Konferanse for lokale musikk- og kulturråd 2016

Årets konferanse for lokale musikkråd ble arrangert helga 23. - 25. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. Dialog og muligheter - ønsker og forventninger – nytte og behov.

Kulturutredningen 2014 – vår beste verktøykasse

Enger-utvalgets oppdrag var å evaluere utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, vurdere virkningen av «Kulturløftet», og gi innspill til kulturpolitikken kommende år. Hvordan kan Kulturutredningen 2014 brukes i strategisk arbeid overfor kommunen? Åse V. Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum

Lover og avtaler i lokalt strategisk arbeid
Hvordan kan det lokale musikkrådet gjøre seg nytte av Kulturloven, Plan- og bygningsloven mm?
Åse V. Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum

Åse Vigdis Festervoll trakk fram hvordan vi kan bruke de forskjellige lovene og utredningene - og gjennomgangstemaet var "Ikke stå med hatten i hånden" - "Kjenn din rett" - "Vær aktiv, og vær proaktiv" - og "Let etter de gode mulighetene".

Se oppsummering av innlegget

Det lokale musikkrådet bør ha en samarbeidsavtale med kommunen

Ernst Rolf, daglig leder i Mosseregionens musikkråd og Jon G. Olsen, Akershus musikkråd.

Ernst understreket spesielt at det i avtalene må stå at de skal reforhandles, og hvordan. Han sa videre at det er viktig med formelle avtaler, og at dette er med på å gi musikkrådet legitimitet. Videre at det hvis mulig står om økonomi i avtalen - samt avklares både kommunens og musikkrådets rettigheter og plikter overfor hverandre.

Jon G. understreket at avtalene gs et tilstrekkelig juridisk preg, slik at de onfattes av avtalelovens bestemmelser - og at gjene kommunens juridiske avdelig kan kobles inn. Sterkere juridiske formulefinger err med på å sikrfe avtalens gyldighet.

Se eksemplene fra Mosseregionen og Asker:

Samarbeidsavtale med kommunen

For å klargjøre roller og oppgavedeling mellom kommunen og rådet, kan det være fornuftig å sette opp en avtale. Målsettingene er gjerne felles, men av og til kan det være godt å formalisere hva en skal samarbeide om og hvordan det skal gjøres.

Fra Mosseregionens musikkråd har vi sakset denne samarbeidsavtalen:

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM
MOSSEREGIONENS MUSIKKRÅD OG MOSS KOMMUNE
Felles interesse av å fremme gode vilkår for kulturlivet i Moss!

Mosseregionens Musikkråd (MM) og Moss kommune (MK) ønsker i fellesskap å
arbeide for følgende:

 • Kulturpolitikk på områdene: aktivitet, kulturarenaer, økonomi, utvikling og samarbeid.
 • MM og MK ønsker i fellesskap å utvikle kulturlivet i Moss generelt, og med prioritet på barn og unges kulturutøvelse. Det skal legges til rette for forutsigbare rammevilkår slik at MOM og øvrige tilknyttede kulturaktører i Moss kan satse på kulturaktiviteter for barn og ungdom.
 • MM og MK ønsker i fellesskap å fremme tiltak som kan hindre frafall og fremme rekruttering til organisert kulturarbeid.
 • MM og MK skal samarbeide om utvikling og etablering av bygg der det helt eller delvis kan drives kulturelle aktiviteter.

Arbeidsoppgaver for Moss kommune:

 • MK foretar en undersøkelse i løpet av 2007/2008 blant kulturutøvere om hvilket behov de har for øvings- og konsertlokaler. I denne forbindelse kartlegges også lokaler som i dag brukes til kulturformål.
 • MK skal så langt det er mulig bidra til at alle planer om nye lokaler og planer om rehabilitering/utvidelse av eksisterende lokaler forelegges MOM før MK behandler planene. Som et minimum får MOM en kopi av saken til politisk behandling.
 • MK bør tilstrebe at det settes av tilstrekkelig arealer i kommuneplanens arealdel for fremtidige kulturarenaer.
 • MK oppretter en tverrfaglig ressursgruppe vedrørende kulturarenaer. MK har ansvar for at MOM blir involvert i planer og arbeid med idrettsanlegg mv med tanke på felles utnyttelse også for kulturlivet i Moss.
 • MK skal legge til rette for samarbeid med Kulturskolen og MOM's medlemmer med tiltak som kan fremme rekruttering og utvikling.
 • MK skal bistå MOM i arbeidet med å få etablert et kulturnettverk.

Arbeidsoppgaver for Mosseregionens musikkråd:

 • MM skal sørge for en bred høringsprosess innen det organiserte kulturlivet når det gjelder planer for kulturarenaer, og foreta prioriteringer av kulturens behov/ønsker.
 • MM skal bidra aktivt i arbeidet med rullering og revisjon av kommunedelplan for kultur.
 • MM skal samarbeide med MK for å få etablert et kulturnettverk.
 • MM skal være villig til å lede prosjekter på vegne av kommunen, i forhold til barne- og ungdomstiltak hvor kulturen har en naturlig rolle.
 • MM skal innkalle kulturutvalget og forvaltningen til minimum 1 møte pr. år, samt tilrettelegge for informasjon og oppdatering til Bystyret om kulturfaglige og kulturpolitiske spørsmål.

Økonomi:

 • MK skal bidra med økonomisk støtte som delfinansiering av en stilling i MM.
 • MK skal tilstrebe forutsigbarhet og ikke redusere tildeling av midler til kulturen midt i et budsjettår.
 • MK skal bidra med driftstilskudd til MM som dekker husleien for tilfredsstillende kontorfasiliteter.

Denne avtalen er vedtatt av styret i Mosseregionens Musikkråd 24. mai 2007, og vedtatt av Kultur-, Miljø- og Byutviklingsutvalget i møte juni 2007.

Avtalen underskrives av leder og nestleder i MM og ordføreren i Moss kommune.
Avtalen reforhandles hvert annet år, første gang i juni 2009.

Finn Jahren Leder Mosseregionens Musikkråd
Anne Elisabeth Thoresen Nestleder Mosseregionens Musikkråd
Paul-Erik Krogsvold Ordfører i Moss

Samarbeid med kulturskolen

Kulturskolen skal i følge Kulturskolerådets forslag til forskrift for skoleslaget, være:

1. Kulturskolens formål, innhold og utforming

Kulturskolen skal videreutvikles som lokalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, videregående opplæring og det frivillige kulturliv.

Det ligger i dette at et samarbeid mellom frivillige lag/organisasjoner og kulturskolen må utvikles i tråd med lokale behov. Særlig på mindre steder, vil dette være avgjørende for å få tak i ressurspersoner til dirigenter og instruktører.

På nettstedet http://www.kulturskoleradet.no finnes det mye informasjon, som adresser og diverse grunnlagsdokumenter.

Dette kan være nyttig informasjon å ha i bakhånd når samarbeidsformer med den lokale kulturskolen skal diskuteres/utformes.

For alle som er opptatt av tjenestekjøp (dirigent/instruktør) fra kulturskolene, anbefaler vi Dirigentlønnsundersøkelse 2009.

De lokale musikkrådene presenterer seg og sine aktiviteter

Else Marie Outzen, daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd og Bjørn Hansen, leder i Akershus musikkråd.

Sunndal musikkråd, Møre og Romsdal

Fordeler sang og musikk 17. mai og arrangerer julekonsert og en konsert på sommeren - dette er hovedoppgavene forløpig. Har plan om å få målt akustikk i øvingslokaene, men tilbakemeldingene er litt "er nå dette så nøye, da?". Ellers sliter vi en del i musikkrådet, selv om det er god aktivitet i de lokale lagene. Sliter også litt med kontakt med kommunen.

Ålesund musikkråd, Møre og Romsdal

Følt oss litt fram siden vi startet, fått mye hjelp fra fykesmusikkrådet. Arbeidet med å rekruttere flere medlemmerr, og ikke minst arbeide konkret for medlemslagene. Korene meldte at de trengte korbenker, det har vi fått på plass. Fikk ikke så mye hjelp fra kommunen, men søkte litt her og der, og har fått på plass benkerr for 50 sangere. Musikkrådet fungerer ganske bra, styret jobber fint.

Lillehammer musikkråd, Opppland

Noe faste aktiviteter, prøverr å få til litt nye ting også. Meget godt samarbeid med kommunen, represesnterer musikklivet diverse komiteer, bl.a stipendutdeling. Informerer om akustikk og austikkforhold (ikke så lett, men vi arbeider med saken). Garantiordning for underskudd for konserter (noe pener til dette). 17.mai-komiteen (bl.a. forestilling i Maihaugsalen). Arrangerer litt kurs, bl.a. Jeg-kan-ikke-synge-kurs, rekrutterigsurs for korps og i samarbeid med kulturhuset "korenes dag" (konsert og seminarer). Ønsker å bli mer aktive i politisk arbeid.

Fredrikstad musikkråd, Østfold

Etabert 1994, har en ansatt i 50% stilling og har en samarbeidsavtale med kommunen (kommunalt tilskud til musikkrådet kr 290.000,-). Visjonen er å bidra til et levede og rikt musikkliv i Fredrikstad. Jobbet veldig aktivt med kommunen og har et meget godt forhold til kommunen. Har hatt en spørreundersøkelse blant medlemmene (60 medlemslag) - dette ligger til grunn for handlingsplanen. Stor og god aktivitet. Arbeidet mye med akustikkmålinger. Arbeider også med å øke kommunens bevilgninger til lagene. Er med i 17. maikomiteen. Konserter påeldreinstitusjoner. Arangeringskurs. Kulturnatt-prosjekt. Øremerkede midler for rekruttering til skolekorpsene. Se nettsiden www.musikk.no/fredrikstad

Egersund musikkråd, Rogaland

15000 innbyggere, 24 medlemslag i musikkrådet. Godt samarbeid med kommunen, både administrativt og politisk. Flere i musikkrådet sitter og har sittet i kommunestyre/formannsskap. Musikkens dag tidigere, flaggskipet i dag er "Musikkstund i kirken" i samarbeid med musikkskolen - mandag+onsdag+fredag hele sommeren.

Kongsberg musikkråd, Buskerud

24 medlemslag og bindeledd til kommunen som vi nå har et godt samarbeid med kommunen (siste 4-5 år). Jobbet mye med kulturarenaerr og kulturhus - nå er det øvingslokaler som står i fokus (bl.a. for band). Hatt flere akustikkmåinger. Fordeler kommunale midler, utviklinsmidler. Deltar i kulturpriskomite, stipendkomite etc. Begynnende godt samarbeid med idrettsrådet - fronter barn og unge i kommunen sammen.

Ski musikkråd, Akershus

27 medlemslag - en del faste aktiviteter. Nyttårsfestspill. Musikkens dag, arrangert i mange år - i år "hagefest" hele dagen. Musikkstipendordning, SkiMR har en del inntekter fra spilleautomater og deler dette ut som stipender til enkeltmedlemmerr og medlemslag (kjøp av instrumenter mv). Initierer ungdomsorkester og ungdomskor, på ungdommenes egne premisser. Forhold til kommunen er ikke så enkelt, vi maser. Har samarbeidsavtale med kommunen, men fungerer ikke helt godt. Kulturskolerektor er rådets sekretær. Vi sitter også i 17.mai-komiteen. Utfordring å få bruke skolene til øvingslokalerr (kastes ut en del). Vanskelig å finne tid til musikkrådsarbeidet i tillegg til arbeid og eget lag. Har også en del eiendeler og spesielinstrumenter som medlemslagene får låne.

Jevnaker musikkråd, Oppland

6000 innbyggere, 7 medlemslag. Arbeider med ny kulturarena (tidligere ungdomshus). Godt samrbeid med kommunen, egen avtale. Partnerskapsavtale mellom hvert lag og kommunen - med økonomidel og lokaler som del av disse. Musikklivet trenger bedre rekruttering, skolekorpset sliter en del. Litt utfordring i forholdet til kulturskolen.

Nannestad kulturråd, Akershus

Ligget litt nede tidligere, kultursjefen er sekretær. Skal ha konferanse med grilling av politikerne i høst. Har storsal i kommunehuset, men sliter med at korpset blir kastet ut når det er politikermøte. Musikklivet trenger øvingslokaler. Kulturr som ådet interesserrt i samabeid på tvers i kommunen - lagene sitter på hverr sin tue. Åpet for dialogmøter for å lære om hverandre. Jobber medd Nannestadfestivalen- alle løkonomi.ag kan vise seg fram, mange er med. Har opprettet en Facebook-side for å fortelle om det som skjer.

Sørum kulturforum, Akershus

Sørum musikkråd (etabert på slutten av 90-tallet) gikk etter et par år over til kulturforum, men nå diskuteres det å reetablere et musikk-fellesskap igjen, musikklivet er ikke så engasert i kulturforumet for tiden. Sørumfestivalen, større arrangementer i fellesskap. Formålet err å være en pådriver for kulturpolitikken i kommunen, ikke arrangere konserter mm i konkurrase med lagene. For den delen av kulturlivet som ikke er med i idretten. Ingen kontingent, ingen økonomi. Ca 30-35 medlemslag, 1/3 av disse musikk. Lagene sliter med å stille til verv utenfor eget lag, dette medførerr at det har blitt en tyngde av voksne ikke-musikalske lag som engasjerer seg. Har fått til en samarbeidsavtale, men denne er nå forvitret - har ambisjon om å få etablert en ny. Utfordring med arenaene i kommunen, både øving og konserter.

Sarpsborg musikkråd, Østfold

55000 innbyggere, meddlemmer hovedsakelig kor og korps. En del faste aktiviteter - følg oss på Facebook. Sarpsborg er 1000 år i år, musikkrådet veldig aktive i dette. Rådet fungerer fint. Fordeler penger. Er litt i flytsonen i år - viktig å prøve å få med dette inn i neste år. Står overfor etablering av avtale med kommunen og større satsing på akustikk.

Frosta musikkråd, Nord-Trøndelag

Vært her tidligere, lært utrolig mye av disse samlingene. Arbeidet med en storstue i kommunen, vi fikk storstua - den ble veldig bra (men dyr å bruke, etterhvert gikk dette seg til).

Dialog og muligheter – ønsker og forventninger – nytte og behov

Ønsker kommunene at det frivillige musikk/kulturlivet organiserer seg? Hvilken nytteverdi kan det ha for kommunen? Hva kan kommunen by på, og hva venter den å få igjen?

Panel: ordfører John-Erik Vika, Eidsvoll kommune kultursjef Øivind Pedersen, Lillehammer kommune kulturskolerektor Astrid Holum, Eidsvoll kulturskole

Ordstyrer: Ludvig Claeson, daglig leder i Musikkens studieforbund

John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll

Hei, folkens - ta kontakt med oss politikere - snakk med oss. Bruk de anledningene som byr seg. Og fokuser på hva vi kan gjøre sammen, også uten penger (men noen ganger blir det selvsagt behov fo rpenger). Også frivilligheten koster penger, det vet jeg veldig godt. Fokuser på hva dere kan gjøre, hva dere ønsker. Og snakk med ordføreren - han er en nøkkelperson i kommunen. Vi skal ha fokus på barn og unge, men også de voksne må få offentlig støtte - uten et voksent kulturliv dør kommunen. DERE må være med å påvirke, (lat som om du er) stolt av kommunen. Veldg spennende å oppleve den runden dere nettopp hadde - å få høre hva som skjer rundt omkring. Selvsagt skal dere få øvelokaler gratis, og lokaler som passer virsomheten. Når dere skal ha konserter i dyre lokaler må det kanskje koste, men helst så lite som mulig.

Et råd til slutt: Gå til den enkelte parti, gå til den enkelte politiker, ikke bare snakk til hele kommunestyret/kulturstyret.

Astrid Holum, rektor Eidsvoll kommune

Kuturskolen skal være en dynamo i det lokale kulturlivet - dette er utrolig vikig. Vi trenger det lokale musikklivet, men jeg mener at musikklivet også trenger kulturskolen. Kulturskolen kjempegod på en-til-en-undervisning, det fungerer for mange, men korpsene trenger kanskje mer gruppeundervisning som er noe annet. Og sammen blir noe mer. Lærerkreftene i kulturskolen er helt sentrale i dette - vårt ønske er selvsagt lærere som er gode både på instrumentalpedagogikk og sosiale ferdigheter - og når vi skal ansette lærere må vi samarbeide med kulturlivet og lytte til korpsesne. Rekruttering til musikklivet og kulturlivet helt sentralt. Viktig at ikke kulturskolen oppretter konkurrerende (samspills)tilbud. Var verden bedre før (når de store underviste de små)? Mjaa, men vi må ha gjort noe innmari bra for 30 år siden, og kunne vi forene det beste fra den gang og det beste fra i dag ville det være kjempefint. Jeg syns det blir sammenblanding hvis kulturskolerektor er sekretær for musikkrådet - jeg har følt det vanskalig. Men kulturskolen skal være en god medspillspartner innenfra i kommunen. Og forklare innad i kommunen når musikklivet trenger oppbacking.

Øivind Pedersen, kultursjef i Lillehammer

Aller først, vi har lest kulturutredningen - og prøver å nvolvere så godt vi kan. For musikkrådene er kommunen den aller størsteressursen. Møte kommunen med at dere er en ressurs for kommunen og at kommunen er en ressurs for dere. Ikke skap forsvarsteknikker, etabler samarbeid. Vår kamp er innad i kommunen - å skape rom i budsjettene for å få til det som kulturlivet trenger. Lær av idretten, de jobber godt ikke minst foran valg og i budsjettprosesser. Vi bruker musikkrådet aktivt, både i høringer - til fordelinger osv. Musikrådet har vært - og er viktige i kommunen. De har stått på for å opprettholde musikk/kulturskolen, opprettholdelse av driftstilskudd til lagene, leiepriser i skolene. Idretten har vært tydelige i sine krav, mens musikklivet har vært fornøyd med neste hva som helst (are det er billig). Her har dere mye å lære av idretten. Frem kravene, og stå på krava. Musikkrådet på Lillehammer har vært aktive når det gjelder akustikk, men tenk strategisk. ("Øvingslokalene er helsefarlige" medfører at rekrutteringen stuper fullstendig.) Rekruttering er viktig. Bruk ordføreren aktivt (de skal gjenvelges) - mens rådmennene normalt ikke er så glad i slike pressorganisasjoner som dere. Musikkrådet må være representativt (dvs ha alle musikksjangre som meddlemmer),og må være en egen stemme for de frivillige. Men jeg skal være støttespiller - det er en viktig rolle for meg. Musikkrådet er viktig!

Et lite råd til slutt: Ikke vær redd for å spør om råd, det vokser både du og den som blir spurt på.

Frivilligsentralen som ressurs for frivillig lokalt musikkliv

Frivilligsentralene kan være ulikt organisert. Tilknytningen til kommunen varierer betydelig. Moss Frivilligsentral driver bl a det internasjonale koret «Sang uten grenser», i samarbeid med Mosseregionens musikkråd og Østfold musikkråd.

Torill Sørenssen, daglig leder i Moss frivilligsentral

Se foredraget hennes her

Lokaler – en viktig rammebetingelse for gode aktiviteter

De aller fleste musikklokalene eies av kommunene, og 85 – 90 % er lite egnet til aktivitetene som utføres i dem. Hvordan jobbe for å gjøre dem egnet?

Jon G. Olsen, leder i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Se foredraget hans her

Skolen som lokalt kulturhus

Skolen er det vanligste kulturhuset i både små og store kommuner. De fleste samspillgrupper øver på skoler, og mange konserter arrangeres der.

Iver Waage, anleggskonsulent i Oslo musikkråd

Se foredraget hans her

Gratis tilgang på kommunale lokaler

Å gi fritidsmusikklivet gratis tilgang til kommunale lokaler koster kommunen lite. Likevel er det mange skoleeiere og skoleledere som avviser dette, selv om Voksenopplæringsloven gir fritidsmusikklivet betydelige rettigheter.

Ludvig Claeson/Mari Tangen, Musikkens studieforbund

Se foredraget her

Det lokale musikklivets behov

Hva er musikklivets viktigste utfordringer i den daglige virksomheten, og hvordan kan kommunen bidra til å gjøre hverdagen enklere? En øvelse i lokale prosesser.

Aksel G. Roksti, MDG Ski presenterer seg og erfrainger fra arbedet i kommunestyret i Ski

Aksel ga forsamlingen en nyttig innføring i livet som ny frivillig politiker i en mellostor kommune. Veien til å få fram sakerr er flere, men den viktigste er kanskje nettopp å snakke med en politiker. Det er ikke så vanskelig, dere kjenner sikkert en eller annen, som synger i et kor, spiller i et korps, ellerr har en sønn eller datter i skolekorpset.

Lokale støtteordninger og andre bidrag

Line Thorsen, daglig leder i Nord-Trøndelag musikkråd.

I de aller fleste kommunene er det lokale støtteordninger, både kommunale og private. Og mange kommuner bidrar med gratis lokaler, lån av utstyr mm.

i en plenumsrunde ble det tatt fram en rekke eksempler på hva som finnes i kommunene som var representert på konferansen. Det be også vist til kortifoen om musikkrådets kortinfo nr 4 "Enklere og bedre hverdag for det lokale musikklivet".

Stortingsvalget 2017

I forbindelse med valgene i 2011, 2013 og 2015 initierte Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, i samarbeid med musikkorganisasjonene i Norge, kampanjer for å sikre fritidsmusikklivet en plass i partienes programmer. Vi utformet to-tre korte formuleringer som kunne gå rett inn i de fleste partiprogrammer. Planen er å gjøre tilsvarende til Stortingsvalget i 2017.

- presentasjon av tidligere gjennomførte valgkampanjer

- gruppearbeid: innspill til partiprogrammene

- oppsummering

Erlend Rasmussen, seniorrådgiver i Norsk musikkråd

I gruppearbeidene kom det fram en rekke gode forslag og innspill, som blir arbeidet videre med i arbeidet fram mot stortingsvalg-strategien for 2017 og andre relevante oppfølginger f.eks. i arbeid medd statsbudsjett, møte medd Stortingspolitikere mv.

Orienteringsaker

Eline Megalvis, styreleder i Norsk musikkråd

Eline presenterte en del av det som musikkrådet arbeider med for tiden, og fokuserte spesielt på Kulturalliansen. I diskusjonen som fulgte ble det sørlig fokus på hvordan musikkråds-systemet kunne utbytte Kulturalliansen, og at det kanskje er vel så hensiktsmessig med sak-til-sak-samarbeid på lokalt (og evt også på fylkesplan) enn etablering av enda en paraplyorganisasjoon - som trenger frivillig valgte styremedlemmer i kommunenes kulturliv. Flere fra de lokale musikkrådene mente at Kulturalliansen kanskje i første rekke kunne ha funksjon på nasjonelt plan, mens man ute i kommune-Norge heller burde prøve å få musikkrådene enda bedre utbgd - gjerne som motorer i et lokalt kultursamarbeid. Eline viste også til Kulturalliansens nettsted, www.kulturalliansen.no for mer informasjon.

Eva Tovsrud Knutsen, leder i Kongsberg musikkråd

Eva holdt et meget interessant foredrag om bakgrunnen for Krona, Kongsberg musikkteater og Kongsberg musikkråds rolle i realisering av prosjektet. Hun understreket at ting tar tid - foredragets navn var "Mil etter mil etter mil" og ikke minst at det krevet utholdenhet, strategisk teft, stå-på-iver, dytighet og en til dels adri-gi-opp-holdning for å nå fram.

Se foredraget hennes her

Her finner du programmet for konferansen