Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger - Idrett • Musikk • Barn / Ungdom


Formålet med ordningen er å støtte driften av det frivillige barne- og ungdomsarbeidet innenfor kultur- og idrettsområdet i kommunen.

Søker må ha:

Demokratisk oppbygging med eget styreminst 10 aktive medlemmer/brukere under 25 år.

Hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer/brukere fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte)

Eksistert i minst ett

Årminimum 10 samlinger årlig for medlemmene (utenom styremøter, komitémøter og lignende)

Minimumskontingent på kr 100,- i året.

Være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og i Foreningsportalen til Sandnes kommune.

Kulturaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjonene. Det innvilges ikke tilskudd til organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser. Heller ikke til kommersielle tiltak, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger, søndagsskoler, lekegrupper for barn i førskolealder, samt organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon. Organisasjoner som mottar driftstilskudd fra IMDi midler, kan ikke søke om ordinært driftstilskudd.


For tros- og livssynsamfunn blir det bare gitt støtte til det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og ikke til aktiviteter knyttet opp mot dåpsopplæring, konfirmasjonsundervisning, etc.

Organisasjoner som mottar tilskudd etter ordningen skal på forespørsel fra kommunen levere fullstendige medlemslister inklusive navn og fødselsdato. Listen skal være underskrevet av to personer i styret for organisasjonen.

Søknadsfrist er 1. april hvert år.

Søknad gjøres her:

https://skjema.kf.no/FormsEngi...