Handlingsprogram 2024-2025

Under finner du Innlandet musikkråds handlingsprogram for perioden 2024-2025. Nederst på siden kan du også laste det ned som PDF. Handlingsprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 13.03.2024.

Bakgrunnsinformasjon

Bakgrunnsinformasjon

Innlandet musikkråd er den regionale paraplyorganisasjonen for musikklivet i fylket, og ble etablert i 2008, etter sammenslåing av musikkrådene i Oppland og Hedmark (stiftet i 1979). Vår hovedoppgave er å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen. Gjennom vår kompetanse er vi en verdifull ressurs for musikklivet i Innlandet, og vi arbeider kontinuerlig for å fremme dens styrke og posisjon. Vi arbeider for å bedre rammevilkårene for musikkorganisasjonene- og lagene i fylket. Vi er også det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner i kultur- og skolesektoren i fylket.

Innlandet musikkråd er regionledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF), som springer ut av det brede, folkelige musikklivet. Vi mener det organiserte musikklivet er en forutsetning for et vitalt og fremtidsrettet musikkliv. Organisasjonslivet skaper muligheter for medvirkning og deltakelse. Musikklivet bidrar til å fremme forståelse mellom mennesker som ellers ikke ville hatt kontakt.

Norsk musikkråd (NMR) – musikklivets nettverk – er en interesseorganisasjon for det organiserte musikklivet i Norge. Norsk musikkråd finnes fordi musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig utvikling, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Erkjennelsen knyttes til musikkens egenart som kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og velkomne som deltagere i organisasjonen. Norsk musikkråds visjon er: Musikkglede for alle.

Musikkens studieforbund (MSF) er et av Norges 14 statlig godkjente studieforbund, og virksomheten skal bidra til å oppfylle Lov om voksenopplærings overordnede mål:

 • å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved åengasjere og utvikle aktive medborgere.
 • å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.
 • å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i etsamfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) har siden 2015 hatt en felles Strategi- og handlingsplan (fra 2021 kalles det overordnet styringsdokument). Etter Musikktinget til NMR og MSF i juni 2023, har organisasjonene endt med å ha hvert sitt overordnede styringsdokument i perioden 2023 - 2025. Det overordnede styringsdokumentet er bygget opp med verdigrunnlag, formål, strategisk grunnlag og en handlingsplan som skisserer hovedmål for arbeidet de neste to år.

Innlandet musikkråd har lagt de to overordnede styringsdokumentene til grunn for sitt handlingsprogram i perioden 2024-2025.

Politikk og kulturadministrasjon

Større innflytelse

 • Synliggjøre lokale lag og organisasjoners aktiviteter, for medlemmer, publikum, media og politikere, slik at flere kan få mulighet til å utøve og oppleve musikk.
 • Delta på møter i fylkets hovedutvalg for kultur, og informere om aktuelle tema.
 • Gi pris til beste musikkommune i Innlandet (hvert andre år)
 • Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt, og delta aktivt på høringer og konferanser.
 • Støtte og veilede arbeidet i styrene i lokale råd. Prinsippene i «Platform for samspill og samarbeid» fra Frivillighet Norge/Kommunenes sentralforbund legges til grunn.
 • Bidra til etablering av kommunedelplaner for kultur.
 • Samarbeide tett med regionens paraplyorganisasjoner på frivilligfeltet.
 • Synliggjøre musikklivets og musikkens positive helse- og samfunnseffekter.

Musikklivet trenger bedre lokaler

 • Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk.
 • Sikre skolen som lokalt kulturhus med tilrettelagte arealer i kravspesifikasjoner for skolebygg.
 • Lokaler som stilles til rådighet, må tilfredsstille krav slått fast i NS 8178:2023, NS-ISO 23591:2021 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål».
 • Samarbeide med fylkeskommunen om spillemiddeltildelinger til kulturarenaer.
 • Delta i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler.
 • Tilby foredrag om temaet til skoler, høgskoler og organisasjoner.
 • Tilby akustikkmålinger og rådgivning til fylkeskommunen, kommuner og lag.
 • Sikre at voksenopplæringslovens bestemmelser og gratis lokaler til kurs og opplæring følges
  av kommunene.

Støtteordninger og kompetanseheving

Bedre rammevilkår for lagene og medlemsorganisasjonene

 • Veilede og saksbehandle opplæringsmidler via Musikkens studieforbund.
 • Følge opp og veilede arrangører av tilrettelagte aktivitets- og opplæringstilbud i musikk.
 • Veilede og saksbehandle søknader til Frifond musikk.
 • Informere om støtteordninger (KOMP, Frifond, Kulturrom, fylkesordninger og andre).
 • Arbeide for økte rammer for driftsstøtte til de regionale organisasjonene.

Økt rekruttering og deltakelse

 • Arbeide for at flere ungdommer tar i bruk UngINN-kortet (tidligere «Kulturkortet for ungdom»).
 • Vi skal ha kunnskap om endringer i barn, unge og voksnes deltakelse i musikklivet.
 • Arrangere kurs i prioriterte emner (jf. Musikkens studieforbund), gjerne i samarbeid med medlemsorganisasjoner, lokaler råd og andre aktører.

En levende og lærende organisasjon

Godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom medlemmer, organisasjoner i kulturfeltet, offentlige myndigheter og næringslivet

 • Arrangere møteplasser for organisasjoner.
 • Delta aktivt på felles arenaer.
 • Spre de gode eksemplene.
 • Drifte rådets hjemmeside og sosiale medier.

Samarbeide med videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler og VOFO regionalt

 • Følge med på utviklingsprosjekter og talentutviklingsprogrammer.

Aktive lokale musikk- og kulturråd

 • Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale råd.
 • Bidra til at de lokale musikkrådene deltar i nasjonale konferanser.
 • Informere kulturetater om lokalt musikk- og kulturrådsarbeid.

Handlingsprogrammet for 2024-2025 kan du laste ned som PDF her.