Ofte stilte spørsmål

Spørsmål med svar til veilederen Smittevern for musikkøvelser.

Antall og avstand

Trykk + for å utvide listen

Kan avstandsnormen reduseres?

Det kan gjøres unntak fra avstandsnormen hvis det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten (kilde: helsedir.no og fhi.no). Dette kan for eksempel være mindre ensembler som benytter seg av øvingshotell mv. og som ikke har andre alternativer. Vi oppfordrer til å opprettholde god avstand så langt det er praktisk mulig, med god gjennomlufting og ventilasjon.

Svar over er pr 12. august

Må vi spørre kommunen om tillatelse for å møtes til musikkøvelse?

Nei, med mindre noe annet er fastsatt i nasjonal eller lokal forskrift, er det som gjelder fritidsaktiviteter kun etablert som anbefalinger.

Musikkøvelser er ikke definert som arrangement. Konserter er imidlertid regulert av arrangementsforbudet i den statlige covid-19 forskriften, utover eventuelle lokale bestemmelser som måtte komme i tillegg. Dersom det er innført et forsterket tiltaksnivå i kommunen kan det foreligge et forbud.

Svar over er pr 12. august

Hvor mange kan delta? Kan flere grupper øve samtidig?

Med mindre kommunen har bestemt noe annet eller kommunen er omfattet av forsterkede smitteverntiltak etter covid-19-forskriften, kan hele ensemblet (koret, korpset, orkesteret, bandet mv.) delta på musikkøvelsen, forutsatt at avstands- og hygienekrav følges. Der det er flere enn 30 musikanter til stede samtidig forutsetter det dokumentasjon og loggføring på hvem som er til stede.

Hvert ensemble skal ha en smittevernansvarlig og av hensyn til kontroll, oversikt og sporing skal utøverne deles inn i grupper hvor det i hver gruppe utpekes en person som skal bidra til at smittevernrådene følges.

Flere grupper kan samles på samme øvelse, om nødvendig i samme rom.

Merk: Kommunen kan ha satt andre bestemmelser.

Svar over er pr 12. august

Skal de minste barna telles som én person?

For musikklek, babysang og andre aktiviteter for de minste barna hvor foresatt deltar, regnes dette som én kohort (foresatt og barn teller som én person).

Lokaler

Skolen vi vanligvis øver på har utlånsstopp. Hvordan kan vi gå frem?

Ensemblet som skal benytte undervisningslokalet bør gå i dialog med byggeier, og vise til hvilke rutiner som er etablert for å gjennomføre musikkøvelser på en forsvarlig måte. Verken kommunelege eller byggeier kjenner nødvendigvis til veilederen for musikkøvelser. Regjeringen har imidlertid uttalt at det er et mål at det frivillige musikklivet skal få tilgang til sine lokaler så snart det er tilrådelig, og spesielt barn og unge skal bli prioritert.

Det anbefales å gjøre en felles henvendelse fra lokale lag inn mot den enkelte kommune slik at det blir etablert en felles praksis på tvers av skolene i kommunen. Det bør opprettes kontakt for å synliggjøre at vi ønsker å benytte skolens lokaler så snart forholdene gjør det mulig. Musikkrådene og sjangerorganisasjonene kan bistå.

Det er opp til byggeier å avgjøre om lokalet kan benyttes til aktiviteter utenfor undervisningstid, basert på egne vurderinger og føringer fra kommunen. Hvis manglende tilgang begrunnes med smittevern, be om konkret begrunnelse og drøft saken med enten fylkesmusikkråd eller hovedkontoret/sentralleddet i egen organisasjon. Kommunen kan også forelegge spørsmålet for Folkehelseinstituttet.

Det kan finnes ubenyttede rom andre steder i kommunen som midlertidig kan benyttes til øving. Vær konstruktiv og pek på løsninger som kommunen ikke har tenkt på selv.

Norsk musikkråd ønsker å gjøres kjent med enkeltkommuner som har det som måtte oppfattes å være en for restriktiv tilnærming på utlån av lokaler.

Kan vi kreve tilgang på skolebygg med medhold i Voksenopplæringsloven?

Etter Voksenopplæringsloven §7 kan det på visse vilkår og etter søknad gis rett til gratis bruk av undervisningslokaler ved utdanningsvirksomheter som er offentlig finansiert. Videre står det i covid-19-forskriften §12a at kursaktivitet under studieforbund er unntatt fra stenging av opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Kunnskapsdepartementet har imidlertid uttalt at: «I den situasjonen utdanningsvirksomheter står overfor i dag, legger departementet til grunn at studieforbundene ikke kan påregne at slike lokaler kan stilles til disposisjon for kursvirksomhet. Dette fordi skoler og andre utdanningsinstitusjoner enten vil kunne være delvis stengt eller vil ha større behov for eget bruk eller kontroll for å kunne ha en smittevernfaglig forsvarlig drift.»

Kommunen ber oss utarbeide en risikoanalyse (ROS). Hvordan gjør vi det?

Kommunene benytter ulike maler for risikoanalyser. Vi har laget et utgangspunkt som tar med de viktigste punktene fra Smittevern for musikkøvelser. Denne bør være tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Eksempelet finner du her.

Dersom det er nødvendig å gå enda grundigere til verks, se Arbeidstilsynets temaside. Her finner du metodikk og fremgangsmåte nærmere beskrevet.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Se også FHI - risikovurdering av aktiviteter for barn og unge av lengre varighet.

Risikogrupper og vaksinerte

Kan eldre og andre utsatte grupper delta på musikkøvelser?

I veilederen står det at en skal ha dialog med risikogrupper. Dialogen kan handle om å gi informasjon om hvilke smitteverntiltak som blir gjort og at helsemyndighetene sentralt mener dette er et tilstrekkelig smittevern for musikkøvelser. Det er viktig å lytte til synspunktene fra den enkelte utøver. Utøver må selv vurdere om han eller hun mener dette er tilstrekkelig slik de selv vurderer egen situasjon.

Det kan være sårt å ikke få bli med på øvelse fordi en ikke ønsker eller kan oppsøke fysiske møteplasser grunnet egen helse. Ta kontakt med sentralleddet/hovedkontoret i din organisasjon hvis du er usikker på om det er riktig å gjenoppta øvelser nå.

Se også: Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende.

Er det andre bestemmelser når hele ensemblet er fullvaksinerte?

Vaksinerte (beskyttede) er gitt unntak fra enkelte karantenebestemmelser samt i det private rom (se helsenorge.no). De fleste musikkøvelser gjennomføres i det offentlige rom, som på skoler, kulturhus og andre møtelokaler. I det offentlige rom gjelder de samme kjørereglene for vaksinerte og uvaksinerte.

Helseministeren har uttalt at restriksjoner innenlands vil kunne opphøre i slutten av september. Det vil si at musikkøvelser i det offentlige rom må gjennomføres med smitteverntiltak en stund til, uavhengig av vaksinestatus på utøverne.

Svar over er pr 12. august

Annet

Det har kommet nye signaler fra myndighetene som ikke står i veilederen. Hva gjelder?

Det er alltid myndighetenes seneste uttalelser som gjelder, være seg nasjonale bestemmelser eller lokale forskrifter i den enkelte kommune. Veilederen er etablert for å kunne gjenoppta musikkøvelser på en akseptabel og forsvarlig måte. Det vil si at den på enkelte punkter kan fremstå mer restriktiv i forhold til de seneste uttalelser fra helsemyndighetene sentralt.

Hva innebærer en forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter?

Dette er omtalt i råd og tips fra de to korpsorganisasjonene, se informasjon fra Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund.

Hva må vi gjøre hvis flere personer skal benytte samme blåseinstrument?

Hvis det er fare for at det ligger igjen spytt som kan holde seg vått over tid, anbefaler Folkehelseinstituttet 3 dager i "karantene" der instrumentet ikke blir benyttet.

Det er ellers viktig å tørke, vaske og fjerne spytt så godt det lar seg gjøre etter bruk.

Hvor finner jeg mer informasjon om korona og musikkøvelser?

Kor og korps har forklart veilederen nærmere, med råd og tips til gjennomføring av øvelser.

Du kan også kontakte fylkesmusikkrådet for spørsmål og bistand.

Se også:

Hva er konsekvensene av å ikke følge bestemmelsene i veilederen?

Covid-19-forskriften og Helsedirektoratets anbefalinger og vedtak er grunnlaget for de restriksjoner som er innført i samfunnet, med hjemmel i smittevernloven. Veilederen er etablert for at vi skal kunne gjennomføre musikkøvelser på en forsvarlig og akseptert måte. Det pålegger oss alle å delta i dugnaden for å begrense smitterisiko.

Hva gjør vi hvis det blir konstatert smitte hos noen som har vært på øvelse?

Først og fremst skal dere bistå kommunen med smittesporing.

Både utøvere, mediene, i tillegg til de berørte og lokale myndigheter, kan ha mange spørsmål. De vil ønske kunnskap om hva som har hendt, og kontakt med de som er ansvarlige.

Hovedkontoret/sentralleddet i organisasjonen dere er tilsluttet kan gi råd i situasjonen. Samtidig er det nyttig for hovedkontoret å kjenne til eventuelle utbrudd som kan settes i sammenheng med musikkøvelser.

Norsk musikkråd har også utarbeidet noen råd for håndtering av smitteutbrudd i musikklag som hovedkontoret/sentralleddet kan sende dere dersom situasjonen oppstår.

Link til veileder: http://www.musikk.no/smittevern