Innlandet fylkeskommune: Tilskudd til kultur

Innlandet fylke har flere ulike støtteordninger for kulturlivet. Se oversikten under.

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Formål:  Ordningen skal styrke og løfte barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi økonomisk støtte til kunstnerisk aktivitet med regionalt nedslagsfelt.

Hvem kan søke? Arrangører som utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for og med barn og ungdom i Innlandet kan søke.

Søknadsfrister er 1. mai og 1. november.  Søknadsfristen 1. november gjelder for året etter.

Les mer her.

Tilskudd til utviklingsprosjekt kunst og kultur

Formål: Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

Hvem kan søke? Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon. Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Søknadsfrist 1. februar.

Les mer her.

Tilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Formål: Ordningen skal bidra til å oppfylle visjonen for kultur i Innlandet: «Innlandet – best på kultur». Tilskudd skal gå til kunst- og kulturinstitusjoner, organisasjoner og festivaler som i særlig grad bidrar til å nå kulturpolitiske mål. Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon, bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere og gi muligheter for aktivitet, opplevelser og utvikling i Innlandet.

Hvem kan søke? Paraplyorganisasjoner, kulturinstitusjoner og ideelle foretak som bidrar til profesjonell kunstproduksjon eller på særlig måte oppfyller vedtatt kulturpolitikk. Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere. Søkere representerer institusjoner og tiltak av varig karakter, med et særlig samfunnsoppdrag eller organisasjoner og arrangører med en nasjonal, og gjerne internasjonal, ambisjon.

Søknadsfrist 1. august.

Les mer her.

Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Formål: Formålet er å bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Hva kan du søke om tilskudd til? Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.Det er kun allmennyttige anlegg som får tilskudd, det vil si at kommersielle aktører ikke kan søke. For aksjeselskap må vedtektene godkjennes, og det må framkomme at det er et allmennyttig, ikke-kommersielt selskap.

Søknadsfristen til Innlandet fylkeskommune er 1. mars. Før du sender inn søknaden, skal den være behandlet av kommunen din med en uttalelse. Kommunene kan ha egne søknadsfrister, så sjekk med din kommune for eksakt dato.

Les mer her.

Stipend for etablerte kunstnere

Formål: Innlandet fylkeskommunes stipend til etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Innlandet kan søke om stipend
 • Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke
 • Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend
 • Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan ikke søke

Søknadsfristen er 1. august.

Les mer her.

Stipend for unge kunstnere

Formål: Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet.

Hvem kan søke?

 • Kunstnere under 36 år innen alle kunstuttrykk, som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
 • Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.
 • Kunstfaglig utdanning eller høy realkompetanse kreves.
 • Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend.
 • Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden, kan ikke søke.
 • Det er bare enkeltpersoner, ikke grupper som kan søke.

Søknadsfristen er 1. august.

Les mer her.

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Formål: Støtteordningen for kunstnerresidenser skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet. Residensene skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket. Residensene skal også bidra til styrking av arena og infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kunstnere som enten har, eller ønsker å utvikle kunstnerresidenser som en del av sin virksomhet kan søke om tilskudd til kunstnerresidens.
 • Søker skal være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet.
 • Residensene kan gjennomføres i samarbeid med kommuner, kulturarrangører eller institusjoner.

Søknadsfristen er 1. november.

Les mer her.