Overordnet styringsdokument 2021-2023

Vedtatt av årsmøtene til NMR og MSF i mai 2021.

Bildesome

Musikken gir oss glede

Musikken har en viktig funksjon i alle deler av samfunnet. Musikkens ytringer bygger fellesskap og demokrati. Å få utøve musikk alene eller sammen med andre er en kilde til erkjennelse, dannelse og utvikling alle bør få oppleve.

I Musikk-Norge skaper frivillige og profesjonelle aktører opplevelser over hele landet. Det organiserte musikklivet er den viktigste arenaen for musikkopplæring i Norge, og er den viktigste rekrutteringskanalen for å bli utøver av musikk.

Musikken har først og fremst en egenverdi som kan gi oss bedre liv. Men musikk har også dokumentert folkehelseeffekt, du lever lenger hvis du jevnlig synger, spiller eller opplever musikk. Musikk er også en kraftfull inkluderingsagent.

Musikk som organisert fritidsaktivitet skaper selvtillit, selvrespekt og samarbeid. På våre arenaer handler det ikke om å vinne eller tape, du får i stedet livsglede, mestring, forståelse og sosial tilhørighet.

Vi i det organiserte musikklivets medlemsorganisasjoner og organisasjonsledd samler oss om disse hovedmålene som et felles grunnlag for vårt arbeid:

1. Musikkfellesskap for alle

a) Vi skal tilby musikkopplæring og musikkaktiviteter i alle sjangre, i hele landet.
b) Vi skal påvirke kulturpolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt.
c) Våre lag og organisasjoner skal inkludere folk i alle aldre i musikkens mange fellesskap.

2. Det organiserte musikklivet er en sentral samarbeidspartner

a) Vi skal i perioden etablere og utvikle kompetanse hos musikk- og kulturråd i alle fylker og kommuner.
b) Vi skal være med når fylker og kommuner utarbeider relevante kulturplaner.
c) Vi skal være en naturlig samarbeidspartner når det offentlige planlegger, bygger og drifter nye kulturtilbud.

3. Musikklivet trenger gode lokaler

a) Vi skal jobbe for tilgang til egnede lokaler til øving og framføring av musikk.
b) Vi skal jobbe for at kulturanlegg blir behandlet på lik linje med idrettsanlegg.
c) Vi skal jobbe for at allment anerkjente standarder legges til grunn for prosjektering av nybygg og rehabilitering av lokaler som skal brukes til musikk.

4. Musikklivet bygger kunnskap og kompetanse

a) Musikklivet skal sørge for et kvalitativt godt tilbud i opplæring og kompetanseutvikling.
b) Musikklivets samfunnsbetydning og behov skal synliggjøres og bli godt dokumentert.
c) Samspillet mellom frivillige og profesjonelle musikkaktører skal være sterkt og synlig.

5. Musikklivet har levende og lærende organisasjoner

a) Våre organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner skal ha et tett og godt samarbeid.
b) Musikklivet skal ivareta en viktig del av kulturarven gjennom tradisjon og fornyelse.
c) Det skal være attraktivt å være tillitsvalgt i musikkrådene og våre medlemsorganisasjoner.

6. Musikklivet skaper et bærekraftig samfunn

a) Vår aktivitet skal bidra til å sikre god helse og fremme livskvalitet, uansett alder.
b) Vår aktivitet skal fremme sosial inkludering og en mer bærekraftig livsstil.
c) Musikklivet skal arrangere et mangfold av konserter der komponister og opphavere får rimelig vederlag gjennom kollektive avtaler med økonomisk bærekraftige løsninger.

Hovedsatsing 2021-2023:
Koronapandemien har hatt store konsekvenser for organisasjonenes aktivitet og medlemsmasse. Vi vil i perioden 2021-2023 særlig arbeide for å bidra til gjensynsglede, rekruttering og gjenoppbygging av det organiserte musikklivet.