Nyheter  Torsdag 9. mai 2019

Regionreform - hva med frivilligheten?

Frivillighet Norge, samarbeidsforumet til de frivillige organisasjonene i Norge, anser at den nye regionreformen vil kunne by på både muligheter og utfordringer for frivilligheten. Frivillighet Norge har derfor gjennomført en kartlegging for å få en oversikt over hvordan samarbeidet mellom fylkeskommunene og frivilligheten fungerer i dag. Frivillige organisasjoner spiller en stor rolle for folks hverdag, og derfor er det viktig å gi rom og sikre best mulige rammevilkår for frivilligheten.

Som en del av reformen har regjeringen signalisert at statlige tilskuddsordninger flyttes til fylkene. Regjeringen har ikke sagt hvilke tilskuddsordninger de vil flytte, men et resultat kan bli at finansieringen av norsk frivillighet vil svekkes. Det regionale nivået i de frivillige organisasjonene er viktig i enhver frivillig organisasjon. De er bindeleddet mellom sentralleddet og det lokale nivået, og har ofte en nøkkelrolle i oppstart, opplæring og oppfølging av lokale lag og foreninger. Fylkeskommunen bør jobbe for sterke regionledd i de frivillige organisasjonene, og bør støtte disse økonomisk med tilskuddsordninger for drift og utvikling.

En av de frivillige organisasjonenes største utgiftsposter, er leie av lokaler. Fylkeskommunen kan som eier av de videregående skolene, idrettsanlegg og andre lokaler gjøre hverdagen til frivillige organisasjoner lettere ved å gi frivilligheten et sted å være. Frivillighet Norge mener at utlån av lokaler til frivillige organisasjoner ikke bør være en inntektskilde for fylkeskommunen, men at fylkeskommunen bør legge til rette for at utlån er gratis eller til selvkost.

Å gå gjennom en regionreform krever en drastisk omstilling hos alle. Derfor bør det vedtas en regional frivillighetspolitikk hvor fylkeskommunen har en samlet tilnærming til frivilligheten. En slik strategi bør inneholde fylkeskommunens prinsipper og ambisjoner for samarbeid med frivilligheten, en status for de frivillige organisasjonene i fylkeskommunen, en oversikt over fylkeskommunes frivillighetspolitiske virkemidler, og en tiltaksplan for å videreutvikle fylkeskommunens samarbeid med frivilligheten og frivillighetens rammebetingelser. Den regionale frivillighetspolitikken må forankres politisk, og bør utvikles i samarbeid med frivilligheten.

Les Frivillighet Norges kartlegging her