Vedtekter for Norsk musikkråd

Sist vedtatt på Musikktinget 10.06.2023

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Norsk musikkråd – musikklivets nettverk – ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

§ 2 FORMÅL

Norsk musikkråd – musikklivets nettverk – er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Alle skal ha mulighet til å utøve og oppleve musikk. Vi arbeider for å sikre bedre rammebetingelser for frivillige lag og organisasjoner i musikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt. 

§ 3 MEDLEMSKAP

§3.1

Musikkorganisasjoner og kulturorganisasjoner som har musikk som hovedvirksomhet, og som slutter seg til §§ 1 og 2 i Norsk musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Norsk musikkråd. For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

 • Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap eller kollektivt medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer
 • Organisasjonen er åpen for alle. For landsdekkende organisasjoner er det sentralleddet som er medlem
 • Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene

§3.2

Organisasjoner som ikke fyller kravene i§ 3.1, og offentlige kulturinstitusjoner, kan bli assosierte medlemmer.

§3.3

Musikktinget kan gi dispensasjon fra ovennevnte krav i særlige tilfeller.

§ 3.4

Søknad om medlemskap skjer skriftlig og behandles av Musikktinget. Utmelding skjer skriftlig. Medlemskapet må sies opp senest 1.juli året før medlemskapet opphører.

§ 3.5

Organisasjoner som arbeider i strid med Norsk musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap kan fratas medlemskapet. Musikktinget fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 REGIONLEDD OG LOKALLEDD

Norsk musikkråd har en gjennomgående struktur med sentralledd og regionledd. Norsk musikkråd har lokalledd der det er aktivitetsmessig og økonomisk/administrativt hensiktsmessig å ha dette. Norsk musikkråds regionledd er regionale musikk- eller kulturråd med vedtekter godkjent av styret i Norsk musikkråd. Norsk musikkråds lokalledd er lokale råd som følger mønstervedtekter for lokale råd samt er godkjent av styret i regionleddet. Regionleddene og de lokale leddene skal arbeide i tråd med Norsk musikkråds formålsparagraf. Region- og lokalleddene av Norsk musikkråd har ansvar for egne budsjett og egne administrasjoner. Medlemskap i regionleddene og lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for regionleddene og for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styret i Norsk musikkråd.

§ 5 MUSIKKTINGET

Musikktinget er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år i mai/juni.

§5.1 Representasjon og rettigheter

På Musikktinget møter:

a) Følgende med fulle rettigheter:

 • To delegater fra hver medlemsorganisasjon samt eventuelle tilleggsdelegater
 • Regionledd med vedtekter godkjent av styret i Norsk musikkråd: Én delegat

Tilleggsdelegatene beregnes på følgende måte:

 • 100 - 500 lag gir én tilleggsdelegat
 • Over 500 lag gir to tilleggsdelegater
 • 5 000 - 9 999 medlemmer gir én tilleggsdelegat
 • 10 000 - 19 999 medlemmer gir to tilleggsdelegater
 • 20 000 - 29 999 medlemmer gir tre tilleggsdelegater
 • 30 000 - 49 999 medlemmer gir fire tilleggsdelegater
 • Over 50 000 medlemmer gir fem tilleggsdelegater

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding. Hver delegat har én stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger en delegat ved bruk av fullmakt.

b) Følgende har forslags- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • En representant fra hver assosiert medlemsorganisasjon
 • Valgkomiteens medlemmer

c) Følgende har bare talerett:

 • Hovedtillitsvalgt for de ansatte
 • Medlemmer i komiteer valgt av Musikktinget
 • Personer Musikktinget gir fullmakt

d) Følgende møter som observatører:

 • Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Øvrige representanter fra regionleddene
 • Gjester invitert av styret
 • Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært Musikkting sendes ut senest fire måneder før Musikktinget holdes. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest to måneder før Musikktinget. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokument senest en måned før Musikktinget.

§ 5.3 Dagsorden for Musikktinget

Musikktinget skal:

 • Foreta konstituering
  • Velge tre medlemmer til fullmaktskomite
  • Godkjenne representantenes fullmakter
  • Godkjenne saksliste og forretningsorden
  • Velge dirigenter, referenter, tre medlemmer til redaksjonskomité og to protokollunderskrivere
 • Behandle styrets melding om virksomheten i to-års perioden
 • Behandle regnskap for musikkting­periodens andre regnskapsår. Rådsmøtet behandler regnskap for musikkting­periodens første regnskapsår. Regnskapene skal være revidert av statsautorisert revisor
 • Behandle kontrollkomitéens rapport
 • Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle overordnet styringsdokument for kommende to-års periode
 • Fastsette kontingent til Norsk musikkråd
 • Behandle budsjett for kommende to-års periode

Foreta valg av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Fem styremedlemmer
 • To varamedlemmer til styret
 • Leder, to medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité
 • Tre medlemmer og en vara til kontrollkomité
 • To medlemmer til klageutvalg

Leder og nestleder velges særskilt. Varamedlemmene velges samlet og rangeres etter stemmetall. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i organisasjonen må normalt ha medlemstilknytning til en medlemsorganisasjon. Alle valg gjelder for to år. Valgperioden løper fra Musikkting til Musikkting.

§ 5.4 Ekstraordinært Musikkting

Styret innkaller til ekstraordinært Musikkting med minst en måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene krever det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært Musikkting må minst tre av styrets fem medlemmer kreve det. Ekstraordinært Musikkting kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til tinget.

 • Foreta konstituering
  • Velge tre medlemmer til fullmaktskomite
  • Godkjenne representantenes fullmakter
  • Godkjenne saksliste og forretningsorden
  • Velge dirigenter, referenter, tre medlemmer til redaksjonskomité og to protokollunderskrivere
 • Behandle styrets melding om virksomheten i to-års perioden
 • Behandle regnskap for musikkting­periodens andre regnskapsår. Rådsmøtet behandler regnskap for musikkting­periodens første regnskapsår. Regnskapene skal være revidert av statsautorisert revisor.
 • Behandle kontrollkomitéens rapport
 • Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle overordnet styringsdokument for kommende to-års periode
 • Fastsette kontingent til Norsk musikkråd
 • Behandle budsjett for kommende to-års periode
 • Leder
 • Nestleder
 • Fem styremedlemmer
 • To varamedlemmer til styret
 • Leder, to medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité
 • Tre medlemmer og en vara til kontrollkomité
 • To medlemmer til klageutvalg

§ 6 STYRET

§ 6.1. Sammensetning:

 • Leder
 • Nestleder
 • Fem styremedlemmer

De ansattes hovedtillitsvalgt eller vararepresentant for denne kan møte med tale- og forslagsrett.

Dersom leder trekker seg i løpet av perioden, konstitueres nestleder som ny leder. Styret kan utnevne en konstituert nestleder blant styrets gjenværende medlemmer. Det samme gjelder dersom nestleder trekker seg.

§ 6.2. Mandat og oppgaver

Styret har som oppgave å:

 • Lede organisasjonen i perioden mellom musikktingene
 • Iverksette Musikktingets vedtak
 • Tilsette generalsekretær i åremål og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i sentralleddet
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover, regler og tildelingsbrev
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til nasjonale og internasjonale organer/institusjoner
 • Utarbeide melding om virksomheten for to-års perioden og regnskap for hvert år
 • Fremme forslag til overordnet styringsdokument og budsjett for kommende to-års periode
 • Godkjenne regionleddenes vedtekter

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og tre av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme (nestleder ved leders fravær). Administrasjonen ledes av generalsekretæren og består av det antall ansatte styret finner formålstjenelig.

§ 7 RÅDSMØTET

§ 7.1 Sammensetning

Rådsmøtet består av:

 • To representanter fra ledelsen i hver medlemsorganisasjon
 • En representant fra ledelsen i hvert regionledd
 • Observatører fra
  • medlems­organisasjonenes styrer og ansatte
  • regionleddenes styrer og ansatte
  • assosierte medlems­organisasjoner
  • Administrativ ledelse i Norsk musikkråd

§ 7.2 Mandat og oppgaver

Rådsmøtet er et kontakt- og debattorgan for styret, medlemsorganisasjonene og Norsk musikkråds regionledd. Rådsmøtet behandler Norsk musikkråds regnskap for Musikktingperiodens første år. Under behandlingen av regnskapet settes Rådsmøtet som Musikkting. Delegater kan avgi stemme for det som overstiger en delegat ved bruk av fullmakt. Rådsmøtet er rådgivende i forhold til styret i alle andre saker. Rådsmøtet skal avholdes minimum en gang det året det ikke er Musikkting eller når styret eller 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene ønsker det. Rådsmøtet innkalles med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på Rådsmøtet må være styret i hende innen en måned før Rådsmøtet avholdes.

§ 8 KONTROLLKOMITÉ

Kontrollkomiteen består av 3 (tre) medlemmer som velges for to år. Kontrollkomiteens oppgave er å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltning av Norsk musikkråds midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i samsvar med vedtekter, overordnet styringsdokument og vedtak fattet av Musikktinget. Kontrollkomiteen skal også være kontrollorgan for Frifond-ordningen. Kontrollkomiteen skal årlig gi rapport til Musikktinget/rådsmøtet og skal innstille om godkjenning av Norsk musikkråds regnskap. Etter innstilling fra kontrollkomiteen engasjerer Musikktinget statsautorisert revisor for Norsk musikkråd.

§ 9 KLAGEUTVALG

Klageutvalget har tre medlemmer, og består av en representant fra Kontrollkomiteen og to representanter som velges på Musikktinget for to år. Klageutvalget konstituerer seg selv ved å velge leder. Klageutvalget har i oppgave å behandle klager på tilskuddsordninger forvaltet av Norsk musikkråd.

§ 10 VALGKOMITE

Musikktinget foretar valg av valgkomité etter innstilling fra styret. Valgkomitéen består av tre medlemmer som konstituerer seg selv. Valgkomiteen innstiller på styre, kontrollkomite og klageutvalg til Musikktinget.

§ 11 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært Musikkting, eller på ekstraordinært Musikkting dersom saken om vedtektsendringer er påbegynt på siste ordinære Musikkting. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 12 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Norsk musikkråd må behandles i ordinært Musikkting. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemsorganisasjoner minst seks måneder før musikktinget. Oppløsning av Norsk musikkråd krever 3/4 flertall. Ved oppløsning bestemmer Musikktinget, i henhold til formålsparagrafen, hvordan Norsk musikkråds frie midler skal disponeres.