Innlandet kulturkrets

Et mer samlet frivillig kulturliv - Innlandet kulturkrets

Bakgrunn

I regjeringens strategi for kulturfrivilligheten «Rom for deltakelse» påpekes mangelen på faste strukturer for samordning av interessene til de ulike delene av kulturfrivilligheten på regionalt nivå. Deretter slås det fast at regjeringen vil «støtte opp under regionale initiativ for opprettelse av samarbeidsorganer på kulturområdet».

Kulturalliansen, Norsk Musikkråd, Kulturvernforbundet og Voksenopplæringsforbundet (VOFO), teaterutvalget i Kulturalliansen har etablert et samarbeidsprosjekt «Utvikling av regionale kulturkretser». Målet er å utvikle et rammeverk og en modell for regional kretser for det frivillige kulturlivet. Vestland fylkeskommune og Møre og Romsdal musikkråd er observatører i styringsgruppa for prosjektet. Kulturalliansen er administrativt vertskap for samarbeidsprosjektet og har gitt Birgitte Brekke Organisasjonsutvikling AS i oppdrag å lede prosjektet.

Målet er å få mer oversikt og innsikt i status for kulturlivet og kulturfrivilligheten på regionalt nivå. Slik skal kulturlivet bli en tydeligere og viktigere aktør, med en mindre fragmentert organisasjonsstruktur. Dermed blir forutsetningene for å være både korrektiv og sparringspartner for fylkeskommunenes kulturoppgaver og forvaltning av virkemidler, enda bedre.

Innlandet er pilotfylke for regionale kulturkretser

I januar 2024 ble det sendt ut en invitasjon fra styringsgruppa i prosjektet til å delta som kulturkrets-pilot. Innlandet musikkråd søkte om å delta i pilotprosjektet, og ble valgt til å lede prosjektet i Innlandet. I tillegg ble Norges Musikkorps Forbund Trøndelag valgt som pilot for Trøndelag, og Memoar Vestland & Bergen m.fl. ble valgt som pilot for Vestland.

De tre pilotene skal:

  • Etablere en kulturkrets som samarbeidsforum for regionale ledd i frivillige kulturorganisasjoner i sitt fylke
  • Etablere kulturkretsen som kontaktpunkt for fylkeskommunen

Målet med en regional kulturkrets i Innlandet

Målet med deltakelsen i pilotprosjektet er å igangsette en prosess og dialog som kan lede til en bedre organisering av det frivillige kulturlivet i fylket. Dette vil ikke bare styrke fellesskapet blant aktørene, men også øke synligheten og kunnskapen om det mangfoldige kulturlivet som eksisterer. Videre er intensjonen å forenkle hverdagen til kulturfrivilligheten. Et klart definert mål er å skape bedre oversikt og innsikt i statusen for kulturfrivilligheten, slik at den kan fremstå som en tydeligere og mer betydningsfull aktør både regionalt og lokalt. Samtidig er det ønskelig at organisasjonsstrukturen blir mindre fragmentert, noe som vil bidra til et kulturfelt som er mer effektivt og samordnet.

Innlandet har et mangfoldig kulturliv som omfatter alt fra tradisjonelle håndverk og lokal folklore til moderne kunstformer og musikk, og er kjent for sine kulturelle arrangementer, kunstnere, musikere og rike natur- og kulturarv. Dette brede spekteret av kulturelle uttrykk gjenspeiler Innlandets unike identitet og er en verdifull ressurs for samfunnet. Som pilot for regionale kulturkretser søker vi å styrke og organisere dette kulturlivet for å fremme rekruttering, samarbeid og samlet innflytelse innen kultursektoren. Et slikt prosjekt kan være med på å bidra til å styrke og videreutvikle denne rike kulturarven for kommende generasjoner.

I Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2022–2026 (31) har fylkeskommunen som visjon å være best på kultur, og deres strategi innebærer å styrke kulturlivet i regionen. Etableringen av regionale kulturkretser vil være et betydelig skritt i retning av å realisere denne visjonen. Gjennom å samle og koordinere kulturaktørene i Innlandet vil dette prosjektet bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse, samarbeid og kunnskapsdeling innen kultursektoren. Dette vil ikke bare styrke kulturlivet i regionen, men også bidra til å utvikle en mer helhetlig og effektiv kulturpolitikk som er tilpasset Innlandets unike behov og potensial.

Gjennom samarbeid og felles innsats fra ulike kulturaktører i regionen, ønsker Innlandet musikkråd å bidra til en mer organisert og samlet kulturvirksomhet som vil kunne gavne både kulturlivet og samfunnet som helhet. Denne samlede tilnærmingen er også viktig politisk, da det gir kultursektoren en sterkere og mer enhetlig stemme i dialogen med myndigheter og politiske beslutningstakere.