Strategi og bærekraft

 1. Musikkfellesskap for alle
  1. Vi skal tilby musikkopplæring og musikkaktiviteter i alle sjangre, i hele landet.
  2. Vi skal påvirke kulturpolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt.
  3. Våre lag og organisasjoner skal inkludere folk i alle aldre i musikkens mange fellesskap.
 2. Det organiserte musikklivet er en sentral samarbeidspartner
  1. Vi skal i perioden etablere og utvikle kompetanse hos musikk- og kulturråd i alle fylker og kommuner.
  2. Vi skal være med når fylker og kommuner utarbeider relevante kulturplaner.
  3. Vi skal være en naturlig samarbeidspartner når det offentlige planlegger, bygger og drifter nye kulturtilbud.
 3. Musikklivet trenger gode lokaler
  1. Vi skal jobbe for tilgang til egnede lokaler til øving og framføring av musikk.
  2. Vi skal jobbe for at kulturanlegg blir behandlet på lik linje med idrettsanlegg.
  3. Vi skal jobbe for at allment anerkjente standarder legges til grunn for prosjektering av nybygg og rehabilitering av lokaler som skal brukes til musikk.
 4. Musikklivet bygger kunnskap og kompetanse
  1. Musikklivet skal sørge for et kvalitativt godt tilbud i opplæring og kompetanseutvikling.
  2. Musikklivets samfunnsbetydning og behov skal synliggjøres og bli godt dokumentert.
  3. Samspillet mellom frivillige og profesjonelle musikkaktører skal være sterkt og synlig.
 5. Musikklivet har levende og lærende organisasjoner
  1. Musikklivet skal sørge for et kvalitativt godt tilbud i opplæring og kompetanseutvikling.
  2. Musikklivets samfunnsbetydning og behov skal synliggjøres og bli godt dokumentert.
  3. Samspillet mellom frivillige og profesjonelle musikkaktører skal være sterkt og synlig.
 6. Musikklivet skaper et bærekraftig samfunn
  1. Vår aktivitet skal bidra til å sikre god helse og fremme livskvalitet, uansett alder.
  2. Vår aktivitet skal fremme sosial inkludering og en mer bærekraftig livsstil.
  3. Musikklivet skal arrangere et mangfold av konserter der komponister og opphavere får rimelig vederlag gjennom kollektive avtaler med økonomisk bærekraftig løsninger.

Hovedsatsing 2021-2023:

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for organisasjonens aktivitet og medlemsmasse. Vi vil i perioden 2021-2023 særlig arbeide for å bidra til gjensynsglede, rekruttering og gjenoppbygging av det organiserte musikklivet.

FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok FNs medlemsland en rekke bærekraftsmål som strekker seg fram mot år 2030. Dette er en felles, global arbeidsplan med målsetninger for både myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer.

FNs bærekraftsmål kan fremstå som gode målsettinger som er vanskelig å integrere i lagets og organisasjonens travle hverdag, men målene kan også sees på som inspirasjon og et nyttig verktøy til bruk i organisasjonen.

Innlandet musikkråd ønsker gjennom sitt arbeid å nå disse målene. Mange av innsatsområdene i vårt handlingsprogram samsvarer med ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Mal 3 bokmal

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Forskning viser at musikkaktivitet kan gi bedre psykisk helse, høyere livskvalitet, og økt læringsutbytte hos den enkelte deltaker. Det kan ha positive eksterne effekter for samfunnet, for eksempel lavere sykefravær, mer energi på jobben, som igjen gir økt produktivitet og verdiskapning for samfunnet.

Mal 4 bokmal

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Innlandet musikkråd vil arbeide både politisk og på organisasjonsnivå for å sikre at alle som ønsker det, har gode rammevilkår og tilgang til livslang læring gjennom å delta i det frivillige musikk- og kulturlivet sine opplæringstiltak.

Mal 5 bokmal

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Utenforskap og manglende likestilling er dessverre fortsatt et problem. Innlandet musikkråd vil bidra til at det ikke diskrimineres mellom kjønn knytt til aktivitetene i det frivillige kulturlivet og samfunnet for øvrig.

Mal 8 bokmal

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Innlandet musikkråd vil som talerør og fasilitator mellom det frivillige og offentlige , fremme en utvikling som støtter et mangfold av aktiviteter, opprettelse av arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.

Mal 10 bokmal

Redusere ulikhet

Å redusere ulikhet er avgjørende for å sørge for bedre helse i befolkningen og styrke samfunns robusthet. Innlandet musikkråd arbeider for at det frivillig musikk- og kulturlivet skal være inkluderende og raust, hvor ingen stenges ute.

Mal 11 bokmal

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Dette er et stort og viktig tema, men også her bidrar Innlandet musikkråd med aktivitet som skaper gode og inkluderende nærmiljø. Å tenke på øvingslokaler og andre kulturrom der folk bor, er viktig i kommunenes planarbeid. Vi støtter også organisasjonene og foreningene som tar til orde for en økning i plassene der mennesker kan møtes.

Mal 13 bokmal

Bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av dem

Innlandet musikkråd vil være ansvarsbevisst og tar sløsing av materielle ressurser på alvor. Bruk av ny digital teknologi gjør det mulig å foreta færre reiser, jobbe smartere og vi ønsker å forbruke minst mulig av varer og tjenester som er negative for miljøet og klimaavtrykket.

Mal 16 bokmal

Fremme fredelige og inkluderende samfunn, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Det er alle de små tingene vi gjør, eller unnlater å gjøre, hver dag, som skaper verden vi lever i. Fokus på rettferdighet, inkludering og frihet er viktig for å bygge et velfungerende samfunn, og også her har kulturlivet en viktig stemme. Innlandet musikkråd tar samfunnsansvar og jobber med sivilsamfunnet og lokale initiativer for å oppnå globale mål. 

Mal 17 bokmal

Samarbeide på tvers av institusjoner og organisasjoner for å nå målene

Innlandet musikkråd ønsker å samarbeide med alle som kan bidra til et bedre, mer mangfoldig og inkludere musikkliv.