Rabattavtale for kursdeltakere i Innlandet

Er du mellom 13 og 21 år og holder på med musikk eller andre kulturaktiviteter? Gjennom en samarbeidsavtale med UngINN kan ungdommer mellom 13 og 21 år som deltar i eksempelvis korps, kor eller folkedans, få rabatt på kursavgiften. Ordningen gjelder kurs som arrangeres av lokale lag i Innlandet.

Avtalen gir 20 % rabatt på kursavgift, med tak/øvre grense på kr. 500 i halvåret pr. deltaker. Ordningen gjelder kurs som arrangeres av lokale lag i Innlandet, og som er godkjent av studieforbundet laget er medlem av. NB! Ordningen er avgrenset til enkelte kulturemner (se tabellen under).

Ordningen fungerer slik:

  1. Ungdommer som ønsker dette tilbudet, må bestille kulturkort her:

    https://innlandetfylke.no/tjenester/kunst-og-kultur/unginn-kulturkort-for-ungdom/

  2. Laget gir kortinnehaverne rabatt på kursavgiften, og sender inn oppgave over hvem som har fått rabatt til VOFO Innlandet.

Hva er UngINN-kortet?

UngINN-kortet er gratis og gjelder for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året du er 21.

UngINN gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket. Med UngINN gjør vi det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Innlandet. Det jobbes med å lage nye avtaler, slik at UngINN skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Kulturkortet for ungdom i Hedmark har utstedt 20 000 kort siden ordningen startet i 2009. I 2019 kjøpte ungdom 7 600 billetter med kulturkortrabatt, og gjennomsnittlig ble det bestilt nærmere 1 900 kulturkort årlig før pandemien. I 2022 rulles ordningen ut i hele Innlandet, og i mars 2022 er det bestilt over 1 000 UngINN-kort fra ungdom i hele fylket.

UngINN drives av Innlandet fylkeskommune ved seksjon Kunst og kultur. Ungdommens fylkesting var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark. Nå skal UngINN gjelde for hele Innlandet fylke. I den sammenheng har ordningen skiftet navn, etter tett medvirkning fra ungdom i Innlandet.

Deltakere på kurs i disse emnene er de som kan benytte seg av ordningen

Emne Emne

Dans

Metall

Elektronisk og grafisk design

Musikk

Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk

Musikkteori

Filosofi

Samspill

Folkedans

Sang, vokalmusikk og kor

Formingsfag

Scenografi

Foto

Teater, revy og drama

Historie

Tegning, maling, grafikk

Instruktør-, trener- og lederutdanning

Tekstil

Instrumentalopplæring

Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

Keramikk

Tre

Kostymer, design

Andre estetiske fag

Kunst og kultur

Andre humanistiske fag

Kunsthåndverk

Andre håndverksfag

Litteratur

Registeringsskjema for kursrabatt

Lag som er medlem av Musikkens studieforbund, kan benytte skjemaet nedenfor til denne registreringen, som gjøres etterskuddsvis hvert halvår/semester. VOFO Innlandet administrerer refusjonen til de lokale lagene.

Lokale lag og kursarrangører fyller ut skjemaet nedenfor to ganger i året. Frister: 1. mai for vårsemesteret og 1. desember for høstsemesteret.

For utbetaling av refusjonen.

Sett inn kurs-ID, slik det står i søknadsportalen for opplæringstilskudd for det aktuelle semesteret. Gjelder kursavgiften flere kurs, skill numrene med semikolon (;)

Eksempel: 210845 Ungdomskoret Brage - vår 2022 - felles.

I grunnlaget skal kun kursavgift/kontingent som gjelder opplæring være med, trekk fra eventuell andel til forsikring, instrument-/uniformsleie eller reiser.

Laget får refundert 20 % av grunnlaget, begrenset oppad til <500 kr pr. UngINN-kortinnehaver pr. semester.

Følg dette oppsettet: Fullt navn, fødselsår, adresse, postnummer og sted - skill hver person med linjeskift (viktig for registreringen videre).

Summer beløpet for alle deltakerne listet i feltet over. Vær sikker på at det stemmer før du sender inn.