Nyheter  Tirsdag 19. september 2023

Norsk standard for konsertlokaler er publisert

Hva er et godt konsertlokale, og hvilke kriterier skal være oppfylt? Det svarer den nylig publiserte NS 8178:2023 "Akustiske kvalitetskriterier for saler til musikkframføring" på.

I 2014 kom standarden NS 8178:2014, "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkøvelse." Standarden ble banebrytende og har i mange år vist seg å fungere meget godt - og brukes svært ofte når man prosjekterer rom og lokaler som skal brukes til musikk. Standarden omfattet både øvings- og konsertlokaler. I 2021 ble denne erstattet av ISO-standarden NS-ISO 23591, som omfattet kun øvingslokaler. Den nye NS 8178:2023 som nå nettopp er utgitt, er en revidert versjon av den "gamle" NS 8178:2014, og omfatter konsertlokaler.

Standarden kan brukes til vurdering av egnethet av både nye og eksisterende bygg/rom og lokaler til en musikkform, samt til å dimensjonere nye bygg og rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen. Kriteriene i standarden kan brukes til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, og vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål.

Siden den kun omfatter konsertlokaler var det mulig å bli litt mer tydelig enn i den gamle standarden. Samtidig er det aller meste beholdt, og standarden er også koordinert med den internasjonale ISO-standarden for øverom.

21 Klokkemesse Hamardomkirke liten

Hamar domkirke er et av flere gode konsertlokaler i Innlandet. Her under Klokkemesse i 2021.

Hovedkriteriene er som tidligere

Selv om vi nå har fått en revidert standard, er hovedkriteriene som tidligere: Tilstrekkelig volum, god nok takhøyde og gode dimensjoner, etterklangstid tilpasset musikksjangeren og ikke for mye bakgrunnsstøy. Samtidig er det et eget kapittel om variabel akustikk og utvidede kriterier for bakgrunnsstøy som omfatter både utendørs støy, støy fra ventilasjon og andre bygningstekniske installasjoner og fra andre tekniske installasjoner og utstyr som brukes i konsertsammenheng (scenetrekk, projektorer, lyskastere etc.).

Standarden er - som tidligere - delt inn etter tre musikktyper: lydsvak akustisk musikk (som strykere, kor etc.), lydsterk akustisk musikk (som korps, symfoniorkester etc.) og forsterket musikk (band, musikk som spilles gjennom høyttaleranlegg).

NS 8178:2023 "Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring" kan kjøpes her.

Norsk versjon av øveromstandarden er også publisert

Samtidig med utgivelsen av konsertromstandarden NS8178:2023, ble også den norske versjonen av øveromstandarden, NS-ISO 23591:2021 "Akustiske kvaliteteskriterier for rom og lokaler til musikkøving" publisert. Denne er helt identisk med den engelske versjonen som kom i desember 2021, men nå i norsk språkdrakt.

NS-ISO 23591:2021 "Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving" kan kjøpes her.

Les mer hos Norsk Standard