Fem dokumenter fra Sandnes musikkråd - verdt å se på

Ca ti prosent av de lokale musikk- og kulturrådene har en ansattfunksjon. Slike ressurser er viktige for å kunne gjennomføre lokale kartlegginger, skrive rapporter, utarbeide notater, gi innspill til kommunen, svare på høringer mm. Her presenterer vi fem dokumenter fra Sandnes musikkråd, som er bemannet med daglig leder i halv stilling.

1 Musikklivet i Sandnes kommune

I forbindelse med innspill til kommunens økonomiplan for 2021-2022 skrev Sandnes musikkråd et dokument som beskrev dagens musikkliv i Sandnes og de utfordringene det frivillige musikklivet opplever. På grunn av Covid19 var kommunen nødt til å gjennomføre store kutt i budsjettene, og musikkrådet valgte derfor å fokusere på de store utfordringene musikklivet står overfor, betydningen kultur har for folkehelsen og behovet for en økning i budsjettet til kultur istedet for hva som burde vernes for kutt.

Dokumentet, som egentlig er mer omfattende enn rådet vanligvis ville sendt til politikere, hjalp dem med å oppsummere sine medlemmers viktigste problemer/saker, samtidig som at det skapte refleksjon om hvordan problemene kunne løses og hva som skulle prioriteres. Musikkrådet hadde på grunn av en ansatt daglig leder muligheten til å lage et slikt dokument.

Dokumentet ble sendt til politikerne, og også tatt med på et eget møte med politikerne. Her var det nyttig å ha et dokument med oversikt over både utfordringer og forslag på løsninger.

2 Strategi- og handlingsplan 2021-2022

Det er viktig for et lokalt musikkråd råd å ha klare mål som man ønsker å oppnå. Det kan derfor være lurt å lage en årlig strategi- og handlingsplan som man kan arbeide etter i løpet av sesongen. Her er det en god ide å notere seg både mål og hvordan man kan nå målene. Her er Sandnes musikkråds handlingsplan for sesongen 2021-2022. Planen inneholder en liste over rådets mål, og også konkrete løsninger på hvordan musikkrådet tenker å oppnå dem.

3 Sandnes musikkråd sin lokale innflytelse fra 2018 - 2021

Sandnes musikkråd var i 2018 på randen av nedleggelse som følge av dårlig økonomi. Rogaland musikkråd tok, sammen med et nytt styre, initiativet til en "reetablering" og vedtok å gi rådet en årlig støtte (over 3 år) for å hjelpe rådet på beina igjen. Dokumentet beskriver musikkrådets reise fra reetableringen og daglig leder i 5%-stilling, til et velfungerende musikkråd med et godt samarbeidsnettverk og en ansatt daglig leder i en 50% stilling.

4 Musikklokaler i Sandnes kommune (rapport, 2019)

Det er lurt for både fylkes- og lokråd å utføre en kartlegging og skaffe seg oversikt over øvingslokaler og fremføringsarenaer i området, enten ved å få kommunen til å gjennomføre en slik kartlegging eller gjøre det selv om man har ressurser til dette.

Sandnes kommune gjennomførte i 2018/2019 en slik kartlegging, og Sandnes musikkråd lagde i etterkant en kort rapport som beskriver forholdene til kor, korps og andre musikklag opp mot anbefalingene i standarden NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Informasjonen i denne oppsummeringen har i etterkant blitt brukt på møter med politikere, i forbindelse med innspill til økonomiplanen, og benyttes stadig i forbindelse med diverse kommunale høringsprosesser.

5 Tilskuddsordninger til musikk

Det er viktig for lokale råd å kunne hjelpe og ha oversikt over både lokale og nasjonale tilskuddsordninger for musikklivet.

Sandnes musikkråd laget i 2020 et dokument som inneholder en oversikt over de mest aktuelle tilskuddsordninger for det frivillige musikklivet. Målet er at dokumentet skal hjelpe lag og foreninger til å skaffe god oversikt over hvilke ordninger de kan søke på og når søknadsfrister er. Det er derimot viktig at et slikt dokument oppdateres hvert år, og at det oppfordres til å undersøke på de oppdaterte nettsidene underveis.