Innlandet musikkråd gjennom 40 år

Mye har skjedd siden Innlandet musikkråd ble stiftet i 1979. Under følger en kort historikk.

Kollasj logoer

Kronologisk oversikt

Klikk deg inn på årene for å lese mer.

1979
 • Hedmark Sang‐ og Musikkråd ble stiftet 25.11.1979
 • Arne Hokstad ansettes som fylkesstudiesekretær (50% stilling)
 • Etablering av voksenopplæringstiltak etter Lov om voksenopplæring (ny i 1976, den første i sitt slag
1980
 • Etablerer studieringer på høgre nivå i samarbeid med det regionale høgskolestyret
 • Hedmark fylkeskommune yter tilskudd til drift og opplæringsaktivitet
 • Hedmark sang og musikkråd blir medlem i Hedmark Studiesamnemnd
1981
 • Flytter inn i kontor i Skolegata 12 på Hamar
 • Rådet arbeider sammen med «Fellesrådet for sang og musikkorganisasjonene i Norge» for en statlig støtteordning til kommunale musikkskoler
1982
 • Aksjonen «Støtte til musikklivet» får stor oppmerksomhet i media
 • Rådet arbeider for opprettelse av flere musikkråd i kommunene
1983
 • Stillingen til studierektor Arne Hokstad økes til 100%
 • Informasjonsblad til lag, organisasjoner og lokale musikkråd startes – 4 utg./år
1984
 • Tore Alhaug ansettes som studierektor/daglig leder fra 1.8.
 • Rådet oppretter et felles sekretariat i St. Olavsgt 63 på Hamar for musikkorganisasjonene
 • Etablerer kontakt og samarbeid med fylkeskulturetaten
 • Oppretter eget musikkbarnehagetilbud i kommuner uten slikt tilbud
1985
 • Flytter kontor til lokaler i Sangen og Musikkens Hus på Hamar
 • Egne kurs med god deltakelse; panfløytekurs, korseminar og musikkterapikurs
 • Vanskelig økonomi på grunn av kutt i statstilskuddet til voksenopplæring
1986
 • Styreleder og to styremedlemmer trekker seg 1.12. på grunn av uenighet om ledelsen av rådet
1987
 • Rådet arrangerer Ungdommens kulturmønstring (UKM) for første og siste gang på oppdrag fra fylkeskommunen
1988
 • Flere møter i kommunene om etablering av lokale musikkråd
 • Tar initiativ ovenfor fylkeskommunen for å få etablert en profesjonell musikerordning i Hedmark
 • Medstifter av Festspillene i Elverum
 • Ungdommens musikkfestival (en variant av UKM) avlyses
1989
 • Tove Nysted Konterud ansettes som sekretær i 50% stilling fra 15.9.
 • Rådet deltar i utredning av plan for distriktsmusikerordning i Hedmark v/ styremedlem Ole Jacob Sundby
 • 10‐års jubileumskonsert 25.11. i Hamar kulturhus (Scandic scene)
1990
 • Flytter inn i St. Olavsgate 61/Musikk-Miljø, framleie av lokaler til Akre‐Midtsund Musikk, Hedmark musikkrets, Korpsservice AS og Lundquist pianoservice
 • Rådet representerer Hedmark fylkeskommune i styret for Festspillene i Elverum
 • Rådet arrangerer konferansen «OL og musikkens rolle», med deltakere fra hele Østlandet
 • Lokale musikkråd i 22 av Hedmarks 23 kommuner
1991
 • Musikkverkstedordningen introduseres – rådet veileder og oppsøker potensielle søkere
 • Rådet deltar i forberedelsen av folkelivsprogrammet til OL i 1994
1992
 • Administrasjonen av Ungdommens kulturmønstring i Hedmark flyttes til Turneorganisasjonen for Hedmark
 • Kurs i forbindelse med HVPU‐reformen, og for lokale musikkråd
 • Hedmark korforbund etableres, og flytter inn i Musikk-Miljø
1993
 • Etablerer musikkrådets stipend for unge, særlig talentfulle sangere og musikere i Hedmark
 • Deltar i prosjektet Musikk og sysselsetting – Ola Nordsveen og Arne Levi Christiansen engasjeres i 100% stilling (KAJA‐midler) i to år, og gjør en nødvendig opprydding i arkivene
1994
 • Tar i bruk nye lokaler i St. Olavsgate 61 på Hamar og samlokaliserer flere medlemsorganisasjoner
 • Gjenopptar lobbyarbeidet for etablering av profesjonell musikerordning i fylket
1995
 • Nytt navn; Norsk musikkråd Hedmark (NMR Hedmark)
 • Styreplassene i Festspillene i Elverum tilbakeføres til fylkeskommunen
 • Arbeider for opprettelse av studieveilederstillinger i flere kommuner
 • Roar Jevne engasjeres i 100% stilling i 10 måneder – KAJA‐midler
 • Studierektor Tore Alhaug slutter pr 31.12. – Tove N. Konterud konstitueres som leder, og Einar Nielsen fra NMR
 • Oppland fungerer som «setterektor» til ny studierektor er på plass
1996
 • Ny studierektor Trond Eklund Johansen starter 1. august
 • Deltar sammen med NMR Oppland i MusikkMønstring ‘97 – en talentkonkurranse på kjøpesentre i Hamar, Gjøvik og Lillehammer
 • Arrangerer lokal audition for Talentiaden i samarbeid med NRK 1 og Norsk Tipping
1997
 • Studierektor engasjeres av Hedmark fylkeskommune til å lede planprosjektet «Plan for Musikerordning for Hedmark» – og får permisjon i 50% stilling, Gunnhild Slåtten engasjeres i permisjonstiden
 • Deltar i utbyggingsprosjektet Åmot kulturhus på Rena – et resultat av rådet er tillagt en formell rolle som høringsinstans for Kulturdepartementet i forbindelse med regionale og lokale kulturhusprosjekter
 • Hedmark og Oppland Sangerforbund tas opp som assosiert medlem
 • Arrangerer kurs i "Markedsføring og utvikling av kulturarrangement" v/Gert Ohlsson med stor deltakelse
 • Arrangerer MIDI‐kurs flere steder i fylket
1998
 • Vertskap for Alexandra Brass Band fra Johannesburg i Sør‐Afrika (ukes opphold – i samarbeid med Toneheim folkehøgskole og Musikkverkstedordningen)
 • Skifter navn til Hedmark musikkråd – for å styrke identiteten til Hedmark fylke (som område)
 • Gjennomfører en undersøkelse om lokaler til øving, lager og konserter blant lagene i fylket, finansiert av Hedmark fylkeskommune
 • Deltar i referansegruppe for Positivt skolemiljø, et prosjekt i regi av Norsk musikk‐ og kulturskoleråd
 • Hamar kommune inviterer rådet med i prosjekteringsgruppen for nytt regionalt kulturhus på Hamar
 • Stiftelsen RingsakerOperaen tas opp som medlem i rådet
 • Musikerordning vedtas i fylkestinget, men realiseres ikke
1999
 • Deltar i fylkeskommunens utredning «Kultur 2000» og i arbeidet med revisjon av de fylkeskommunale kulturtilskuddsordningene
 • Harddiskutstyr kjøpt inn med støtte fra Musikkverkstedordningen, Sparebanken Hedmark og fylkeskommune
 • Samarbeid om prosjektet «Kultur gir Helse» ‐ med Ringsaker kommune og Norsk kulturråd
 • Administrerte innsamlingsprosjekt – instrumenter til Sør‐Afrika (samarbeid med NMF og Jeunesses Musicales)
 • Rådet etablerer egne hjemmesider
2000
 • Musikerordning for Hedmark etableres med kontorplass sammen med rådet, og rådet får en styreplass i stiftelsen
 • Norges musikkorps forbund Hedmark og Hedmark korforbund sier opp leieavtalene i Musikk‐Miljø
 • Rådet etablerer en nettbasert oversikt over kulturlokaler for fylket
2001
 • Rådet involveres i privat kulturhusprosjekt på Koigen, Hamar
 • Jorunn Øberg ansettes i 50% stilling fra 1. juni – med økonomi som hovedoppgave
 • Norsk kulturskoleråd Hedmark etablerer seg med kontor i Musikk‐Miljø
2002
 • Rådet starter sangkurs for nybegynnere – i «Jeg‐kan‐ikke‐synge»‐serien – i samarbeid med Toneheim folkehøgskole
 • Omstilling i Norsk musikkråd – alle ansatte overføres formelt til Norsk musikkråd
 • Nedbemanning som følge av utmeldingen fra Norges Musikkorps forbund og Norsk korforbund
 • Arrangerer Norsk musikkråds ledermøte på Hamar og kulturkonferanse på Rena
 • Hedmarken symfoniorkester kjøper tjenester fra rådet tilsvarende 20 % stilling
 • Jorunn Øberg slutter pr 31.12.02, og starter i Ung kirkesang (i rådets lokaler).
2003
 • Kurssamarbeid med Musikerordningen og Østnorsk Jazzsenter: Arrangørkurs
 • Musikerordningen flytter til Hedmark fylkeshus
 • Hedmark barne‐ og ungdomskorforbund legges ned, og sier opp sin leieavtale i MusikkMiljø
 • Rådet er med i lokale kulturhusprosjekter: Gausdal samfunnshus og Tingnes kulturhus i Ringsaker
 • Rådet er med i det fylkeskommunale innsatsstyret for kulturbasert næring
 • Deltar i forprosjekt på InterReg IIIA‐prosjektet Idavollen
2004
 • Kontorfellesskapet i St. Olavsgate 61 blir oppløst, og rådet flytter til Hedmark fylkeshus
 • Arbeidsgiveransvaret overføres fra Norsk musikkråd til Hedmark musikkråd pr 1.5.
 • Tove Nysted Konterud slutter pr 1.4., som et resultat av trangere økonomi
2005
 • Arrangerer Jeg‐vil‐synge‐Prøysenkurs i samarbeid med Prøysenhuset
 • Samarbeider med Elverum folkehøgskole om sangkurs
 • Deltar i utredningen «Helhetlig satsing på musikk i Hedmark»
 • Avslutter avtalen om salg av tjenester til Hedmarken symfoniorkester pr 1.6.
 • Løser voksenopplæringsoppgaver i Oppland for Musikkens studieforbund (MSF) f.o.m. 1.1. etter nedleggelsen av Norsk musikkråd Oppland
 • Tar over søknadsbehandlingen av Frifond musikk og Musikkverkstedordningen i Oppland
2006
 • Deltar i referansegruppe for Kulturnett Hedmark, og i prosjektet Musikkarkiv i Hedmark
 • Hedmark sangerforum tas opp som medlem i rådet
 • Hedmark og Oppland Sangerforbund blir ordinært medlem av rådet
2007
 • Arrangerer Gregorianikk‐kurs i samarbeid med Middelalderfestivalen på Hamar
 • Starter samarbeid med Viken folkehøgskole om sangkurs
 • Samarbeider med Musikk i Hedmark om arrangørkurset UTSOLGT!
 • Rådet deltar i kulturhusprosjekter på Lesja, Hamar og Terningen Arena, Elverum
2008
 • Hedmark og Oppland musikkråd stiftes på årsmøtet i Alvdal den 5. april – etter en omfattende prosess
 • Gudbrandsdal folkemusikklag, Valdres folkemusikklag og Vest‐Oppland folkemusikklag blir medlemmer av rådet.
 • Samarbeidsavtale med regionleddene i Norges korforbund og Norsk musikkorps forbund etableres
2009
 • Etablerer 2‐årig samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommune
 • Nytt kurs: Sommerkurs i storbandspill i samarbeid med Østnorsk jazzsenter
 • Øker bemanningen med en 50% stilling – Per Ivar Tamnes starter i september som fagkonsulent
 • Rådet deltar i kulturhusprosjekter i Kongsvinger (Rådhusteateret) og Gran (Hadeland videregående skole/kultursal)
 • Jubileumsmarkering på Hamar 19.11. – tidligere ansatte og styreledere var gjester, sammen med representanter fra NMR/MSF, medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere
2010
 • Årsmøte i Gausdal, Norsk musikkråds leder, Magnar Bergo er vår gjest
 • Lesja kulturhus innvies, rådet deltar videre i kulturhusprosjektene på Hamar, Gran, Kongsvinger, Jevnaker og nybygg ved Nord-Østerdal videregående skole
 • Musikkarkiv for Hedmark vedtas opprettet, og første daglige leder, Leif Ingvar Ranøien, ansettes
2011
 • Rådet flytter inn i nye lokaler i Folkets Hus på Hamar, 1.4. – midlertidig lokalisering til nytt kulturhus står ferdig
 • Ledermøte på Hamar, fokus på forholdet til kommunene/KS
 • Per Ivar Tamnes slutter 1.5., og går over i stilling i Ung kirkesang – stillingen holdes ledig på grunn av økonomi
 • Akustikkmåleutstyr kjøpes inn, og rådet tilbyr nå lydmålinger av konsert‐ og øvelokaler
2012
 • Årsmøte på Lillehammer, der Musikkens studieforbunds leder, Hans Kåre Flø var gjest, og Anja Katrine Tomter fra NRK foreleste om mediearbeid.
 • Solveig Rønningen fra Ringebu/Gjøvik starter 1.8. i 60 % stilling som fagkonsulent, der VOFO Hedmark kjøper ut tjenester til regionkonsulent, tilsvarende 30 % stilling
 • Daglig leder er foreleser for Kulturdepartementets samling for fylkenes anleggskonsulenter – Tema: lydforhold i musikklokaler, kulturhusprosesser og forvaltning av spillemidler til lokale kulturarenaer (desentralisert ordning)
2013
 • Ledermøte på Honne, der Jan Erik Helleren informerte om Korps i skolen, og det arbeidet som gjøres i Øystre Slidre
 • Avtale med Musikkregion Gjøvik om måling av akustikk i et stort antall lokaler i Gjøvikregionen
2014
 • Musikkrådet flytter inn i nye kontorlokaler i Hamar kulturhus, som innvies i mars.
 • Årsmøte i Hamar kulturhus; Norges korforbunds distriktsledd i Hedmark og Gudbrandsdalen melder seg inn.
 • Konsulentstillingen økes til 80 %
2015
 • Marit Wedvik ansettes som vikar i konsulentstillingen.
 • Ledermøte på Lillehammer, temaforedrag om rekruttering ved Jomik Guldager, Stathelle skolekorps.
 • Norges korforbund Østerdalen ble tatt opp som nytt medlem
 • Musikktinget 2015 arrangeres på Hamar
2016
 • Marit Wedvik slutter 1.1., og konsulentstillingen står vakant i første kvartal
 • Årsmøte i Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss, Jon G Olsen, styreleder i Musikkens studieforbund trakk opp linjer videre
 • Musikkregion Gjøvik, Folkeakademiet og Elisabeth Lund fra Vestre Toten. Folkeakademiet Oppland‐Hedmark og Norges korforbund Vestoppland ble tatt opp som nye medlemmer.
 • Solveig Rønningen kommer tilbake etter permisjon, nå i 50 % stilling for oss og 50 % som daglig leder for Kirsten Flagstad Festival/Klassisk Hedmarken.
2017
 • Ledermøte i Prøysenhuset, ny generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli besøkte oss og inspirerte
 • Stiftelsen Musikk i Hedmark ble avviklet 1.9.
 • Daglig leder inviteres inn styringsgruppa for ny felles musikksatsing i Hedmark og Oppland
2018
 • Årsmøte i Søndre Land, Norges korforbund er tilbake som medlem i MSF, og deres lokallag er tilbake studieforbundet
 • Solveig Rønningen sier opp sin stilling, og slutter 1.5.
 • Eirin Lien tilsettes i 80 % stilling som konsulent, og starter 20.8.
2019
 • Nytt navn fra 1.1.2019 – Innlandet musikkråd
 • Ledermøte på Lillehammer, der Odd Håpnes fra «Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg» foreleste om helseeffektene av kulturaktivitet, og Randi Langøigjelten, påtroppende fylkeskultursjef orienterte om sammenslåingsprosessen i Innlandet. NyMusikk Innlandet ble tatt opp som nytt medlem i rådet
 • Akustikkmåling #100 i Innlandet ble passert i juni, Hernes skole i Elverum, og konsulent Eirin Lien er sertifisert måler
 • Konsulent bistår sentralleddet med tilskuddsforvaltning fra 1.12
2020
 • Årsmøtet ble gjennomført digitalt, på grunn av smittevern
 • Nytt medlem tatt opp, Sinfonietta Innlandet, et profesjonelt prosjektorkester basert på Gjøvik
 • Daglig leder blir del av Norsk musikkråds smitteverngruppe, og deltar i utformingen av www.musikk.no/smittevern
 • For medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd blir det et unntaksår, der store deler av aktivitetene settes på vent eller avlyses. Hele 40 % nedgang i timetallet på voksenopplæringskurs fra 2019 til 2020
2021
 • Ledermøtet ble gjennomført digitalt, på grunn av smittevern
 • For medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd blir det enda et unntaksår, der store deler av aktivitetene settes på vent eller avlyses, og timetallet i voksenopplæringen har en nedgang på 42 % fra 2019 til 2021
 • Eirin Lien ansattes som daglig leder 1. mai, etter Trond Eklund Johansen
 • Kim Kristian Osmundsvåg ansettes i en 40% stilling som konsulent, og sier opp sin stilling fra 31.12.21
2022
 • Årsmøtet ble gjennomført på Hamar Teater. Jimmy Høiberget velges som ny styreleder etter Kåre Haugli.
 • Julianna Okstad engasjeres i september og ut året som koordinator for prosjektet "Kulturfellesskap for ukrainske flyktninger"
2023
 • Ledermøtet gjennomføres på Honne, og David Morton og Birgitte Bjørnsdatter Bruget holder foredrag om rekruttering til korps
 • Vi starter med et kartleggingsprosjekt av kulturlokaler i Innlandet fylke, i samarbeid med Kulturalliansen og Norsk musikkråd
 • I september flytter vi kontorlokaler fra Hamar kulturhus til Strandgata 33 på Hamar

Tidligere styreledere og daglige ledere

Klikk på knappen under for en historisk oversikt over styreledere og daglige ledere.