Nyheter  Tirsdag 16. oktober 2018

Kultur og frivillighet i statsbudsjettet 2019

Regjeringen sitt fremlegg til kulturbudsjettet for 2019 er på vel 14,8 milliarder kroner, som innebærer en økning på om lag 640 millioner kroner fra 2018. Dette gir et større handlingsrom, men hvor mye av disse pengene går til det frivillige musikklivet?

Frivillighet skaper felleskap og inkludering

Den frivillige arbeidsinnsatsen innen kultur og fritid tilsvarer 71 637 årsverk (2015), og 61 % av alle over 16 år driver med frivillig arbeid. Over halvparten av det frivillige arbeidet i Norge legges ned i kultur- og fritidsorganisasjoner, inkludert idrett (Kilde: SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2015). Frivilligheten er en viktig inkluderingsarena i norske lokalsamfunn, og samler oss i stedet for å skille oss fra hverandre. Deltakelse i frivillig aktivitet er verdifullt, og det bygger felleskap og inkludering.

Høydepunkt i statsbudsjettet

Regjeringen vil legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for det frivillige feltet. - Et sterkt frivillig kulturliv genererer mange gode kulturopplevelser for barn, unge og voksne og vi mener derfor det er viktig å støtte opp, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding. Flere av punktene i statsbudsjettet er positive:

Avventende

Selv om kulturbudsjettet inneholder flere gode grep, er Norsk musikkråd bekymret for at spillemidlene blir redusert i 2019. - Driftstilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner er noe av det som blir svekket hvis beregningene fra budsjettet står seg, sier generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli. Norsk musikkråd ønsker seg generelt et tydeligere signal på hvordan den frivillige innsatsen innen musikk og kultur skal forholde seg til et lavere beløp til fordeling i 2019. - I motsatt fall følger de ikke opp sin egen regjeringserklæring, hvor frivilligheten er utpekt som et særlig satsningsområde, fortsetter Dæhli. Enn så lenge er det kun konstatert at tilskuddene til fordeling blir redusert, uten at det er nærmere spesifisert hvem som skal ta regningen.

Hele statsbudsjettet for 2019 finner du her, og Ballade har skrevet en utvidet sak om musikkbudsjettet. MFOs kommentarer til statsbudsjettet finner du her.