling med 1 meter avstand innendørs er pr definisjon nærkontakt etter 15 minutter. Opprettholdes større avstand mellom hver utøver, vil det kunne begrense antall personer som må tas ut i karantene hvis smitte blir påvist etter øvelsen har funnet sted. I praksis har likevel ofte hele grupper som har vært i samme rom over tid blitt tatt ut i karantene. Det er derfor viktig å sikre god og nøyaktig dokumentasjon over hvem som har deltatt.

Musikk- og korøvelser eller andre lignende kulturaktiviteter er ikke omfattet av arrangementsdefinisjonen i Covid-19-forskriften. Derfor er det etablert anbefalinger fra myndighetene, som for musikkøvelser er samlet og ved behov konkretisert i denne veilederen.

Ved lokale smitteutbrudd kan kommunale smitteverntiltak på nærmere vilkår forby eller begrense sosial omgang.

Veilederen for musikkøvelser omhandler ikke konserter, stevner eller mesterskap. Se informasjon fra FHI om gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer og samlinger.

 • Alle som skal delta på øvelse må informeres om hvilke regler og anbefalinger som gjelder for antall personer, avstand til hverandre, og hvordan man opptrer i øvingslokalet i forkant av oppmøte på øvelsen.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal en voksenperson være til stede og sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalingene. Det oppfordres til at foresatte ikke deltar under øvelser, men venter utenfor bygget.
 • Ha dialog med medlemmer i risikogruppen og ta hensyn til behov for tilrettelegging.
 • Begrens andre møter som krever fysisk oppmøte og benytt videokonferanser når det er mulig.
 • Spesiell oppmerksomhet må utøves av dirigent som står ansikt-til ansikt mot utøverne.
 • Det er anbefalt å velge en smittevernansvarlig i hvert enkelt ensemble. Smittevernansvarlig kan da bistå kommunen ved eventuell senere smittesporing.
 • Smittevernansvarlig har et særlig ansvar for at anbefalt avstand blir opprettholdt. Ansikt mot ansikt gir størst risiko.
 • Det anbefales å utpeke en person i hver gruppe som bidrar til at smittevernrådene følges.
 • Flere grupper kan øve i samme øvingsrom dersom de holdes adskilt. Det vil si at de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.
 • Det kan ikke stilles krav om koronasertifikat til de som skal delta på musikkøvelser. Vaksinasjon er en personlig helseopplysning som det trengs hjemmel for å kreve innsyn i.

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er trygg på at aktiviteten ikke bidrar til unødig smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene.

Særskilt om aktiviteter for barn og unge

Det kan være forskjell i hvilke råd og anbefalinger som gis til fritidsaktiviteter for barn og voksne, være seg gruppestørrelser og avstand. Det er et uttalt mål fra myndighetene at fritidsaktiviteter for barn holdes åpne.

Ved barne- og ungdomsaktivitet der det også deltar voksne utøvere kan en legge anbefalingene for barn og unge til grunn, men voksne bør så langt det er mulig følge de anbefalingene som er gitt for voksne.

 • For barn og unge under 20 år som øver innendørs, anbefales det gruppestørrelser på omtrent 20 personer, eller etter kohort eller klasse. Flere grupper kan benytte samme øvingsareal. Det er anbefalt å ha 2 meter avstand mellom hver gruppe.
 • Innendørs musikkøvelser for barn og unge kan gjennomføres med kontakt dersom det er nødvendig av hensyn til gjennomføring av aktiviteten.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
 • Voksne bør holde avstand til andre voksne og til barna der det er mulig. Dirigenter og instruktører bør holde god avstand til utøvere (2 meter), siden de står ansikt-til-ansikt og det bør unngås nærkontakt samt roping/skriking og dermed mer dråpedannelse.

Veiledende anbefaling til romstørrelse og ventilasjonsluftmengde for ulike gruppestørrelser

Beregnes med en buffer + minst 1.5 m2 pr. utøver (1,5 meter til neste utøver foran, 1 meter til siden). Bufferen er veiledende og satt for å sikre nok plass til utstyr (backline og slagverksrigg), og samtidig kunne holde tilstrekkelig avstand mellom utøverne.

Anbefaling om areal gjelder forutsatt god ventilasjon i rommet som skal benyttes. Anbefalt ventilasjonsluftmengde (pr time) er etter TEK17, som er forskriften alle nye bygg må følge. Dårlig ventilasjon i små rom med lav takhøyde og hvor mange samles, øker risikoen for å bli smittet.

Antall personer Buffer + m² pr utøver Anbefalt areal Anbefalt ventilasjonsluftmengde (TEK17)¹⁰

5

10 m²

7,5 m²

17,5 m²

173,75 m³

15

20 m²

22,5 m²

42,5 m²

496,25 m³

30

30 m²

45 m²

75 m²

967,5 m³

31

30 m²

 • antall * 1,5 m²

(30 + (antall * 1,5)) m²

((m² 2,5) + (26 antall)) m³

Fotnoter

¹ https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

² https://www.regjeringen.no/koronakud

³ http://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/rad-for-musikkovelser-og-andre-organiserte-kulturaktiviteter/

⁴ Det er ikke påvist covid-19 smitte via mat, det å unngå servering er et kontaktreduserende tiltak.

⁵ Avstand er målt fra skulder til skulder.

⁶ Nærmere om forskjellen mellom forbud og anbefalinger: https://www.musikk.no/nmr/nyheter/forbud-og-anbefalinger-kan-det-gjennomfores-musikkovelser

⁷ Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-62021-om-kommunale-smitteverntiltak-erstatter-rundskriv-i-72020-om-kommunale-smitteverntiltak/id2879516/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/arrangementer-samlinger/

⁹ Legens plikt til smittesporing er omtalt i Smittevernloven §3-6

¹⁰ Forutsatt ventilasjon i henhold til teknisk forskrift (TEK17) og Arbeidstilsynets veiledning til klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Nyere undervisningsrom, forsamlingslokaler, serveringssteder og kontorbygninger m.m. vil normalt ha en frisklufttilførsel i henhold til forskriften. Kirker og større bygg kan være ventilert med et annet prinsipp. Private boliger har også ventilasjonskrav, men er ikke dimensjonert for mange personer.