Momskompensasjon: For lokale råd

Momskompensasjonsordningen kom som følge av innføringen av moms på en rekke nye tjenester i 2001. I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester. Det ville betydd at frivillige virksomheter uten kompensasjon ville fått en ekstrakostnad på 25 prosent. Det ble derfor etablert en kompensasjonsordning for å kompensere frivillige lag og foreninger for merutgiftene som følge av reformen.

Målgruppe: Demokratiske ikke-økonomiske foreninger, tros- og livssynsorganisasjoner og stiftelser der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsen sin egen virksomhet.

For å kunne søke om momskompensasjon, søker være registrert i Frivillighetsregisteret. Brønnøysundregisteret melder om lang saksbehandlingstid, så for de som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret bør registreringsmelding sendes inn allerede nå. Det er ingen grunn til å vente til etter sommerferien, da registreringen må være godkjent innen 1. september for å kunne motta momskompensasjon.

2024-søknad

Søknader sendes inn via Norsk musikkråd. Dere søker om momskompensasjon med bakgrunn i 2023-regnskapet. Utbetaling skjer i desember, etter at Norsk musikkråd har mottatt tildelingsbrev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Mer informasjon her.

For lokale råd er ikke krav til revidert regnskap. Dersom rådet av en eller annen grunn ikke har årsregnskap, kan kontoutskrift eller kassedagbok lastes opp. Søknader leveres via søknadsportalen. Eventuelt kan regnskap for søknadsåret sendes til innlandet@musikk.no.

Søknadsfristen er 1. juli. Søknadsfristen er satt for at Norsk musikkråd skal rekke intern saksbehandling og revisjon.

Til søknadsportalen