Aktivitetsmidler for kor

Tilskuddsordningen for lokal koraktivitet har som formål å aktivisere og utvikle det lokale og regionale korlivet i Norge, samt medvirke til stabilitet og kvalitet i norsk korliv.

Denne tilskuddsordningen er en nasjonal støtteordning for kor, og forvaltes av Norges Korforbund på oppdrag fra Norsk kulturråd. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen.Tildelingen av midlene skjer over statsbudsjettet, og tildeles Norsk kulturråd, som igjen tildeler midlene til Norges Korforbund, som søker og rapporterer dit hvert år. Fem prosent trekkes fra til administrative utgifter.

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

  • det skal være framføring av levende kormusikk
  • det skal være samarbeid med profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere
  • konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Aktivitetsmidlene er fordelt på to ulike støtteordninger: Konsertstøtte og produksjons- og driftstøtte til kor.

Konsertstøtte:

- Det gis tilskudd til konsertvirksomhet som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle, eksterne musikere eller sangere medvirker. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser. Søknadsfristen for konsertstøtte er 15. mars og 15. september.

Produksjons- og driftsstøtte:

- Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Tilskuddet gis ikke til prosjekter, men til ett års drift. Søknadsfristen for produksjons- og driftsstøtte er 15. november.