Brandbu ungdomsskole - fra sliten sløydsal til strøkent øvingsrom

Ofte er det ikke store grep som skal til for å bedre et lokale. Etter at Brandbu ungdomsskole fikk rehabilitert den tidligere sløydsalen, har Brandbu skolekorps fått tilgang på et øvingslokale med både lager, kjøkken og møterom som har gjort øvingssituasjonen mye bedre.

Utklipp Brandbu Hadeland jpg

Utgangspunkt

I Gran på Hadeland er det et rikt og oppegående kor- og korpsmiljø som over tid har slitt med å få gode øvingslokaler. Kommunen har stilt opp, men etter at situasjonen tilspisset seg, ble det etter hvert fortgang i sakene. I korte trekk: Gran musikkråd pekte i 2013 på at den tidligere Hadeland videregående skole avd. Brandbu kunne være et potensielt kulturlokale. Skolen var overtatt av Gran kommune, og nå i bruk som ungdomsskole. Kantinebygget var i bruk som kantine og sløydsal. Salen og tilstøtende rom ble tenkt rehabilitert og tilpasset til bruk som mini-kulturhus med øvings-/konsertsal for kor og korps og lager for korpsene, samt vestibyle.

Brandbu kollasj

Gran musikkråd pekte i 2013 ut dette lokalet på Brandbu ungdomsskole som potensielt for rehabilitering.

Planene lot seg ikke realisere som tenkt, men Innlandet musikkråd gjorde en akustikkmåling av høsten 2014, samt en vurdering av hva lokalet kunne egne seg til: «Rommets form og volum gjør at det er et godt utgangspunkt for omgjøring til øvings- og konsertsal for akustisk musikk (korps og kor). Siden romvolumet (1400 m3) er noe mindre enn anbefalt for så store korps som det er aktuelt for her, er det viktig at det legges arbeid i å gjøre den akustiske tilpasningen skikkelig.»

Løsningen

Skolen kom med på laget, og søkte Sparebankstiftelsen om midler til å utbedre akustikken, samt til å kjøpe inn teknisk utstyr (lyd, lys og sceneelementer). Da søknaden fikk tilslag, og kommunen bidro både med ressurser fra Eiendomsavdelingen og fra ungdomsskolens budsjett, ble det i 2017 vedtatt å realisere prosjektet.

Til prosjektering og gjennomføring av utbedringer, koblet kommunen på Norconsult på Hamar via sin rammeavtale. I og med at lokalet hadde gjennomgått noen endringer siden 2014 (inventar var fjernet og lettvegger for å skjule store nisjer var satt opp), gjorde de en ny akustikkmåling i 2018.

Brandbu malt etterklangstid 2014

Målt etterklangstid høst 2014 (musikkrådet)

Brandbu malt etterklangstid 2018

Målt og beregnet etterklangstid høst 2018 (Norconsult)

Akustikers tiltaksbeskrivelse (utdrag)

  • Åpning mot galleriet bygges igjen med kryssfinér på stendere og mineralullisolasjon. Tiltaket fungerer som en bassabsorbent.
  • Skråstilte veggelementer mellom limtresøylene i to felt på hver langvegg opp til ca. 2,5 m høyde, i kryssfinér på stendere med mineralullisolasjon i hulrommet. Tiltaket innfører bassabsorpsjon i tillegg til at det bryter opp lyden mellom veggene.
  • Diffuserende spilekledning rundt dørene under eksisterende galleri opp til ca. 2,5 m høyde. Tiltaket sprer lyden i rommet.
  • Lett velourgardin på kortveggen uten dører, opp til høyde ca. 2,5 m. Tiltaket vil tilføre absorpsjon som også kan varieres ut ifra ønsket bruk.
  • Absorberende mineralullplater monteres direkte på vegg i et 1,2 m høyt belte på én kortvegg og begge langveggene. Platene monteres fra høyde ca. 2,5 m over gulv (over skråstilte veggelement, velourgardin, etc.). Tiltaket vil tilføre høyfrekvent lydabsorpsjon.
  • Det anses ikke som nødvendig å gjøre tiltak i himling, på gulv eller på kortveggen med dører.

Resultat

Både skolen og korpset har fått flotte lokaler til aktiviteter, øving og lager. Skolen er fornøyd med de nye mulighetene, og spesielt med at denne salen fungerer godt til støyende aktiviteter og til kulturformidling. I tillegg inviterer de inn flere til å bruke salen til øving og seminarvirksomhet. Det er fortsatt mange lag i området som ikke har tilfredsstillende lokaler.

Bildene under viser rommet før og etter at tiltakene ble gjort.

0532 02 03
Rom pa tvers2
0532 02 02
Rom pa tvers1
Resized 20181217 152439 813
Rom fra hjorne2