Vedtekter for Innlandet musikkråd

Sist vedtatt av årsmøtet 24.05.2020

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Innlandet musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For Innlandet musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Innlandet musikkråd ble stiftet 05.04.2008*, og er partipolitisk nøytralt.


*Opprinnelige stiftelsesdatoer; Oppland sang- og musikkråd 21.02.1979, og Hedmark sang- og musikkråd 25.11.1979.

§ 2 FORMÅL

Innlandet musikkråd er et samarbeidsorgan og paraplyorganisasjon for musikk-/og kulturlivet i Innlandet fylke.

For å nå sine mål skal Innlandet musikkråd

 • Utøve musikk- og kulturpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene.
 • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid innen musikk- og kulturlivet.
 • Fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikk- og kulturliv.
 • Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid i musikk- og kulturlivet.
 • Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikk- og kulturlivet.

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1.1

 1. Fylkes-/regionledd av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund er medlemmer i Innlandet musikkråd. Der det er flere distriktsledd av Norsk musikkråds/Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonene samlet som en medlemsorganisasjon i Innlandet musikkråd
 2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til § 1 og § 2 i vedtektene, kan bli medlemmer i Innlandet musikkråd
 3. Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråds/Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer (lag) i Innlandet samlet som én medlemsorganisasjon i Innlandet musikkråd

For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

 • Organisasjonen er åpen for alle
 • Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene

3.1.2

Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Innlandet musikkråd hvis de slutter seg til § 1 og § 2 i vedtektene.

3.2

Styret i Innlandet musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som klageinstans.

3.3

Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

3.4

Organisasjoner som arbeider i strid med Innlandet musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak, som krever 2/3 flertall.

§ 4 ORGANISASJON

Innlandet musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Innlandet. Innlandet musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte. Innlandet musikkråd har lokalledd, lokale musikk-/kulturråd o.l. (heretter kalt råd), der det er hensiktsmessig.

For at et lokalt råd skal være et lokalt organisasjonsledd av Innlandet musikkråd, og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret godkjenne vedtektene.

Medlemskap i lokale råd bygger på prinsippene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i mønstervedtektene for lokale råd.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Innlandet musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i mars/april.

5.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Følgende med fulle rettigheter

 • Medlemmene med medlemskap etter 3.1.1., pkt. 1 og 2 møter med gradert representasjon etter antall medlemslag i Innlandet
  • 2 representanter: 1- 30 medlemslag
  • 3 representanter: 31-60 medlemslag
  • 4 representanter: 61 eller flere medlemslag
 • Medlemmene med medlemskap etter 3.1.1., pkt. 3 møter med
  • 1 representant hver
 • Medlemmene med medlemskap etter 3.1.2 møter med
  • 2 representanter hver
 • Lokale råd med vedtekter godkjent av Innlandet musikkråd
  • 1 representant hver

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.
Hver representant har én stemme.

Følgende har forslags- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Representant(er) fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
 • Valgkomiteens medlemmer

Følgende har talerett:

 • Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt
 • Ansatte

Følgende møter som observatører:

 • Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Øvrige representanter fra lokale råd
 • Gjester invitert av styret

5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 2 måneder før årsmøtet holdes.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet.
Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.

5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer til redaksjonskomité
 • Velge to protokollunderskrivere
 • Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
 • Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår.
  Ledermøtet behandler regnskap for periodens første regnskapsår.
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle handlingsprogram for kommende periode
 • Behandle budsjett for kommende periode

Foreta valg av:

 • Leder – velges særskilt
 • Fire styremedlemmer
 • Tre varamedlemmer til styret
 • Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i musikkrådet må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Innlandet musikkråd.
Alle valg gjelder for to år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte.

5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det.
Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst tre av styrets fem medlemmer kreve det.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§ 6 STYRET

6.1 Sammensetning


Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet.
Styret velger selv nestleder.

6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede Innlandet musikkråd i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Innlandet musikkråd
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
 • Utarbeide årsmelding og revidert regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Godkjenne vedtekter for lokale råd i Innlandet
 • Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene og lokale råd til ledermøte det året det ikke er årsmøte, eller når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det.

Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første regnskapsår.

Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere dersom det er behov for det.

Ledermøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte.

Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Innlandet musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før årsmøtet.

Oppløsning krever 3/4 flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.

Vedtektene kan lastes ned som PDF her.