Momskompensasjon

Momskompensasjonen skal kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift. Frivillige lag og foreninger som skal søke om momskompensasjon, må være registrert i Frivillighetsregisteret. Fra og med søknadsåret 2019 gjelder dette alle søkere.

Om ordningen

Lotteri- og stiftelsestilsynet fordeler hvert år midler til frivillige organisasjoner. Pengene skal kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift. Ordningen er en tilskuddsordningen som frivillige organisasjoner kan søke på, og søknadsfristen er 1. september.

Ordningen kom som følge av innføringen av moms på en rekke nye tjenester i 2001. I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester. Det ville betydd at frivillige virksomheter uten kompensasjon ville fått en ekstrakostnad på 25 prosent. Det ble derfor etablert en kompensasjonsordning for å kompensere frivillige lag og foreninger for merutgiftene som følge av reformen.

Ordningen fordeles etter to modeller; en dokumentert og en forenklet. Organisasjonene velger selv om de benytter dokumentert eller forenklet modell. I dokumentert modell søkes kompensasjon basert på dokumenterte momskostnader. I forenklet modell oppgis de totale driftskostnadene og fradrag for kostnader som faller utenfor ordningen. Beregningsnøkkelen i forenklet modell tar utgangspunkt i at frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift for et beløp tilsvarende 35 prosent av driftsutgiftene etter fradrag. Forholdstallet for en gjennomsnittlig momssats er satt til 20 prosent.

Norsk musikkråd søker på vegne av fylkesmusikkrådene og de lokale musikk-/kulturrådene. Det vil si at alle lokale råd som er kvalifisert for ordningen kan få tilbake deler av momsen via Norsk musikkråd.

Ordningen er nedfelt i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Hvem får kompensasjon?

I tillegg til å være registrert i Frivillighetsregisteret, må organisasjonen være en:

 • Demokratisk ikke-økonomisk forening
 • Tros- eller livssynsorganisasjon
 • Stiftelse
 • Aksjeselskap som fullt ut er eid av én eller flere organisasjoner som alle kan få momskompensasjon.

Organisasjoner som faller utenfor ordningen, er:

 • Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, studieforbund, borettslag og partipolitiske organisasjoner
 • Organisasjoner som er under konkursbehandling
 • Organisasjoner som er lukket, dvs. ikke er åpen for allmennheten.

Innlandet musikkråd søker på vegne av de lokale musikk-/kulturrådene. Det holder å sende oss vedtatt årsregnskap. For spørsmål, send oss en e-post.

Driftskostnader som faller utenfor ordningen
 • Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte virksomheten
 • Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom
 • Av- og nedskrivning på aktiverte kostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom
 • Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg, anlegg eller annen fast eiendom
 • Anleggsprosjekt som omfattes av ordningen for mva-kompensasjon for idrettsanlegg
Fradragsposter
 • Kontantoverføringer, personalkostnader og øvrige kostnader i utlandet
 • Totale driftskostnader knyttet til den mva-pliktige delen av virksomheten
 • Overføringer til andre organisasjoner og overføringer mellom ledd i samme organisasjon
 • Totale driftskostnader knyttet til kompensasjon av mva for kommuner, fylkeskommuner mv.