LOKALER OG AKUSTIKK

Konsertlokaler i Rogaland

NS8178:2014 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

Standarden NS 8178 ble utgitt i 2014 og beskriver krav til lydforholdene i øvingslokaler og mindre konsertsaler/flerbruksaler. NS 8178 beskriver kriterier til musikkøvingsrom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler, f.eks. kultursaler og gymsaler som brukes til musikkutøvelse. Standarden kan brukes for vurdering av egnethet til en musikkform både for nye og eksisterende bygg/rom og lokaler, til å dimensjonere nye bygg og rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen eller til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, og vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål. Den norske standarden har vekket interesse internasjonalt og det arbeides med å gjøre NS 8178 til en internasjonal standard. Det ble opprettet en internasjonal arbeidsgruppe i november 2018 med 28 representanter fra 12 land.

Under finner dere Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål, sjekklister for korps, kor og band og Rogaland musikkråds tilbud om akustikkmålinger