Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk Tipping.


Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale musikkorganisasjoner kan søke om tilskudd til drift fra denne ordningen.

I 2023 ble 24,7 millioner kroner fordelt til 32 nasjonale musikkorganisasjoner. I 2024 ble over 29 millioner kroner fordelt til 33 musikkorganisasjoner.

Tilskuddsordningen fordeles av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fordelingsutvalg 2024-2025

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene. Følgende er medlemmer av fordelingsutvalget:

  • Odd Arne Halaas (Norske Trekkspilleres Landsforbund) med Trine Lise Skorpen (Norges Musikkorps Forbund) som vara (gruppe a)
  • Ragnhild Zetterstrøm (Norges Kirkesangforbund) med Heidi Pedersen (Norsk Sangerforbund) som vara (gruppe a)
  • Benjamin Zahl Bergem (Dissimilis Norge) med Mari Rustøy (Bandorg) som vara (gruppe b)
  • Roy Henning (Foreningen for klassisk gitar i Norge) med Eivind Krog Ravndal (Musikkpedagogene Norge) som vara (gruppe c)
  • Liv Bakke Kvinlog (Norsk Viseforum) med Tone Nøtvik Jakobsen (Norsk Musikkbibliotekforening) som vara (gruppe d)
  • Audun Reithaug (uavhengig representant/Norsk Jazzforum)
  • Birgitte Brekke fra styret tiltrer som observatør.
  • Spesialrådgiver Christin Sund er sekretær for fordelingsutvalget.

Søknadsfrist for tilskudd i 2026 er 15. november 2024. Se mer informasjon på www.stotteordninger.no for åpne og søkbare tilskuddsordninger.

Retningslinjer – Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner 2024

§ 1 Formål 

Ordningen skal gi tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoners drift og aktiviteter. 

§ 2 Målgruppe 

a) Frivillige, demokratiske nasjonale musikkorganisasjoner som ikke driver i strid med norsk lov, og der overskuddet tilfaller organisasjonen.

b) Tilskudd gis uavhengig av medlemskap i Norsk musikkråd.

§ 3 Forvaltning – Fordelingsutvalget

Søknadene blir vurdert og fordelt av et valgt fordelingsutvalg som oppnevnes og arbeider etter egen instruks.

§ 4 Krav til søker 

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no

Årsrapport, revidert årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for foregående år skal sendes inn senest 1. juni.

Ved vedtektsendringer skal søkere sende inn organisasjonens nye vedtekter og vedlegge en forklaring på endringene.

I tillegg gjelder følgende:

Søkere plikter uoppfordret og løpende å gi Norsk musikkråd alle opplysninger som har betydning for vedkommende musikkorganisasjons søknad og tilskudd, enten dette er utbetalt eller ikke.   

§ 5 Klageadgang 

Organisasjonene kan klage på saksbehandlingsfeil i fordelingsvedtaket.  Skriftlig klage skal sendes Norsk musikkråd innen tre uker etter at tildelingsbrev eller avslagsbrev er sendt. Endelig vedtak gjøres i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages. 

§6 Bruk av tilskuddet

Tilskuddet er et årlig rundsumstilskudd, og Norsk musikkråd og musikkorganisasjonene som mottar tilskudd er underlagt kravene som gjelder for offentlige tilskudd. Det vises særlig til styrets oppgave som det ansvarlige organ for den økonomiske forvaltning, og nødvendigheten av å ha løpende oversikt over den økonomiske situasjonen slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll. Et eventuelt underskudd må dekkes gjennom overføringer fra fri egenkapital eller over driftsbudsjettet i påfølgende budsjettår. Eventuelt ubenyttet tilskudd kan benyttes i påfølgende år. Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere år gjennom mindre aktivitetsnivå enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil størrelsen på det årlige tilskuddet kunne bli revurdert. Organisasjonen har ansvar for å gi revisor informasjon om disse retningslinjene. 

§ 8 Rapportering 

Tilskuddsmottakere skal utarbeide egen rapport om aktiviteten for hvert tilskuddsår. Rapporten leveres på www.stotteordninger.no. Før utbetaling av andre del av tilskudd kan gjennomføres, må avsluttet, revidert regnskap for det foregående år sendes inn.

Alle offentlige tilskudd (både statlige, fylkeskommunale og kommunale) skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens navn.  Regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor dersom tilskuddet fra Norsk musikkråd er kr 400 000 eller høyere. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven og bokføringsloven.Norsk musikkråd er som forvalter pålagt å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene. Ved særlige grunner kan Norsk musikkråd gjennomføre en utvidet kontroll. 

§ 9 Mislighold 

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det senere avdekkes at tilskuddet ikke er brukt i samsvar med tildelingsbrevet. Norsk musikkråd har rett til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre tilskuddsordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt på feilaktig grunnlag.   Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.   Norsk musikkråd har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker har ubetalte krav, ikke har levert rapport eller har levert mangelfull rapport, har misligholdt midler eller undersøkes for dette eller har fått støtte på falskt grunnlag eller undersøkes for dette.Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråds og LNUs støtteordninger.

§ 10 Ikrafttredelse 

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 6. desember 2023, og gjelder for tilskuddsåret 2024. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjene.

§ 11 Endringer i retningslinjene 

Vesentlige endringer i disse retningslinjene skal sendes på høring til mottakerorganisasjonene. Høringsfrist for organisasjonene settes til minst to måneder. Endringsforslag med begrunnelse skal sendes organisasjonene senest 1. juli dersom endringen skal ha virkning fra kommende kalenderår.

Tildelinger fra Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Organisasjon Tildeling 2023 Tildeling 2024

AKKS

1 659 611

1 814 000

Bandorg

1 000 000

1 920 000

De Unges Orkesterforbund

434 848

580 000

Dissimilis Norge

660 575

670 000

FONOKO

170 000

300 000

Korpsnett Norge

816 714

950 000

Musikk fra Livets Begynnelse

850 743

900 000

Musikkpedagogene Norge

400 000

420 000

Norges Kirkesangforbund

760 000

800 000

Norges Korforbund

4 000 000

4 000 000

Norges Musikkorps Forbund

3 970 136

5 000 000

Norsk Americana Forum

368 656

550 000

Norsk Bluesunion

964 176

1 300 000

Norsk forening for musikkterapi

703 281

420 000

Norsk Kammermusikkforbund

168 000

177 000

Norsk Kvedarforum

60 000

65 000

Norsk Langeleikforum

80 000

80 000

Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund

96 000

96 000

Norsk Munnharpeforum

95 000

95 000

Norsk munnspillforum

100 000

100 000

Norsk musikkbibliotekforening

113 432

150 000

Norsk Sangerforbund

360 337

500 000

Norsk sangerforum

1 450 000

1 800 000

Norsk Stemmepedagogisk Forum (Evta)

85 074

110 000

Norsk Suzukiforbund

100 000

110 000

Norsk Viseforum

1 701 487

1 900 000

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund

1 644 771

1 780 000

Norske Trekkspilleres Landsforbund

1 500 000

1 900 000

Pascal Norge

226 865

280 000

Foreningen for Klassisk gitar i Norge

85 074

100 000

Ny Musikks komponistgruppe

80 000

70 000

Norsk Dobbeltrørlag

85 074

80 000

Norsk instrumentmakerforening

80 000

100 000