Vedtekter

SANDNES MUSIKKRÅD V E D T E K T E R

Vedtatt 03.03.2011 § 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Sandnes musikkråd er at musikk kan være en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for alle mennesker. Dette knyttes både til musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som innhold i sosial samhandling. For Sandnes musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Sandnes musikkråd ble stiftet i 1976 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL Sandnes musikkråd er lokalt ledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens Studieforbund (MSF). Sandnes musikkråd er et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for kommunale organisasjoner/lag og institusjoner som har musikkopplæring, musikkutdanning, musikkinformasjon eller musikkformidling blant sine sentrale oppgaver. For å nå sine mål skal Sandnes musikkråd• Koordinere og initiere faglig og organisatorisk samarbeid innen musikklivet. • Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet • Koordinere og initiere interessepolitisk samarbeid for musikklivet • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk.

§ 3 MEDLEMSKAP § 3.1 A. Følgende kan bli medlem i Sandnes musikkråd:

  • Lokale musikkorganisasjoner.

For å komme inn under NMRs tilskuddsordninger må laget/organisasjonen i tillegg være medlem i NMR, dvs. være medlem av en paraplyorganisasjon som er direkte underlagt NMR (f.eks. NMF, NKF)

  • o Medlemsorganisasjonen skal være basert på individuelt medlemskap eller kollektiv medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer.
  • o Medlemsorganisasjonen skal være åpen for alle
  • o Medlemsorganisasjonens ledelse skal være valgt av medlemmene

§3.2 Organisasjoner som ikke fyller kravene under § 3.1 og institusjoner under offentlig forvaltning, kan bli assosierte medlemmer. § 3.3 Styret i Sandnes musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. § 3.4 Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07 året før medlemskapet opphører.

§ 4 ORGANISASJON • Sandnes musikkråd er paraply- og samarbeidsorgan for musikklivet i kommunen med ansvar for eget budsjett og administrasjon • Sandnes musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens Studieforbunds organisasjonsledd i kommunen og gjennomfører tiltak og oppgaver i henhold til samarbeidsavtaler og Lov om voksenopplæring.

§ 5 ÅRSMØTET Årsmøtet er musikkrådets høyeste myndighet og holdes hvert år i løpet av første kvartal. § 5.1 Representasjon og rettigheter På årsmøtet møter:a) Følgende med fulle rettigheter:

  • To representanter fra hver organisasjon/lag/institusjon med ordinært medlemskap
  • En representant fra organisasjon/lag/institusjon med assosiert medlemskap eller grupperinger uten medlemskap, etter samtykke fra styret.
  • Styret og komitéer valgt av årsmøtet.
  • Representanter fra kommunens kulturavdeling.

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding. Hver delegat har en stemme. Medlemslag kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. b) Følgende med tale- og forslagsrett: • En representant fra hvert assosiert medlemslag/ institusjon • Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet • Styrets varamedlemmer • Personer årsmøtet gir fullmakt c) Følgende møter som observatører: • Representanter for medlemslag • Gjester invitert av styret § 5.2 Innkalling og sakspapirer Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut 6 uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet Styret sender ut fullstendig sakliste senest 14 dager før årsmøtet. § 5.3 Dagsorden for årsmøtet Årsmøtet skal: • Godkjenne representantenes fullmakter • Godkjenne saksliste og forretningsorden • Velge dirigent og referent• Velge to protokollskrivere • Behandle styrets innstilling vedrørende medlemsskap • Behandle årsmelding • Behandle regnskap • Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten • Behandle styrets forslag til handlingsprogram • Behandle budsjett for kommende periode Foreta valg av: • Leder - velges for ett år • To styremedlemmer – velges for to år • Tre varamedlemmer til styret – velges for ett år • To medlemmer til valgkomité – velges for ett år • Utsending til årsmøtet i musikkrådet i fylket. Kun personer som representerer organisasjoner som ikke er tilsluttet et annet studieforbund er valgbare. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. 5.4 Ekstraordinært årsmøte Styret innkaller etter vedtak med minst en måneds varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av ordinære medlemmer forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte må minst 3 av styrets medlemmer kreve det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§ 6 STYRET § 6. 1 Sammensetning Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret konstituerer seg sjøl. § 6.2 Mandat og oppgaver Styret skal: Lede rådet i perioden mellom årsmøtene Iverksette årsmøtets vedtak Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner/ kommunale organer Utarbeider årsmelding og regnskap Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett Utarbeide retningslinjer for valgkomiteen Styret er beslutningsdyktig når leder og to styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.

§ 7 ENDRINGER I VEDTEKTENE Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall. Endringene i vedtektene skal legges fram for styret i fylkesmusikkrådet til orientering.

§ 8 OPPLØSNING Forslag om oppløsning av Sandnes musikkråd behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Sandnes musikkråd og alle tilsluttede medlemsorganisasjoner/ institusjoner minst 4 måneder før årsmøtet. Til oppløsning kreves ¾ stemmeflertall. Vedtak om oppløsning skal legges fram for styret i fylkesmusikkrådet, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.