Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Vedtatt av årsmøtene til NMR og MSF i mai 2019.

Bildesome

Musikkliv i vekst – musikkglede for alle

Musikklivet består av mange aktører: Frivillige, offentlige, amatører og profesjonelle bidrar til at det skapes opplevelser i store og små lokalsamfunn over hele landet. Vi jobber for at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg.

Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) springer ut av det brede, folkelige musikklivet og utgjør musikklivets nettverk. Vi mener det organiserte musikklivet er en forutsetning for et vitalt og fremtidsrettet musikkliv. Organisasjonslivet skaper medvirkning og deltakelse. Musikklivet bidrar til å fremme forståelse mellom mennesker som ellers ikke ville hatt kontakt.

Musikkfrivilligheten skaper et levende og rikt samfunn, og vi styrker demokratiet i Norge. Musikk har en viktig rolle som kulturbærer, som en nøkkel til et bærekraftig samfunn, og binder fortid og fremtid sammen.

Det frivillige musikklivet er den viktigste rekrutteringskanalen til kultur, i samarbeid med det profesjonelle feltet og offentlige aktører, som sammen bidrar til å skape gode musikkopplevelser.

Musikk er bra for folkehelsen. Å benytte musikk som metode kan bidra til å finne balanse og mestring. Men først og fremst har musikken en egenverdi.

Våre viktigste arbeidsområder:

 • NMR og MSF skal arbeide overfor det politiske systemet, myndigheter på alle plan, opinion og publikum, media med mer slik at musikkorganisasjonene og det frivillige musikklivet får bedre arbeidsvilkår, rammebetingelser og mulighet til å drive sine aktiviteter og tiltak.
 • NMR og MSF skal være samarbeidende organisasjoner, med fokus på samarbeid med medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd og musikklivet for øvrig.
 • NMR og MSF skal som paraplyorganisasjoner ta et ansvar for utvikling av norsk musikkliv, og samtidig sørge for at tradisjoner og kulturarv blir ivaretatt.

Vårt verdigrunnlag:

Musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker.

Musikk er en kunst og kulturform og samtidig grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For oss er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

NMR og MSF har følgende prioriteringer for perioden 2019-2021:

1. Et musikkfellesskap for alle

 • Sette lokale lag og foreningers aktivitet i fokus slik at alle kan få mulighet til å utøve og oppleve musikk
 • Påvirke kulturpolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Være en drivkraft for å inkludere flere mennesker i organisert musikkaktivitet

2. En samarbeidspartner for det offentlige

 • Være den foretrukne samarbeidspartneren når det offentlige skal planlegge, bygge eller drifte nye kulturtilbud
 • Jobbe for at alle kommuner skal ha kommunedelplan for kultur, på linje med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
 • Jobbe for at alle, også grupper som trenger tilrettelegging, skal kunne utøve, oppleve og få opplæring i musikk

3. Musikklivet trenger gode lokaler

 • Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk
 • Sikre skolen som lokalt kulturhus med tilrettelagte arealer i kravspesifikasjoner for skolebygg
 • Lokaler som stilles til rådighet må tilfredsstille kravene slått fast i NS 8178 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» som musikklivet har utviklet

4. Mer kunnskap og høyere kompetanse

 • Styrke det frivillige musikklivets mulighet til å utvikle kompetanse og nye aktivitetstilbud
 • Arbeide for at medlemslag skal kunne drive opplæringsaktivitet i samsvar med målene i Lov om voksenopplæring
 • Dokumentere og synliggjøre musikklivets samfunnsbetydning og status gjennom rapporter og analysearbeid

5. En levende og lærende organisasjon

 • Styrke samarbeidet mellom medlemsorganisasjonene og organisasjonsleddene i NMR og MSF
 • Legge til rette for at fylkesmusikkrådene og de lokale musikkrådene har nødvendig kompetanse og handlekraft, og utvikle planer for intern og ekstern kommunikasjon
 • Lokale musikk- og kulturråd bør etableres i alle landets kommuner

6. En viktig ressurs for hele musikklivet

 • Synliggjøre og styrke samspillet mellom det frivillige og profesjonelle musikklivet, være en drivkraft og koble initiativ på tvers av medlemsorganisasjoner
 • Sørge for gode forvaltningsrutiner, brukerveiledning og brukervennlighet
 • Bidra til bærekraftige løsninger som både sikrer opphavspersoner rimelig vederlag og det frivillige musikklivs evne til å fortsatt arrangere et mangfold av konserter