Retningslinjer

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

§ 1 Formål 

Tilskuddsordningen skal stimulere til et aktivitetstilbud til flyktninger ved at musikk- og kulturorganisasjoner kan utvide og tilpasse aktiviteter.

Ordningen skal styrke flykningenes livskvalitet, gi mulighet for deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk.

§ 2 Målgruppe 

Frivillige kulturorganisasjoner og lokale kulturforeninger som vil inkludere flyktninger fra Ukraina som ønsker å delta i en musikk- eller kulturaktivitet.

§ 3 Tilskuddsberettiget 

Tiltak som kan motta tilskudd: 

  • Sommeraktiviteter
  • Introduksjonsaktiviteter i lokalsamfunn
  • Rekruttering og aktiviteter som bidrar til deltagelse

§ 4 Krav til søknaden 

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no. 

Søknadene behandles fortløpende. Søker er selv ansvarlig for at nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.  

Tilskudd fra denne ordningen skal ikke gå til organisasjoner som har mottatt tilskudd gjennom IMDis Ekstraordinære tilskuddsordning til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

§ 5 Saksbehandling 

Søknadene behandles fortløpende. Søkere som får innvilget tilskudd, vil motta tildelingsbrev som gjør rede for hvilke vilkår og forutsetninger som ligger til grunn for tildelingsvedtaket.

§ 6 Klageadgang 

Det kan klages på saksbehandlingsfeil. Klage leveres i søknadsportalen innen tre uker etter at vedtaket er sendt. Søknaden saksbehandles på nytt. Om søker etter ny beslutning vil opprettholde klagen meldes dette i søknadsportalen innen tre uker etter at vedtaket er sendt. Endelig vedtak gjøres da i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages.

§ 7 Bruk av tilskuddet

Om søker ser at prosjektet må endres eller at tilskuddet benyttes på andre kostnader enn oppgitt i søknaden, skal det søkes om omdisponering. Norsk musikkråd skal ha beskjed snarest mulig dersom tiltaket avlyses. 

§ 8 Utbetaling av tilskudd 

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet og rapportskjema er tilgjengelig ved pålogging på www.stotteordninger.no.    

Tilskuddet betales ut til oppgitt kontonummer etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap. Det kan søkes om forskudd dersom dette er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. 

§ 9 Krav til rapportering

Rapportskjema og regnskap skal sendes inn snarest mulig etter at prosjektet er gjennomført, og senest 30 dager etter gjennomført tiltak.

Norsk musikkråd forbeholder seg retten til innsyn i alle relevante bilag. Bilagene skal oppbevares i ett år etter at rapporten er levert for eventuell kontroll. 

§ 10 Mislighold 

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det ikke brukes i samsvar med tildelingsbrevet, det ikke rapporteres tilfredsstillende for brukes av utbetalt støtte eller det ikke rapporteres på bruken innen fristen. 

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.   

Utbetalte midler som ikke er brukt, eller midler som ikke ble brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav er sendt ut. 

§ 11 Ikrafttredelse 

Retningslinjene er behandlet av styret i Norsk musikkråd 22. juni 2022 og trer i kraft fra samme tidspunkt.

Søknadsskjema