Kulturrom

Innlandet musikkråd veileder potensielle søkere om tilskudd fra Kulturrom (tidligere kalt Musikkutstyrsordningen). Formålet med Kulturroms virksomhet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler, og gode tekniske vilkår for framføring av musikk. Fra 2019 omfatter ordningen flere musikksjangre, samt amatørteater- og frivillige teaterformål.

Hva kan dere søke om tilskudd til?

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.
Fra 01.01.2024 gjelder oppdaterte retningslinjer.

Grønnere investeringer i lokaler og utstyr

Tilskudd til Grønnere investeringer

 • For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyser Kulturrom midler til grønnere investeringer. Her gis det tilskudd til innleie av teknisk utstyr, grønn kompetanse, mulighetsstudier og reparasjon av utstyr. Løpende søknadsfrist.
 • Les mer her.
Teknisk utstyr

Framføringsutstyr

 • Kulturrom gir tilskudd til å kjøpe inn teknisk utstyr til fremføring av musikk, dans og teater, som kommer mange til gode. Det kan for eksempel være lyd- og lysutstyr og annet sceneteknisk utstyr.

 • Søknadsfristen er 1. mars og 1. september hvert år. Normalt får dere svar på søknaden etter tre måneder.

 • Les mer her.

Øvingsutstyr

 • Kulturrom gir tilskudd til øvingsutstyr for musikk, dans og teater. Dette kan være lydutstyr eller instrumenter som brukes av et større fellesskap og har fast plassering i et øvingslokale.
 • Søknadsfristen er 1. september og 1. mars hvert år. Dere får vanligvis svar på søknaden innen tre måneder etter søknadsfristen.
 • Les mer her.
Lokaler

Akustikkmåling av rom

 • Kulturrom gir tilskudd til å måle akustikken i lokaler for musikk, dans og teater. Akustikkmåling gir nyttig informasjon om lydforholdene i et lokale, og er derfor et godt utgangspunkt for dere som ønsker å forbedre akustikken i lokalet deres.
 • Søknader om tilskudd til akustikkmåling behandles fortløpende. Dere får svar på søknaden innen to til seks uker.
 • Innlandet musikkråd gjennomfører akustikkmålinger av rom.
 • Les mer her.

Bedre lokaler og lydforhold (under 100 000,-)

 • Kulturrom gir tilskudd til bedre lydforhold og forbedring av lokaler innen musikk, dans og teater.
 • Dere kan her søke om tilskudd til å
  • Forbedre lydforholdene i et lokale
  • Bygge et dansegulv, eller en liten scene
  • Kjøpe inn dansematter, ballettbarrer, speil, scenetepper o.l
  • Lysblending, sceneinndekning mm
 • Hvordan vet vi hva vi trenger?
 • Merk: Totalkostnaden på tiltaket dere søker om kan ikke være mer enn 100 000,-
 • Søknadsfristen er 1. mars og 1. september hvert år. Dere får vanligvis svar på søknaden innen 3 måneder etter søknadsfristen.
 • Tilskuddsområdet het tidligere «Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak»
 • Les mer her.

Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-)

 • Kulturrom gir tilskudd til å forbedre akustikk, lydisolere og bygge scene-. øving- og prøvelokaler. Alle som søker må først gjennomføre et akustisk forprosjekt.
 • Dere kan søke om tilskudd til å
  • forbedre akustikken og lydisolasjonen i eksisterende lokaler
  • bygge om lokaler til egnede øvingsrom eller prøvelokaler
  • etablere et scenelokale
  • andre tiltak for bedre lokaler
 • Rapporten fra forprosjektet som utarbeides i forkant, vil beskrive nødvendige tiltak og kostnader.
 • Søknadsfristen er 1. september og 1. mars hvert år. Dere får vanligvis svar på søknaden ca. tre måneder etter søknadsfristen.
 • Tilskuddsområdet het tidligere «Bygg og større akustiske tiltak»
 • Les mer her.

Akustisk forprosjekt

 • Kulturrom gir tilskudd til å kartlegge akustikken i et lokale, måle lydgjennomgang mellom ulike lokaler og foreslå tiltak for å gjøre lokalene mer egnet til musikk, teater og dans. Dette gjelder både nyetablering og utbedring av eksisterende rom. Målet er at øvingsrom og scener skal ha tilfredsstillende akustiske forhold for både utøvere og publikum.
 • Alle som skal søke tilskudd til Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-), må først gjennomføre et akustisk forprosjekt.
 • Søknader om tilskudd behandles fortløpende. Dere får svar på søknaden innen to til seks uker.
 • Les mer her.