Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk.

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

I 2022 kom det inn 133 søknader. Det ble søkt om til sammen 6,4 millioner kroner. 116 søknader ble innvilget med tilsammen 3,5 millioner kroner.

Det er nå åpnet for søknader til Frifond kompetanse og aktivitet. Fristen for å søke Frifond kompetanse og aktivitet 2023 er 25. februar. Søknad sendes inn på www.stotteordninger.no innen 25. februar 2023. Søknader som sendes inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Retningslinjer

§ 1 Formål 

Ordningen skal stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper. Ordningen skal øke interessen for, og stimulere til, kompetansehevende tiltak, samarbeidsprosjekter og ekstraordinære aktiviteter i regi av musikkorganisasjonenes lokallag. 

§ 2 Målgruppe 

Lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

§ 3 Tilskuddsberettiget  

a) For å få tilskudd må:

 • gruppen ha minst tre medlemmer
 • gruppen arbeide for og med barn og unge 
 • arbeide etter demokratiske prinsipper og
 • være åpen og inkluderende. 

Gruppen ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune, men det kan gjøres unntak fra dette dersom tiltaket kommer lokalmiljøet til gode. Lag, foreninger eller grupper knyttet til en nasjonal organisasjon som alt har fått tilskudd fra Frifond organisasjon kan søke støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet, men lokallaget kan ikke ha fått tilskudd fra Frifond organisasjon til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.  b) Tiltak og kostnader som faller utenfor tilskuddsordningen:  Stiftelser, tiltak og aktiviteter i regi av det offentlige eller idrettsaktiviteter.   Midler fra støtteordningen kan heller ikke brukes til å dekke ordinære driftskostnader,  utstyrsinvesteringer eller  reise- og turnévirksomhet.Minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år. 

§ 4 Krav til søknaden 

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no. Hvis kompetansehevende tiltak i lokallaget ikke kan gjennomføres innenfor lagets ordinære driftsbudsjett kan det søkes tilskudd til: 

 • Kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor alle musikksjangre  Utvikling av nytt materiell, arrangementer, komposisjoner mv. 
 • Ekstraordinære lokale aktiviteter og prosjekter 
 • Større samarbeidsprosjekter mellom flere lokale lag, på tvers av genre, festivaler, konserter m.m. 
 • Tiltak for å styrke lederkompetansen i organisasjonen og lokallagene 
 • Kurs og faglig opplæring av deltakerne i ekstraordinære prosjekter 
 • I særlige tilfeller honorar til ekstern ekspertise/veiledere i prosjektet. Det må komme klart frem i søknad og spesifiseres i budsjett hvem dette gjelder 
 • Prosjekter rettet mot nye musikkmiljøer, som initiativ til inkluderings- og mangfoldsarena, kulturell kompetanse og prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger, inkludering og deltakelse. 
 • Maksimal søknadssum er 100.000 kroner. Søknader med høyere søknadssummer blir ikke behandlet. 
 • Opplysning om antall medlemmer/deltakere under og 26 år 
 • Konkret omtale av prosjektet eller investeringen 
 • Budsjett, der alle utgifter og inntekter, herunder inntekter fra andre enn Frifond er spesifisert. Det blir ikke gitt støtte på grunn av budsjettposter som «diverse» eller «uforutsette utgifter» 
 • Erklæring på at tiltaket det søkes om tilskudd til ikke har mottatt midler fra Frifond organisasjon 
 • Prosjektbeskrivelse med mål, aktiviteter og ønsket resultat, samt tidsplan for gjennomføringen av prosjektet .

Søknad om tilskudd skal leveres Norsk musikkråd innen 25. februar 2022. Søker er selv ansvarlig for at nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Mangelfulle eller for sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.  

§ 5 Saksbehandling 

Søknadene blir vurdert og fordelt av et administrativt fordelingsutvalg. Søkere som får innvilget tilskudd fra støtteordningen, vil motta tildelingsbrev som gjør rede for hvilke vilkår og forutsetninger som ligger til grunn for tilskuddet. Tilskuddet utbetales i sin helhet etter at rapport og regnskap er sendt inn. 

§ 6 Klageadgang 

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved fordelingsvedtak. Klage leveres i søknadssystemet innen tre uker etter at vedtaket er sendt. Søknaden saksbehandles på nytt. Om søker etter ny beslutning vil opprettholde klagen meldes dette skriftlig til Norsk musikkråd innen tre uker etter at vedtaket er sendt.Endelig vedtak gjøres da i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages.

§ 7 Bruk av tilskuddet 

Om søker vil bruke tilskuddet til annet enn øremerket formål eller ser at prosjektet må endres, skal det søkes om omdisponering. Norsk musikkråd skal ha beskjed snarest mulig dersom tiltaket avlyses. 

§ 8 Utbetaling av tilskudd 

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet og rapportskjema lastes ned ved innlogging på www.stotteordninger.no.    Tilskuddet betales ut til oppgitt kontonummer etterskuddsvis, på grunnlav av innsendt rapport og regnskap, jf. § 9. 

§ 9 Krav til rapportering 

Rapportskjema og regnskap skal sendes inn snarest mulig etter at prosjektet er gjennomført, og senest innen 15. desember i tilskuddsåret.Ved tilskudd over 50.000 kroner skal regnskapet attesteres av valgt eller registrert revisor.   Det vil ikke bli gitt utsettelse på fristen, ei heller tillatelse til å overføre tilskuddet til neste år. Dersom denne fristen ikke overholdes, trekkes tilskuddet i sin helhet tilbake.   Tilskuddsmottaker skal oppbevare originale bilag i ett år etter at rapporten er levert for eventuell kontroll.  

§ 10 Mislighold 

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det ikke brukes i samsvar med tildelingsbrevet, det ikke rapporteres tilfredsstillende for brukes av utbetalt støtte eller det ikke rapporteres på bruken innen fristen. Norsk musikkråd har rett til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre tilskuddsordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt på feilaktig grunnlag.   Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.   Utbetalte midler som ikke er brukt, eller midler som ikke ble brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav er sendt ut.   Norsk musikkråd har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker.Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråds og LNUs støtteordninger.

§ 11 Ikrafttredelse 

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 11. januar 2022, og gjelder for tilskuddsåret 2022. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjene.

Ungjazz 2019 Foto Kari Grete Jacobsen

Ungjazz 2019: Deltakere fra Innlandet ungdomsjazzorkester (IJO Ung), Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester (AOJO), Buskerud og Vestfold ungdomsstorband (BUVUS), Ung vokal og Young Voices

UngJazz 2019 var en av mange gode prosjekter som har mottatt tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet.

Les mer

Det norske jentekors sommerakademi foto Det norske jentekor

Det Norske Jentekors sommerakademi mottok støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet i 2020.

Les mer