Ofte stilte spørsmål

Spørsmål med svar til veilederen Smittevern for musikkøvelser.

Spørsmålene er revidert 25. januar 2022.

Antall og avstand

Trykk + for å utvide listen

Hvor stor avstand bør det være mellom sangere og blåsere?

Normen som er etablert i veilederen Smittevern for musikkøvelser er minst 1,5 meter i front og 1 meter til siden. Bruk lokaler som er store nok og har god ventilasjon - og øv utendørs når det er mulig.

For å kunne synge og spille sammen er det nødvendig å kunne høre de andre utøverne. Hvis avstanden blir for stor blir det vanskelig å gjennomføre samspillsøvelser. Smitterisikoen innendørs ved trening med høy intensitet, sang og bruk av blåseinstrumenter kan i følge FHI være økt. Ytterligere avstand mellom personer, for eksempel 2 meter, kan bidra til å redusere smitterisikoen ved disse aktivitetene.

Kan avstandsnormen reduseres?

Det kan gjøres unntak fra avstandsnormen hvis det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten (se konkret formulering i veileder og/eller helsedir.no og fhi.no). Dette kan for eksempel være mindre ensembler som benytter seg av øvingshotell mv. og som ikke har andre alternativer. Vi oppfordrer til å opprettholde god avstand så langt det er praktisk mulig, med god gjennomlufting og ventilasjon.

Må vi spørre kommunen om tillatelse for å møtes til musikkøvelse?

Nei, med mindre noe annet er fastsatt i nasjonal eller lokal forskrift, er det som gjelder fritidsaktiviteter kun etablert som anbefalinger.

Musikkøvelser er ikke definert som arrangement. Øvelser regnes ikke som et offentlig arrangement og har ikke de samme kravene til antall og avstand som for eksempel konserter. Dersom det er innført et forsterket tiltaksnivå i kommunen kan det foreligge et forbud, så det er viktig at dere følger med på lokale bestemmelser i deres kommune.

Hvor mange kan delta? Kan flere grupper øve samtidig?

Med mindre kommunen har bestemt noe annet eller kommunen er omfattet av forsterkede smitteverntiltak etter covid-19-forskriften, kan ensemblet øve i grupper på inntil 20 personer. Flere grupper kan samles på samme øvelse, om nødvendig i samme rom, med 2 meter avstand mellom gruppene. Begrensningen gjelder innendørs. Utendørs musikkøvelser kan gå som normalt.

Hvert ensemble bør ha en smittevernansvarlig og av hensyn til kontroll, oversikt og sporing skal utøverne deles inn i grupper hvor det i hver gruppe bør utpekes en person som kan bidra til at smittevernrådene følges.

Merk: Kommunen kan ha satt andre bestemmelser. Ta kontakt med kommunelegen hvis du er usikker på hva som gjelder for din kommune.

Hvilke anbefalinger gjelder om voksne og barn øver sammen?

Det kan være forskjell i hvilke råd og anbefalinger som gis til fritidsaktiviteter for barn og voksne, være seg gruppestørrelser og avstand. Det er et uttalt mål fra myndighetene at fritidsaktiviteter for barn holdes åpne. Ved barne- og ungdomsaktivitet der det også deltar voksne utøvere kan en legge anbefalingene for barn og unge til grunn, men voksne bør så langt det er mulig følge de anbefalingene som er gitt for voksne.

For musikklek, babysang og andre aktiviteter for de minste barna hvor foresatt deltar, kan barn og foresatt telles som én person.

Konserter

Hva menes med «faste, tilviste plasser»?

Kravet om «fastmonterte seter» ble endret til «faste, tilviste plasser» i februar 2021. For at plassene skal regnes som «faste, tilviste plasser» må setene enten være nummererte, eller så må publikum bli tilvist faste plasser ved ankomst av vakter/verter. Kirkebenker er å regne som faste, tilviste plasser hvis de oppfyller ett av disse kriteriene. I tillegg gjelder krav om tilstrekkelig avstand (se forskriften for ordlyd).

Skal musikanter, sangere, verter m.v. regnes med i antallet på konserter?

Nei, kun publikum skal regnes med i antallsbegrensningen. Musikanter, sangere, verter, vakter, og andre personer som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet kommer i tillegg.

Andre spørsmål knyttet til konserter

For andre spørsmål knyttet til konsert henviser vi til egen spesifikasjon fra Norske konsertarrangører, og oppfordrer til å ta kontakt med ditt sentralledd eller fylkesmusikkråd for råd til gjennomføring av konsert.

Se også FHI sin informasjon om arrangementer.

Lokaler

Skolen vi vanligvis øver på har utlånsstopp. Hvordan kan vi gå frem?

Ensemblet som skal benytte undervisningslokalet bør gå i dialog med byggeier, og vise til hvilke rutiner som er etablert for å gjennomføre musikkøvelser på en forsvarlig måte. Verken kommunelege eller byggeier kjenner nødvendigvis til veilederen for musikkøvelser. Regjeringen har imidlertid uttalt at det er et mål at det frivillige musikklivet skal få tilgang til sine lokaler så snart det er tilrådelig, og spesielt barn og unge skal bli prioritert.

Det anbefales å gjøre en felles henvendelse fra lokale lag inn mot den enkelte kommune slik at det blir etablert en felles praksis på tvers av skolene i kommunen. Det bør opprettes kontakt for å synliggjøre at vi ønsker å benytte skolens lokaler så snart forholdene gjør det mulig. Musikkrådene og sjangerorganisasjonene kan bistå.

Det er opp til byggeier å avgjøre om lokalet kan benyttes til aktiviteter utenfor undervisningstid, basert på egne vurderinger og føringer fra kommunen. Hvis manglende tilgang begrunnes med smittevern, be om konkret begrunnelse og drøft saken med enten fylkesmusikkråd eller hovedkontoret/sentralleddet i egen organisasjon. Kommunen kan også forelegge spørsmålet for Folkehelseinstituttet.

Det kan finnes ubenyttede rom andre steder i kommunen som midlertidig kan benyttes til øving. Vær konstruktiv og pek på løsninger som kommunen ikke har tenkt på selv.

Norsk musikkråd ønsker å gjøres kjent med enkeltkommuner som har det som måtte oppfattes å være en for restriktiv tilnærming på utlån av lokaler. Hvis dette gjelder din kommune kan du sende oss en e-post til nmr@musikk.no.

Kan vi kreve tilgang på skolebygg med medhold i Voksenopplæringsloven?

Etter Voksenopplæringsloven §7 kan det på visse vilkår og etter søknad gis rett til gratis bruk av undervisningslokaler ved utdanningsvirksomheter som er offentlig finansiert.

Dersom det er lokale utbrudd av smittsomme sykdommer har kommunestyret ansvar for å innføre lokale tiltak. Smittevern skal ikke brukes som begrunnelse til å avslå en søknad om tilgang til lokaler, hvis ikke det følger av lokale tiltak kommunestyret har vedtatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1.

Risikogrupper og vaksinerte

Kan eldre og andre utsatte grupper delta på musikkøvelser?

I veilederen står det at en skal ha dialog med risikogrupper. Dialogen kan handle om å gi informasjon om hvilke smitteverntiltak som blir gjort og at helsemyndighetene sentralt mener dette er et tilstrekkelig smittevern for musikkøvelser. Det er viktig å lytte til synspunktene fra den enkelte utøver. Utøver må selv vurdere om han eller hun mener dette er tilstrekkelig slik de selv vurderer egen situasjon.

Det kan være sårt å ikke få bli med på øvelse fordi en ikke ønsker eller kan oppsøke fysiske møteplasser grunnet egen helse. Ta kontakt med sentralleddet/hovedkontoret i din organisasjon hvis du er usikker på om det er riktig å gjenoppta øvelser nå.

Se også: Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende.

Er det andre bestemmelser når hele ensemblet er fullvaksinerte?

Nei, det er ikke gjort skille i begrensninger eller rettigheter mellom vaksinerte og uvaksinerte når det kommer til fritidsaktiviteter.

Annet

Det har kommet nye signaler fra myndighetene som ikke står i veilederen. Hva gjelder?

Det er alltid myndighetenes seneste uttalelser som gjelder, være seg nasjonale bestemmelser eller lokale forskrifter i den enkelte kommune. Veilederen er etablert for å kunne gjenomføre musikkøvelser på en akseptabel og forsvarlig måte. Det vil si at den på enkelte punkter kan fremstå mer restriktiv i forhold til de seneste uttalelser fra helsemyndighetene sentralt.

Hva innebærer en forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter?

Dette er omtalt i råd og tips fra de to korpsorganisasjonene, se informasjon fra Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund.

Hva må vi gjøre hvis flere personer skal benytte samme blåseinstrument?

Hvis det er fare for at det ligger igjen spytt som kan holde seg vått over tid, anbefaler Folkehelseinstituttet 3 dager i "karantene" der instrumentet ikke blir benyttet.

Det er ellers viktig å tørke, vaske og fjerne spytt så godt det lar seg gjøre etter bruk.

Hvor finner jeg mer informasjon om korona og musikkøvelser?

Kor og korps har forklart veilederen nærmere, med råd og tips til gjennomføring av øvelser.

Du kan også kontakte fylkesmusikkrådet for spørsmål og bistand.

Se også:

Hva gjør vi hvis det blir konstatert smitte hos noen som har vært på øvelse?

Først og fremst skal dere bistå kommunen med smittesporing.

Både utøvere, mediene, i tillegg til de berørte og lokale myndigheter, kan ha mange spørsmål. De vil ønske kunnskap om hva som har hendt, og kontakt med de som er ansvarlige.

Hovedkontoret/sentralleddet i organisasjonen dere er tilsluttet kan gi råd i situasjonen. Samtidig er det nyttig for hovedkontoret å kjenne til eventuelle utbrudd som kan settes i sammenheng med musikkøvelser.

Norsk musikkråd har også utarbeidet noen råd for håndtering av smitteutbrudd i musikklag som hovedkontoret/sentralleddet kan sende dere dersom situasjonen oppstår.

Er jeg forpliktet til å følge en anbefaling?

En anbefaling er ikke lovpålagt, og det er ikke et krav om å innhente tillatelse til musikkøvelser. Enhver må forholde seg til lover og forskrifter, men enhver må selv vurdere hvorvidt en velger å følge en anbefaling. Vi oppfordrer likevel til å også følge anbefalingene som gjelder vårt felt.

Les mer her.