Nyheter  Fredag 3. mai 2024

Alle inkludert!

Ny handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur, idrett og friluftsliv

30. april lanserte regjeringen en ny handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter (2024-2026). Planen har blitt til i et samarbeid mellom Kulturdepartementet, organisasjonene og barn og unge selv.

Formålet med handlingsplanen er at alle skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter i hele landet. Handlingsplanen inneholder seks innsatsområder og 43 tiltak som skal gjøre det lettere for alle å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter.

Handlingsplanen er nyttig for Norsk musikkråds medlemmer og nettverk i arbeidet med gjøre deltakelse så enkelt og attraktivt som mulig, samtidig som den skisserer ut tyngre virkemidler på tvers av sektorer for å motvirke sosialt utenforskap.

Noen utvalgte tiltak:

  • Prioritere brede og enkle tilskuddsordninger som bidrar til barn og unges deltakelse i kultur-, idretts og friluftslivs ved tildelingen av spillemidler i 2024. (tiltak nr 1)
  • Regjeringen vil i samarbeid med musikkorganisasjonene styrke og videreutvikle tilskuddet til lokale korps og orkestre i tildelingen av spillemidler i 2024. (8)
  • Gjennomgå retningslinjer til inkludering i kulturliv og vurdere hvordan ordningen kan utvikles og tilpasses organisasjonenes behov for forutsigbarhet. (9)
  • Utarbeide en nasjonal veileder for kommunal planlegging av lokaler til kulturformål i dialog med sektoren og øke tilskuddsordningen Kulturrom i 2024. Målet er flere egnede lokaler lokalt og økt medvirkning i lokale og kommunale planprosesser. (10)
  • Etablere et 3-årig mangfoldsløft i kulturfrivilligheten ved å samle aktører som jobber med deltakelse, inkludering og kultur, bygge på pågående arbeid, bygge ny kunnskap og spre beste praksis. (19)
  • Vurdere å opprette et billettfond som en 2-årig prøveordning for å sikre at flere barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur på teater, i orkestersaler og på museum. (21)
  • Stimulere blant annet biblioteker, fritidsklubber og organisasjoner til å utvikle nye tilbud og åpne møteplasser for egenorganiserte og organiserte, sosiale aktiviteter gjennom pilottiltak. (23)
  • Bestille følgeforskning på tiltak i handlingsplanen og forskning som fyller kunnskapshull om bl.a. barrierer og suksessfaktorer innen idretts-, kultur- og friluftslivsaktiviteter, betydningen av funksjonsnedsettelser og hva unge gjør i stedet for å drive med organiserte aktiviteter, hvordan barn og unge driver egen organisert idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturaktivitet. (41)

Norsk musikkråds visjon er Musikkglede for alle. Vi jobber for at alle skal få muligheten til å oppleve musikk i alle faser av livet fordi det gir glede, helse og økt livskvalitet. Her kan du lese vårt bidrag til utformingen av handlingsplanen for deltakelse.

Foto listevisning: Nikoline Christensen, Oslo musikkråd (UKM Nordre Aker og Sagene)

20231010 kud lubna jaffery 015 hr

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Regjeringens mål og innsatsområder

- Få ned prisene og kostnadene på aktiviteter
- Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud
- Gjøre et større mangfold av tilbud tilgengelig for flere
- Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og -kulturaktiviteter
- Stimulere til mer, og nye former for samhandling
- Få mer kunnskap om sosial ulikhet i deltakelse og effekter av tiltak

Les handlingsplanen her