Innlandet fylkeskommune: Tilskudd til kultur

Innlandet fylke har flere ulike støtteordninger for kulturlivet. Se oversikten under.

Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter

Formål: Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

Hvem kan søke? Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon.Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Neste søknadsfrist er 1. november.

Les mer her.

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Formål:  Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom.

Hvem kan søke? Arrangører som har kunst og kulturaktivitet for barn og unge som primæraktivitet, kan søke.

Søknadsfrister er 1. mai og 1. november.  Søknadsfristen 1. november gjelder for året etter.

Les mer her.

Flerårig rammetilskudd til kulturfestivaler og større kulturarrangement

Formål: Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Hvem kan søke? Arrangører av festivaler og større kulturarrangement med regional/nasjonal betydning.

Ordningen lyses ut hvert tredje år.

Les mer her.

Flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på kulturfeltet

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Hvem kan søke? Regionale paraplyorganisasjoner og regionalt ledd av frivillige organisasjoner på kulturområdet som gjennom samarbeid med Innlandet fylkeskommune er med på å realisere fylkeskommunens kulturstrategi og ungdomsstrategi.

Ordningen lyses ut hvert tredje år.

Les mer her.

Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Formål: Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Hva kan du søke om tilskudd til? Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Søknadsfristen til Innlandet fylkeskommune er 1. mars. Før du sender inn søknaden, skal den være behandlet av kommunen din med en uttalelse. Sjekk med din kommune for eksakt dato.

Les mer her.

Stipend for etablerte kunstnere

Formål: Innlandet fylkeskommunes stipend til etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Hvem kan søke?

  • Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Innlandet kan søke om stipend
  • Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke
  • Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend
  • Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan ikke søke

Søknadsfristen er 1. august.

Les mer her.

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Formål: Støtteordningen for kunstnerresidenser skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.Residensene skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket. Residensene skal også bidra til styrking av arena og infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet.

Hvem kan søke? Profesjonelle kunstnere som enten har, eller ønsker å utvikle kunstnerresidenser som en del av virksomheten sin.Kunstnerresidensen kan gjerne gjennomføres i samarbeid med kommuner, kulturarrangører eller institusjoner. Det er et krav at aktiviteten skal ha betydning for regionen utover den enkelte kunstners virke.

Søknadsfristen er 1. november.

Les mer her.