Ofte stilte spørsmål

Spørsmål med svar til veilederen.

Grupper og gruppestørrelse

Trykk + for å utvide listen

Hvor mange kan delta på en organisert øvelse?

Antallet som kan møtes på en organisert øvelse med en ansvarlig arrangør er det antall som lokalet tillater samtidig som avstand og øvrige smittevernråd overholdes. Det skal deles inn i grupper på inntil 20 personer. Det er tilsvarende som gjelder for organiserte treninger (flere grupper à 20 personer kan oppholde seg på samme treningsareal samtidig).

Kan barn omgås hverandre på fritiden, utenfor sin faste skolegruppe?

I Utdanningsdirektoratets nasjonale veileder for barneskolen og SFO står det blant annet at: «det er en fordel at elevene ikke omgås mange andre barn på fritiden».

Veilederen fra Utdanningsdirektoratet skal gjelde i store og små lokalsamfunn over hele landet. Det vil være store lokale forskjeller av nødvendigheten av at elever ikke omgås med mange andre barn på fritiden. Ved tvil om barn bør omgås på fritiden bør dette drøftes med kommunelegen, spesielt i tettbygde strøk der en samler barn fra flere områder.

Risikogrupper

Kan eldre og andre utsatte grupper delta på musikkøvelser?

I veilederen står det at en skal ha dialog med risikogrupper. Dialogen kan handle om å gi informasjon om hvilke smitteverntiltak som blir gjort og at helsemyndighetene sentralt mener dette er et tilstrekkelig smittevern for musikkøvelser. Det er viktig å lytte til synspunktene fra den enkelte utøver. Utøver må selv vurdere om han eller hun mener dette er tilstrekkelig slik de selv vurderer egen situasjon.

Det kan være sårt å ikke få bli med på øvelse fordi en ikke ønsker eller kan oppsøke fysiske møteplasser grunnet egen helse. Ta kontakt med sentralleddet/hovedkontoret i din organisasjon hvis du er usikker på om det er riktig å gjenoppta øvelser nå.

Se også: Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende.

Lokaler

De som eier skolebygg og andre offentlige lokaler sier de ikke har lov til å åpne byggene for utlån. Hvordan kan vi gå frem?

Hvis manglende tilgang begrunnes med smittevern, be om konkret begrunnelse og drøft saken med enten fylkesmusikkråd eller hovedkontoret/sentralleddet i egen organisasjon. Kommunen kan også forelegge spørsmålet for Folkehelseinstituttet.

Tilgang på bruk av skolebygg kan nå begrenses av at mange skoler må planlegge drift og undervisning under helt andre vilkår enn tidligere, hva gjelder undervisning, hygiene, renhold og aktsomhet. Det bør opprettes kontakt for å synliggjøre at vi ønsker å benytte skolens lokaler så snart forholdene gjør det mulig.

Det kan finnes ubenyttede rom andre steder i kommunen som midlertidig kan benyttes til øving. Vær konstruktiv og pek på løsninger som kommunen ikke har tenkt på selv.

Norsk musikkråd ønsker å gjøres kjent med enkeltkommuner som har det som måtte oppfattes å være en for restriktiv tolkning av gjeldende anbefalinger. Ta kontakt med oss på nmr@musikk.no

Kommunen ber oss utarbeide en risikoanalyse (ROS). Hvordan gjør vi det?

Kommunene benytter ulike maler for risikoanalyser. Vi har laget et utgangspunkt som tar med de viktigste punktene fra Smittevern for musikkøvelser. Denne bør være tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Eksempelet finner du her.

Dersom det er nødvendig å gå enda grundigere til verks, se Arbeidstilsynets temaside. Her finner du metodikk og fremgangsmåte nærmere beskrevet.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Annet

Det har kommet nye signaler fra regjeringen som ikke står i veilederen. Hva gjelder?

Det er alltid myndighetenes seneste uttalelser som gjelder. Veilederen er etablert for å kunne gjenoppta musikkøvelser på en akseptabel og forsvarlig måte. Det vil si at den på enkelte punkter kan fremstå mer restriktiv i forhold til de seneste uttalelser fra helsemyndighetene sentralt.

Hva må vi gjøre hvis flere personer skal benytte samme blåseinstrument?

Hvis det er fare for at det ligger igjen spytt som kan holde seg vått over tid, anbefaler Folkehelseinstituttet 3 dager i "karantene" der instrumentet ikke blir benyttet.

Det er ellers viktig å tørke, vaske og fjerne spytt så godt det lar seg gjøre etter bruk.

Hvor finner jeg mer informasjon om korona og musikkøvelser?

Kor og korps har forklart veilederen nærmere, med råd og tips til gjennomføring av øvelser.

Du kan også kontakte fylkesmusikkrådet for spørsmål og bistand.

Hva er konsekvensene av å ikke følge bestemmelsene i veilederen?

Covid-19-forskriften og Helsedirektoratets anbefalinger og vedtak er grunnlaget for de restriksjoner som er innført i samfunnet, med hjemmel i smittevernloven. Veilederen er etablert for at vi skal kunne gjennomføre musikkøvelser på en forsvarlig og akseptert måte. Det pålegger oss alle å delta i dugnaden for å begrense smitterisiko.

Hvillket smittevern gjelder for konserter og arrangementer med publikum?

Vi henviser til egen veileder fra Norske konsertarrangører. Veilederen er basert på FHIs bransjemal og er dekkende for de konserter og arrangementer som gjennomføres av musikkorganisasjonene. Se: Smittevernveileder for konserter og arrangementer under covid-19-utbruddet.

Link til veileder: http://www.musikk.no/smittevern